δύστροπος ενοικιαστής έξωση – Ιδιοκτήτης VS Ενοικιαστή με φόντο τη μίσθωση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την διαταγή απόδοσης μισθίου, αγωγή έξωσης, αποβολή του μισθωτή στη πράξη, άμυνα του ενοικιαστή, για την τύχη των πραγμάτων στο μίσθιο

δύστροπος ενοικιαστής έξωσηΔύστροπος ενοικιαστής – Έξωση!!! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.

δύστροπος ενοικιαστής έξωση. Η απόδοση των ακινήτων από τους ενοικιαστές στους ιδιοκτήτες έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας των ενοικιαστών να τηρήσουν τους όρους της συμφωνημένης μίσθωσης. Εκείνο όμως που εξοργίζει τους ιδιοκτήτες είναι – εκτός των άλλων – τα υπέρογκα χρέη των ενοικιαστών τους προς τη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη κλπ.

Τα τελευταία χρέη δε, αποτελούν και το «Δούρειο Ιππο» των ιδιοκτησιών, αφού ο ιδιοκτήτης προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του (νέα μίσθωση ή ιδιόχρηση) πρέπει να αποπληρώσει στο σύνολό του το ως άνω χρέος.

Η διαδικασία της απόδοσης του μισθίου αποτελεί θεσμό του ΚΠολΔ, με άση τον οποίο επιτυγχάνεται ταχύτερη ανάκτηση του μισθίου από τον ιδιοκτήτη σε σχέση με τη γνωστή στην αγορά αγωγή εξώσεως.

Δείτε εδώ τη διαδικασία για την έξωση express – Βήμα Βήμα για την ανάκτηση του ακινήτου σας.

Ποια η διαφορά της διαταγής αποδόσεως του μισθίου και της αποδόσεως (του μισθίου) κατόπιν ασκήσεως αγωγής.

Οι σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία :

Α) Η διαταγή αποδόσεως είναι εκτελεστός τίτλος κατά τους όρους του νόμου, δηλαδή εκτελείται άμεσα, σε σχέση με την αγωγή εξώσεως, όπου απαιτείται, κατάθεση, επίδοση, συζήτηση, αναβολές εκδίκασης, ένδικα μέσα για την τελεσιδικία της.

Β)Στη διαταγή αποδόσεως, ΔΕΝ καλείται ο μισθωτής και εκδίδεται χωρίς τη κατάθεση προτάσεων από τη πλευρά του, ενώ δίδεται η δυνατότητα άσκησης ανακοπής από την πλευρά του τελευταίου που δεν κλήθηκε κατά την έκδοσή της. Στην αγωγή εξώσεως μπορεί να παρασταθεί και ο μισθωτής.

Γ) Στην αγωγή εξώσεως, υπάρχει η δυνατότητα παράθεσης των εκατέρωθεν ισχυρισμών, με προσδιορισμό δικασίμου, με αναβολές, με την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης να επιδέχεται εφέσεως και των λοιπών ενδίκων μέσων, ενώ η διαδικασία προσδιορισμού δικασίμου καθιστά τη διαδικασία και την εκτελεστότητα της απόφασης ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την έκδοση διαταγής αποδόσεως μισθίου;

1) Ενεργός μίσθωση (να μην έχει λήξει η μίσθωση. Εάν έχει λήξει οφείλεται αποζημίωση χρήσης και όχι μίσθωμα)

2) Έγγραφη απόδειξη της μίσθωσης.(μισθωτήριο συμβόλαιο – Προφορική μίσθωση = ΔΕΝ χωρεί διαταγή αποδόσεως). Αποκτήστε ένα μισθωτήριο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά σας

3) Καθυστέρηση μισθώματος από δυστροπία

4) Έγγραφη όχληση του μισθωτή(με εξώδικο που απευθύνεται σε αυτόν από τον ιδιοκτήτη – διότι η επίδοση με τον τρόπο αυτό αποτελεί τύπο συστατικό) τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την κατάθεση της διαταγής αποδόσεως της χρήσης του μισθίου. Δείτε εδώ πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία της έξωσης express

Πλεονεκτήματα για τον ιδιοκτήτη – Τι κερδίζει ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης κερδίζει χρόνο, αφού εφοδιάζεται με εκτελεστό τίτλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το δικονομικό πλεονέκτημα του δίνει τη δυνατότητα να προβεί σε αντικατάσταση της κλειδαριάς του μισθίου και την ανάκτηση της χρήσης του καταστήματος-ιδιοκτησίας του εφόσον βέβαια περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες που τάσσει ο νόμος γιa την άμυνα του μισθωτή.

Πως γίνεται στην πράξη η εκτέλεση της διαταγής αποδόσεως.

Αμέσως μετά την έκδοση της διαταγής αποδόσεως επιδίδεται αντίγραφο από το απόγραφο με επιταγή προς εκτέλεση. Με αυτή τη διαδικασία ο δικαστικός επιμελητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στο ακίνητο μίσθιο, να αποβάλλει τον μισθωτή και κάθε άλλον που έλκει δικαιώματα από αυτόν και να εγκαταστήσει τον εκμισθωτή αλλάζοντας και κλειδαριά. Προσοχή απαιτείται με τα πράγματα που βρίσκονται μέσα στο μίσθιο κατά την αποβολή του μισθωτή. Η διαταγή απόδοσης αποκτά εκτελεστότητα 20 ημέρες μετά την επίδοσή της στο οφειλέτη. Δηλαδή, μετά την επίδοσή της προς τον οφειλέτη η έξωση μπορεί να γίνει αφού περάσουν 20 ημέρες.

Ποια η τύχη των πραγμάτων που βρίσκονται μέσα στο μίσθιο;

Προσοχή απαιτείται με τα πράγματα που έχει εγκαταστήσει μέσα στο μίσθιο ο ενοικιαστής. Σε αυτή τη περίπτωση, διενεργείται απογραφή από το δικαστικό επιμελητή των πραγμάτων που εντοπίστηκαν μέσα στο μίσθιο, στη συνέχεια ορίζεται μεσεγγυούχος των αντικειμένων αυτών (οποιοδήποτε πρόσωπο), ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την τύχη αυτών μέχρι την ανάληψή τους από τον μισθωτή.  Τα πράγματα σε περίπτωση που δεν έρθει να τα πάρει ο μισθωτής μπορούν είτε να κατασχεθούν και εκπλειστηριασθούν από τον ιδιοκτήτη, είτε να απομακρυνθούν και να καταστραφούν μετά τη πάροδο 6 μηνών από την αποβολή.

Πως μπορεί να αμυνθεί ο μισθωτής – οφειλέτης.

Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής με αντικείμενο ελέγχου το κύρος και τη νομιμότητα εκδόσεως της διαταγής αποδόσεως. Εξετάζεται δηλαδή εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την νόμιμη έκδοσή της διαταγής. Η ανακοπή ασκείται με κατάθεση και επίδοση όπως και η αγωγή εντός 15 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι να γνωρίζουν οι μισθωτές ότι η άσκηση της ανακοπής Δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής, δηλαδή ακόμη και αν ασκηθεί ανακοπή ο εκμισθωτής μπορεί να αποβάλει τον ενοικιαστή από το ακίνητο μίσθιο. Η αναστολή επέρχεται με χωριστό δικόγραφο αναστολής εκτέλεσης – διαδικασία ασφ. Μέτρων και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις πιθανολόγησης ευδοκίμησης της ανακοπής.

Τι γίνεται εάν ενοικιαστής και ιδιοκτήτης ΔΕΝ συμφωνούν με το ύψος των οφειλομένων μισθωμάτων.

Με την καταβολή των μισθωμάτων εντός δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της όχλησης ματαιώνεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής αποδόσεως. Εάν όμως υπάρχει διαφωνία ως προς τα οφειλόμενα μισθώματα, εάν τα καταβληθέντα από το μισθωτή υπολείπονται από αυτά που ζήτησε με την όχληση του ο εκμισθωτής τότε εκδίδεται, μεν, διαταγή αποδόσεως, αλλά το ύψος των οφειλομένων διερευνάται από το δικαστήριο κατόπιν ασκήσεως ανακοπής από το μισθωτή που θα προβάλλει τη σχετική ένσταση.

Συμπερασματικά
Για το αν πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της αγωγής ή της διαταγής αποδόσεως κρίσιμο στοιχείο είναι σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το τι στάση θα κρατήσει ο μισθωτής. Έτσι, εάν ο μισθωτής Δεν έχει σκοπό να διατηρήσει μία σφοδρή αντιδικία η διαφορά τερματίζεται σύντομα με την διαταγή αποδόσεως. Σε διαφορετική περίπτωση η επίτευξη του όποιου στρατηγικού σχεδιασμού αφήνεται στις τύχες των εκάστοτε συντρεχουσών συνθηκών της αντιδικίας.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

2015 -έξωση express ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει ακόμη και μετά την εκπρόθεσμη πληρωμή των οφειλομένων από τον ενοικιαστή σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ταυτόχρονα η διαδικασία της έξωσης συνεχίζει καθώς οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί λόγο μη πληρωμής του ενοικίου, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω σκεπτικό.

Όλα τα νεότερα για τις αλλαγές και τις εξώσεις EXPRESS με το νόμο 4055/2012

Άρθρο για την μείωση εμπορικών μισθώσεων κατ’ άρθρο 288 ΑΚ

Δείτε εδώ το άρθρο για την έξωση express

έξωση express στη πράξη

Όλα τα νεότερα για τις αλλαγές και τις εξώσεις EXPRESS με το νόμο 4055/2012

Δημοσίευση στην εφημερίδα Κεφάλαιο για την έξωση

Σχετικό παλαιότερο άρθρο για την έξωση.

δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση, δύστροπος ενοικιαστής έξωση

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

6 Comments

    Leave A Reply