Συναινετικά διαζύγια: 5 βήματα και μόλις 10 ημέρες μακριά από την ελευθερία!

Συναινετικά διαζύγια: 5 βήματα και μόλις 10 ημέρες μακριά από την ελευθερία!

Συναινετικά διαζύγια: 5 βήματα και μόλις 10 ημέρες μακριά από την ελευθερία!

 Η πράξη διαζυγίου συνάπτεται  Ενώπιον του  Συμβολαιογράφου με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των συζύγων, η οποία υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους, έναν για κάθε πλευρά.

  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προκειμένου να λυθεί ο γάμος θα πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους , με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία, που υπογράφεται ως ανωτέρω και φέρει ισχύ για δύο τουλάχιστον έτη.
  • Στα συναινετικά διαζύγια πλέον, η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους σε συμβολαιογράφο. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου πρέπει να απέχει δέκα τουλάχιστον ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
  • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει την πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, δέκα μέρες μετά την υπογραφή της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή, την οποία υπογράφουν οι σύζυγοι και οι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον έχουν σχετική πληρεξουσιότητα. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
  • Τέλος, πραγματοποιείται η κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου για να επέλθει η οριστική λύση του, διαφορετικά υπάρχει διοικητικό πρόστιμο, ενώ ενημερώνεται και το δημοτολόγιο για τον διαχωρισμό της οικογενειακής μερίδας.
  • Εάν έχει τελεστεί θρησκευτικός ή και θρησκευτικός γάμος απαιτείται εισαγγελική παραγγελία για να διαταχθεί και η πνευματική λύση του γάμου από την οικεία Μητρόπολη.

 

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply