Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου - Διαταγή πληρωμής - Κατάσχεση Λογαριασμών

Διαταγή Πληρωμής κατά ΝΠΔΔ-ΟΤΑ-Δημοσίου και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από Ιδιώτη.

Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών.

Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών από ιδιώτη. Μεγάλη ανακούφιση για όλους τους ιδιώτες που έχουν συναλλαχθεί με ο δημόσιο ή τους ΟΤΑ κατά το παρελθόν, έχει προκαλέσει η δυνατότητά τους να μπορούν να προβούν στην έκδοση διαταγής πληρωμής σε άρος του Δήμου ή των ΟΤΑ ή του Δημοσίου και συνακόλουθα να προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών κινητών και ακινήτων τους.

Οι ιδιώτες που έχουν εκδόσει τα σχετικά τιμολόγια κατά το παρελθόν είχαν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια με ακτικές αγωγές από τιμολόγια, διαδικασία που μέχρι την εξάντληση των ενδίκων μέσων τους εξαντλούσε και τους ίδιους οικονομικά και ηθικά. Σε μεταγενέστερο χρόνο εξεδόθησαν κάποιες διαταγές πληρωμής από τα πολιτικά δικαστήρια, έως ότου τα ανώτερα δικαστήρια να αποφανθούν ότι αυτη η διαδικασία ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα διοικητικά δικαστήρια.

Έτσι ο νομοθέτης υιοθέτησε επιτέλους από 16-9-2015 (ν.4329/2015) την πρακτική έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος των ΟΤΑ και του Δημοσίου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και με την αρμοδιότητα του Διοικητιοκύ Εφετείου.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής

Η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 805/2004 (EE L 143) μπορεί να ζητηθεί εφόσον:
α) πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και
β) έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της.

Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα.

Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι ο δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου της έδρας του αντισυμβαλλόμενου φορέα, κατά του οποίου ζητείται η έκδοσή της και προκειμένου για το Δημόσιο, της έδρας της υπηρεσίας που συμβλήθηκε για λογαριασμό του.

Αίτηση, κοινοποίηση, αποδεικτικά έγγραφα.

Πως εκδίδεται η διαταγή πληρωμής κατά ΟΤΑ και Δημοσίου

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της αξίωσης, που
υπογράφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει και στη γραμματεία οποιουδήποτε από τα διοικητικά πρωτοδικεία που υπάγονται στην περιφέρεια του αρμόδιου διοικητικού εφετείου. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, η γραμματεία του πρωτοδικείου, στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση, τη διαβιβάζει, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την κατάθεση, στη γραμματεία του αρμόδιου εφετείου.

Για την κατάθεση συντάσσεται πράξη πάνω στην κατατιθέμενη αίτηση, η οποία διαλαμβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που την παρέλαβε και του προσώπου που την κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό της καταχώρισης της αίτησης στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει και από τον καταθέτη.

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής

Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

α) τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 45, μεταξύ των οποίων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αιτούντος,

β) τα πλήρη στοιχεία εκείνου, κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής,

γ) αίτημα για την έκδοση διαταγής πληρωμής και

δ) την αιτία πληρωμής και το ακριβές ποσό, κατά κεφάλαιο και τόκους.

Έγγραφα επισυναπτόμενα με την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η αξίωση και το ύψος της.

Δικαστικό ένσημο της διαταγής πληρωμής

Η αίτηση συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, το οποίο κατατίθεται, με
ποινή το απαράδεκτο, έως και την τριακοστή (30ή) ημέρα από την κοινοποίηση της αίτησης στον αντισυμβαλλόμενο.

Κοινοποιήσεις της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής και υποχρεώσεις ΟΤΑ και Δημοσίου.

Σε αντίθεση με την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής στα πολιτικά δικαστήρια, στα διοικητικά πρέπει να επιδοθεί η αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής.

Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάθεσή της, με επιμέλεια του αιτούντος, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να προσκομίσει αμελλητί στη γραμματεία του Δικαστηρίου τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης.

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσκομίσει στη γραμματεία του Δικαστηρίου, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης, βεβαίωση της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωμής, ως προς την ολοκλήρωση ή μη και το αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου όπου αυτός προβλέπεται.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ή αν, εντός της ως άνω προθεσμίας, αναφέρεται ότι ο προληπτικός έλεγχος συνεχίζεται, τότε τεκμαίρεται ότι αυτός έχει αποβεί θετικός. Σε περίπτωση εφαρμογής του τεκμηρίου του προηγουμένου εδαφίου, η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο με την
ανακοπή του άρθρου 272Η ΚΔΔ.

Εκδοση διαταγής πληρωμής (διαδικαστικές πράξεις)

Για την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.

Ο δικαστής εκδίδει το ταχύτερο, και πάντως μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της κατά την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου βεβαίωσης ή από την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από την ίδια παράγραφο προθεσμίας, τη διαταγή πληρωμής, κατά το μέρος που πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της και διατάσσει τον καθ’ ου να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό και τα δικαστικά έξοδα.

Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή της. Η απόρριψη της αίτησης σημειώνεται πάνω στην αίτηση με σύντομη αναφορά του λόγου απόρριψης.

Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησης δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγής ή προσφυγής ή η υποβολή νέας αίτησης.

Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής

 Η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει:

α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που την εκδίδει,

β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, καθώς
και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοσή της και, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου,

γ) τα πλήρη στοιχεία του καθ’ ου,

δ) την αιτία της πληρωμής,

ε) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί,

στ) διαταγή πληρωμής,

ζ) υπόμνηση προς τον καθ’ ου ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 272Η και

η) υπογραφή του δικαστή.

 

Επίδοση της διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στον καθ’ ου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της, με επιμέλεια του αιτούντος. Οταν αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο, η διαταγή πληρωμής επιδίδεται και στον Υπουργό Οικονομικών, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης κατατίθεται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στη
γραμματεία του Δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να καταχωρίσει την ημεροχρονολογία της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων.

Εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η διαταγή πληρωμής δεν εκτελείται κατά του αντισυμβαλλόμενου πριν την άπρακτη παρέλευση της κατά το επόμενο άρθρο προθεσμίας άσκησης της ανακοπής.

Πως μπορειτε να ξεκινησετε τη διαδικασια της διαταγης πληρωμης σε βαρος ΝΠΔΔ-ΟΤΑ-Δημοσιου.

 

Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών, Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών,Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών,Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών,Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών,Οφειλές ΟΤΑ-Δημοσίου – Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση Λογαριασμών

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply