– ν.4161/2013: Ρυθμίσεις ενυπόθηκων δανείων – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Προϋποθέσεις – Τι γίνεται με όσους έχουν καταθέσει ήδη αίτηση στο Ειρηνοδικείο για υπερχρεωμένα – Πότε ισχύει η νέα ρύθμιση – Ποιοι εντάσσονται στη νέα ρύθμιση υποχρεωτικά – Ποιον ευνοεί η νέα ρύθμιση – ΜΕΡΟΣ (Ι) #yperxrewmena noikokyria υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπόδειγμα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπόδειγμα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπόδειγμα

ΝΕΟ***Καταργείται σιωπηρά ο νόμος Κατσέλη; – Δημοσίευση στο capital.gr – Ιούνιος 2014

υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπόδειγμα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπόδειγμα αίτησης στο Ειρηνοδικείο σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις.

Κατ ‘άρθρο ανάλυση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μετά τις νέες τροποποιήσεις και αλλαγές.
Δείτε εδώ το Μέρος ΙΙ

Μέρος Ι

Σύμφωνα με το νόμο 4161/2013 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η υπαγωγή όλων όσων εμπίπετουν στις κάτωθι προϋποθέσεις, γεγονός που ίσως σημαίνει ότι όσοι εμπίπτουν αποκλείονται από τη λύση των υπερχρεωμένων με προσφυγή στα ειρηνοδικεία της χώρας.
Σημαντική προϋπόθεση είναι επίσης τα δάνεια να έχουν συναφθεί μέχρ και την 30-6-2010.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις Του παρόντος , και αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν κατ’ επάγγελμα δάνεια καταλαμβανόμενα από το πεδίο Εφαρμογής του παρόντος, ήτοι πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα (εφεξής δανειστές).

Η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης επιτρέπεται μόνο σε απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από συμβάσεις δανειακών προϊόντων με αρχική ημερομηνία σύναψης έως Την 30.6.2010, έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή Ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων και αφορά σε Απαιτήσεις οφειλετών οι οποίοι υπάγονται στο Πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι συμβάσεις Των οποίων δεν έχουν καταγγελθεί

Δείτε κάτωθι τις προϋποθέσεις εφαρμογής:

Προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης αποτελούν σωρευτικά :
1. Η εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή για
Τις υπαγόμενες απαιτήσεις του άρθρου 1 παράφραφος 3 επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη , δηλωθείσας ως τέτοιας στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του

2. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της προηγούμενης παραγράφου να μην ξεπερνά τις
Εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ
Και στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται
Φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά
Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν 2238/1994 (Α ́151), να μην ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ.

3. Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης
Περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ
Και στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται
Φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά
Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,
Να μην ξεπερνά τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
Ευρώ .

4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών
Του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ και τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
Ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά
Με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.

5. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές του
Άρθρου 1 παράγραφος 2 να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

δείτε εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply