Δίκαιο Εταιριών

Δίκαιο Εταιριών. Το δίκαιο των εταιριών (ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, ομόρρυθμη εταιρία και ετερρόρυθμη εταιρία) βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση.

Το ίδιο ισχύει και με όλες τις άλλες νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις εταιρίας (μετοχικό κεφάλαιο, δανεισμός εταιριών, ομολογιακά δάνεια, επενδυτικά κεφάλαια, διαχείριση νομικού κινδύνου κλπ)

Ετσι το γραφείο μας που ασχολείται με το τομέα αυτό του δικαίου επικαιροποιεί την αρθρογραφία σύμφωνα πάντοτε με τις τελευταίες εξελίξεις.

Ταυτόχρονα προσπαθεί να καλύψει τη σύγκχρονη νομοθεσία, κυρίως εκείνη που τίθεται σε εναρμόνιση με την κοινοτική, και τη νομολογία των ελληνικών και ευρωπαικών δικαστηρίων γύρω από τα ζητήματα των εταιριών διεθνώς.

Συζητείστε την υπόθεσή σας με τους ειδικούς

 

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email