Διαταγή πληρωμής - Έκδοση Απόφασης - Κατάσχεση - Ανακοπή - Αναστολή εκτέλεσης - Όλες οι ουσιαστικές και δικονομικές αλλαγές που ισχύουν σήμερα μετά τον 4335/2015.

Διαταγή πληρωμής – Έκδοση Απόφασης – Κατάσχεση – Ανακοπή – Αναστολή εκτέλεσης – Όλες οι ουσιαστικές και δικονομικές αλλαγές που ισχύουν σήμερα μετά τον 4335/2015.

Διαταγή Πληρωμής. Στο παρόν άρθρο θα αναφέρουμε τις αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία έκδοσης της διαταγής πληρωμής αλλά και στην δίκη της ανακοπής κατά αυτής από τον οφειλέτη και θα επιχειρήσουμε να επισημάνουμε τα θετικά και τις τυχόν προβληματικές από την πρακτική εφαρμογή των αλλαγών, κυρίως στο αν τελικώς βελτίωσαν την απόδοση του συστήματος ή όχι.

Οι βασικότερες αλλαγές του νόμου μετά την εφαρμογή του είναι ακόλουθες.

Διαβάστε εδώ τις προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής – Κατάσχεσης – Πλειστηριασμού – πριν τις αλλαγές του νόμου 4335/2015.

Διαταγή πληρωμής – Διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου

1) Η βασικότερη αλλαγή είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης τόσο της διαταγής πληρωμής όσο και της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου σε ένα δικόγραφο και μια απόφαση, εναντίον της οποίας ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ενιαία ανακοπή.

Διαταγή Πληρωμής – Υπαγόμενες διαφορές μόνο Ιδιωτικής Φύσης

2) Στο άρθρο που αφορά την διαδικασία έκδοσης της διαταγής πληρωμής προστέθηκε η φράση ότι στη διαδικασία αυτή υπάγονται μόνο οι ιδιωτικής φύσης διαφορές.

Στο παρελθόν υπήρχε μια διχογνωμία εάν υπάγονται και διοικητικής φύσης διαφορές. Το ζήτημα λύθηκε οριστικά και οι διοικητικής  φύσης διαφορές εφόν εμπίπτουν στις διατάξεις περί διαταγής πληρωμής υπάγονται πλέον στα διοικητικά εφετεία της χώρας ν.4329/2015 και 272Α και 272 Ι ΚΔΔ. Ωστόσο, σε αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με αναγνωριστικό αίτημα, πώς εκτελείται η διαδικασία; Με διαταγή πληρωμής πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου.

Διαταγή Πληρωμής και κατά προσώπων στην αλλοδαπή ή αγνώστου διαμονής.

3) Η διαταγή πλρωμής εκδίδεται πλέον και κατά προσώπων που κατοικούν στην αλλοδαπή. Ως προς τα πρόσωπα με άγνωστη διαμονή επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν ορίσει αντίκλητο. Το ζήτημα έλαβε μεγάλες διαστάσεις μετά το κύμα φυγής εταιριών στο εξωτερικό λόγω και της ευρύτερης οικονομικής κρίσης. Δεν ήταν δυνατόν στις εταιρίες αυτές να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, κάτι το οποίο πλέον είναι τώρα εφικτό. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο χρόνος της ανακοπής ξεκινάει από την πραγματική παραλαβή ή κατά τους κανόνες του δικαίου του κράτους διαμονής του οφειλέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής σε οφειλέτες του εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής με διορισμένο αντίκλητο, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής για όλο το χρονικό διάστημα που τρέχει η προθεσμία άσκησης της ανακοπής αυτοδίκαια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι να παραλάβει την διαταγή πληρωμής ο οφειλέτης στο εξωτερικό μέσω της εισαγγελίας και του αρμόδιου υπουργείου και όλο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για άσκηση ανακοπής στο κράτος μέλος της διαμονής του οφειλέτη, η διαταγή πληρωμής ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ.

Η καθ’ύλην αρμοδιότητα στη συζήτηση της ανακοπής

4) Η καθ’ύλην πλέον αρμοδιότητα στη δίκη της ανακοπής επανέρχεται στο γενικό κανόνα(μετά την ισχύ του νόμου 4335/2015- για τις πριν ανακοπές ισχύει η καθ’ύλην αρμοδιότητα με βάση το ποιο δικαστήριο εξέδωσε την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δηλ. Ειρηνοδικείο ή Μον.Πρωτοδικείο) περί ύψους αντικειμένου της διαφοράς, οπότε αρμόδια δικαστήρια είναι (Ειρηνοδικείο, Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο).

Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής

5) Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή ή τους αγνώστου διαμονής ορίζεται σε 30 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ημέρες από την πραγματική επίδοση με το ίδιο χρονικό διάστημα να ισχύει η αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, ενώ η δεύτερη επίδοση από 10 εργάσιμες ημέρες που ήταν, γίνεται πλέον 15 εργάσιμες ημέρες.

Η ειδική διαδικασία των πιστωτικών τίτλων κα των περιουσιακών διαφορών.

6) Η εκδίκαση της ανακοπής γίνεται πλέον με τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (προφορική συζήτηση) εάν η διαταγή πληρωμής δεν έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικούς τίτλους, αλλιώς ακολουθείται η ίδια διαδικασία αλλά με βάση τους πιστωτικούς τίτλους, ενώ καταργείται η εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τη τακτική διαδικασία, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν με τον 4055/2012. Δεν μας φαίνεται πλέον περίεργο να εκδικάζεται ανακοπή από το Πολ.Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία και με παράκαμψη τουνέου άρθρου 237 ΚΠολΔ και με ταυτόχρονη και υποχρεωτική προφορική συζήτηση με κατάθεση προτάσεων επί της έδρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στη διαδικασία αυτή ισχύουν ΜΟΝΟ τα αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους του νόμου, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

Πρθεσμία κατάθεσης πρόσθετων λόγων ανακοπής

7) Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να κατατεθούν το αργότερο οχτώ ημέρες πριν τη συζήτηση είτε η υπόθεση εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των πιστωτικών τίτλων είτε κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.

Η ανακοπή και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης

8) Με το νόμο 4335/2015 γίνεται πλέον διαχωρισμός της εκδίκασης της ανακοπής με την αίτηση αναστολής και πλέον η αίτηση αναστολής του άρθρου 632 παρ. 3 να εκδικάζεται με ξεχωριστό δικόγραφο, διόι είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο η εκδίκαση της αναστολής με την ανακοπή μαζί να προσδιορίζεται σε πολύ μακρινό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα είτε να ατονεί το δικαίωμα στην αναστολή είτε να διαιωνίζεται μια προσωρινή διαταγή με τις συνθήκες στο ενδιάμεσο ενδεχομένως και να έχουν αλλάξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιτρέπεται η κατάθεση και η εκδίκαση αίτησης αναστολής μετά την κατάθεση έφεσης(σε απορριπτική απόφαση επί ανακοπής) και μέχρι τη συζήτησή της από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση με προϋπόθεση την πιθανολόγηση ευδοκίμησης της έφεσης 632 παρ. 4 ΚΠοΛΔ. Μετά τη συζήτηση της έφεσης μπορεί να ζητηθεί αναστολή ενώπιον του εφετείου οποτεδήποτε και μέχρι έκδοσης απόφασης. Το δικαίωμα του οφειλέτη να καταθέσει και ανακοπή και αίτηση αναστολής με το άρθρο 937 κατά της εκτέλεσης εξακολουθεί και συντρέχει παράλληλα με τα ως άνω δικαιώματά του.

Η ανακοπή του 632 και του 933 ΚΠολΔ

9) Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα να σωρευθούν στο ίδιο δικόγραφο η ανακοπή του άρθρου 632 και του 933 ΚΠολΔ.

Η ερημοδικία του ανακόπτοντος

10) Ως προς την ερημοδικία του ανακόπτοντος, ισχύει πλέον το τεκμήριο της απόρριψης της ανακοπής, χωρίς έλεγχο και εξέταση της ουσίας της υποθέσεως, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι γίνεται με τις διαταγές πληρωμής που εξεδόθησαν μέχρι και την 31-12-2015, ως προς την δικονομική αντιμετώπιση της ανακοπής; Η άποψή μου είναι ότι η συγκεκριμένη προβληματική πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα του άρθρου 34 του ΕισΝΚΠολΔ, έτσι ώστε να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την αντιμετώπιση και οι διαταγές πληρωμής που εξεδόθησαν μέχρι και την 31-12-2015 να ακολουθήσουν το προισχύσαν δίκαιο και διαταγές πληρωμής μετά την 1-1-2016 να ακολουθήσουν το νέο καθεστώς.

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply