Ακύρωση Πλειστηριασμού

Άρση Κατάσχεσης και Ακύρωση Πλειστηριασμού κατ’άρθρο 966 ΚΠολΔ

Ακύρωση Πλειστηριασμού και Άρση κατάσχεσης με το άρθρο 966 του ΚΠολΔ.

Με το άρθρο 966 του ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα είναι δυνατόν να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός και να αρθεί η κατάσχεση σε ακίνητο του δανειολήπτη με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη 4 άγονων ελλείψει πλειοδοτών πλειστηριασμών.

Πρόκειται για μια διαδικασία που ο νόμος την χαρακτηρίζει ανακοπή, πλην όμως δικονομικά αντιμετωπίζεται ως αίτηση και εισάγεται να δικαστεί με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων παράγει οριστικό “διαπλαστικό” αποτέλεσμα, αφού έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τη κατάσχεση και και την ακύρωση πλειστηριασμού που επίκειται για ακίνητο του οφειλέτη.

Σύμφωνα με την απόφαση 1808/2024 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ήρθη η κατάσχεση και εξ αυτού του λόγου οδηγήθηκε σε ακύρωση του πλειστηριασμού ακινήτου δανειολήπτη, καθόσον είχαν προηγηθεί 4 ατελέσφοροι πλειστηριασμοί ελλείψει ενδιαφέροντος από πλειοδότες.

Ο εν γένει σκοπός των ρυθμίσεων του άρθρου 966 ΚΠολΔ κατατείνει στη μη παράταση της εκκρεμότητας στο διηνεκές, με συνεχείς ατελέσφορους πλειστηριασμούς (ΜονΠρωτΘεσνικης 12820/2023, ΜονΠρωτ.Θεσνικης 13113/2022 και ΜονΠρωτ.Θεσνικης 6382/2021)”  καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 966 ΚΠολΔ:

1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών.

2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).

2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).

2Β. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).

3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.

Μπορείτε να διαβάσετε τμήμα της απόφασης:

Διαβάστε τμήμα της με αριθμό 1808-2024 απόφασης του Μον.Πρωτ.Θεσσαλονίκης

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply