Τέλος Επιτηδεύματος – Όλες οι λεπτομέρειες της ΥΑ – Επιβολή – Βεβαίωση – Είσπραξη – Διαδικασία – Εξαιρέσεις

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
(άρθρο 31 ν. 3986/2011)

1. Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε όσους φορολογούμενους ασκούν
επιτήδευμα ή επάγγελμα, στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ
(ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν
επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή
αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ – π.δ.
186/1992, ΦΕΚ 84 Α’) – και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ,
δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, υποκαταστήματα
αλλοδαπών εταιρειών) εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ με βάση τα στοιχεία που διαθέτει,
εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού για το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού
έτους 2011 (διαχειριστική περίοδος 2010), αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται
στον υπόχρεο κατά τα οριζόμενα στη παραγρ. 1 άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
Το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 και μετά θα βεβαιώνεται με τη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31
του ν. 3986/2011 οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνται επιτηδευματίες.

2. Οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα ή την
επιχείρηση τους για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση 2010, υπάγονται στην
επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες
της λειτουργίας τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής
δραστηριότητας. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης επιχειρήσεων, το τέλος
επιτηδεύματος βεβαιώνεται στις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν και στην
προερχόμενη από τη συγχώνευση ή στην διασπασθείσα και στις επωφελούμενες από
τη διάσπαση και περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στη χρήση
για την οποία επιβάλλεται το τέλος. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου
εδαφίου, το τέλος επιτηδεύματος καταβάλλεται από την προελθούσα από την
συγχώνευση ή τις επωφελούμενες από τη διάσπαση, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση
μετατροπής επιχείρησης σε άλλη νομική μορφή με τις διατάξεις του ν.δ.
1297/1972 (ΦΕΚ 2176 Α’) ή του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α’) το τέλος
επιτηδεύματος βεβαιώνεται τόσο στη μετατραπείσα επιχείρηση όσο και στην
προερχόμενη από τη μετατροπή περιοριζόμενο ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας
μέσα στη χρήση για την οποία επιβάλλεται και καταβάλλεται από την προερχόμενη
από τη μετατροπή.

3. Για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των φορολογούμενων που ασκούν
επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα, σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500)
κατοίκους και νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εκτός αν
πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως
προβλέπονταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’) για την
εφαρμογή του σχεδίου “Καποδίστριας”. Για την εξεύρεση του πραγματικού
πληθυσμού τους λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη γενική απογραφή πληθυσμού
της 18ης Μαρτίου 2001, όπως κυρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6821/ Γ5-
908 (ΦΕΚ 715 Β’). Ως τουριστικοί τόποι θεωρούνται όσοι περιλαμβάνονται στο
π.δ. 899/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977. Η επιβολή του
τέλους επιτηδεύματος κρίνεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα
της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

4. Η βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος γίνεται από τη ΔΟΥ που είναι αρμόδια
για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου κατά το χρόνο επιβολής του τέλους
επιτηδεύματος και για την καταβολή του έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις
διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. Το προηγούμενο εδάφιο έχει
εφαρμογή και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης ή του ελεύθερου
επαγγελματία.

5. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση
της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού
πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους
επιτηδεύματος.

6. Το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμού του
φορολογητέου εισοδήματος.

Διαδικασία υπολογισμού βεβαίωσης και καταβολής της ειδικής εισφοράς, της
έκτακτης εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος νια το οικονομικό έτος 2011.

Για τον υπολογισμό, τη βεβαίωση και καταβολή της εισφοράς των άρθρων 29 και
30 και του τέλους επιτηδεύματος των ελεύθερων επαγγελματιών και των
επιχειρήσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) του άρθρου 31 του νόμου αυτού,
ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Η ΓΓΠΣ εκδίδει ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα, επί του οποίου εμφανίζονται
χωριστά, μετά από υπολογισμό, τα ποσά της κάθε εισφοράς και του τέλους
επιτηδεύματος, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται και στον υπόχρεο και
παράλληλα ενημερώνει ηλεκτρονικά τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την εκκαθάριση και
τους χρηματικούς καταλόγους.

Ο υπολογισμός των εισφορών υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία των αρχικών και
συμπληρωματικών δηλώσεων οικον. έτους 2011 και το τέλος επιτηδεύματος με βάση
τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο.

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011 το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί για
τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με δηλωθέντα εισοδήματα Δ’ ή Ζ’ πηγής
καθώς και για νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δηλώσεις Φ.Ε. για ένα
τουλάχιστον από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον πληρούν κατά τα
λοιπά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για όσους επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχει υπολογιστεί τέλος
επιτηδεύματος λόγω της προηγούμενης παραγράφου, ενώ στο μητρώο εμφανίζονται
για την διαχειριστική περίοδο του 2010 ως ενεργές επιχειρήσεις θα αποσταλλούν
από τη ΓΓΠΣ ατομικές ειδοποιήσεις προς ενημέρωση τους καθώς και το αντίστοιχο
αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προκειμένου οι ίδιοι να
υποβάλλουν δήλωση διακοπής εάν έχουν διακόψει ή διαφορετικά να βεβαιωθεί το
αναλογούν τέλος επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Η βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με βάση
τους τίτλους που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ, δηλαδή

α) τις αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις

β) τα φύλλα ελέγχου και

γ) τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. των φυσικών προσώπων, για την επιβολή της εισφοράς των άρθρων
29 και 30 και του τέλους επιτηδεύματος, θεωρείται η Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011.

3. Το ποσό της οφειλής βεβαιώνεται συνολικά και καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες
μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις
δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από
τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα. Η κάθε δόση δεν
μπορεί να είναι κατώτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Συνεπώς, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, θα καταβληθεί η πρώτη
δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, η δεύτερη μέχρι 31 Οκτωβρίου, η τρίτη μέχρι
30 Νοεμβρίου, η επόμενη 31 Δεκεμβρίου κλπ.

4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικά οφειλόμενου ποσού του
εκκαθαριστικού σημειώματος, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης
παρέχεται έκπτωση πέντε (5%) τοις εκατό, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά κάτω
των τριακοσίων (300) ευρώ.

5. Σε περίπτωση που η δήλωση εκκαθαρίζεται και αποστέλλεται το εκκαθαριστικό
σημείωμα μετά την παρέλευση του οικείου οικονομικού έτους, ο υπόχρεος δεν
χάνει το δικαίωμα της καταβολής του φόρου σε δόσεις και της έκπτωσης στην
εφάπαξ καταβολή.

6. Στις περιπτώσεις που η ΓΓΠΣ δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή
εκκαθάριση, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώσουν λάθος, κατά
τη παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
κατά περίπτωση, είτε αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του βεβαιωθέντος
ποσού, είτε τροποποιητική δήλωση.

Η Δ.Ο.Υ. θα προβεί σε διαγραφή ή σε νέα εκκαθάριση, σύμφωνα με τις οδηγίες
που θα δοθούν από τη ΓΓΠΣ. Το νέο ποσό που θα προκύπτει, καταβάλλεται υόνο
στη Δ.Ο.Υ.

7. Δεν βεβαιώνεται το συνολικό ποσό του εκκαθαριστικού σημειώυατος που
τελικά οφείλεται, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ
αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγο του.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply