πως να σωσετε τις καταθεσεις σας από την κατάσχεση τραπεζών και δημοσίου. Το ακατασχετο τραπεζικων λογαριασμων που τελικα κατασχεται...

πως να σωσετε τις καταθεσεις σας από την κατάσχεση τραπεζών και δημοσίου. Το ακατασχετο τραπεζικων λογαριασμων που τελικα κατασχεται…

πως να σωσετε τις καταθεσεις σας

Τι ισχύει για τις κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών

πως να σωσετε τις καταθεσεις σας – συνέχεια από προηγούμενο άρθρο για το θέμα όπως δημοσιεύτηκε στο capital.gr

πως να σωσετε τις καταθεσεις σας. Δείτε το προγενέστερο άρθρο στη πηγή του

Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας από κατάσχεση —> εδώ

Πόσο εύκολα “βάζει χέρι” η εφορία στις καταθέσεις σας; —–> εδώ

Το πρόβλημα εστιάζεται σε δύο τομείς. Στις κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων από το δημόσιο και στις αντίστοιχες κατασχέσεις από ιδιώτες και τράπεζες όσον αφορά χρήματα που αποτελούν μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα.

Η νομοθεσία μας προβλέπει το «ακατάσχετο» υπό προϋποθέσεις, οι οποίες όμως εισάγουν τις εξαιρέσεις ή το «παράθυρο» του νόμου στις κατασχέσεις. Ποια όμως είναι τα όρια που αν ξεπεραστούν γεννούν τις προϋποθέσεις αντίδρασης από τους πολίτες;

Δημόσιο

Όπως αναφέραμε και σε προγενέστερο άρθρο τον Ιούνιο του 2013 ψηφίστηκε ο νόμος 4161/2013, στο άρθρο 20 του οποίου, κατά την άποψή μας, στήθηκε μια «μεγάλη παγίδα» ή ανοίχθηκε ένα μεγάλο παράθυρο στις κατασχέσεις.

Έτσι λοιπόν «Απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρείται ως δανειστής το Δημόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ΦΕΚ Α΄ 90), όπου προβλέπει ακατάσχετο 1.000 ευρώ και κατάσχεση του ¼ στο υπερβάλλον.»

Δηλαδή ποσά πάνω από 1.000 ευρώ κατάσχονται από όποια αιτία και αν προέρχονται στο ¼ του ύψους τους.

Τι ισχύει σήμερα για το ύψος των κατασχέσεων;

Σήμερα ισχύει το γενικό ακατάσχετο των 1000 ευρώ. για τα επόμενα 500 ευρώ μέχρι κατα 1500 ευρώ επιδέχεται κατάσχεση μέχρι το 50%, δηλαδή 250 ευρώ. Στην ουσία το ακατάσχετο είναι 1250 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό. Από εκεί και πάνω, δηλαδή άνω των 1500 ευρώ, κατάσχονται στο σύνολό τους.

Πότε ΔΕΝ επιτρέπεται κατάσχεση για οφειλές στο Δημόσιο;

Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση από το Δημόσιο, όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ. Στο όριο των 500 ευρώ δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Ιδιώτες και τράπεζες

Εδώ το ακατάσχετο ορίζεται και από τον ΚΠολΔ στο άρθρο 982 παρ. 2, το οποίο όπως φημολογείται ότι θα τροποποιηθεί προς το δυσμενέστερο.

Δηλαδή σήμερα:

Κατάσχονται χρηματικές καταθέσεις σε τράπεζες άνω των 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ για κοινούς λογαριασμούς.

ΔΕΝ κατάσχονται α) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες, β) οι απαιτήσεις διατροφής, γ) απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ) οι απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή, καθώς επίσης και ε) οι κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.

Οι ιδιώτες και οι τράπεζες δεν μπορούν να κατάσχουν χρήματα αν στο υπόλοιπο του λογαριασμού υπάρχουν διαθέσιμα 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ σε κοινό λογαριασμό από οποιαδήποτε αιτία ή αν εμπίπτει στις ανωτέρω εξαιρέσεις.

Ειδικά για τις απαιτήσεις διατροφής ή μισθών, συντάξεων κλπ, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό κατάσχονται χωρίς κανένα περιορισμό από το νόμο, άνω των 1.500 ή 2.000 ευρώ αντίστοιχα υπό την προϋπόθεση του άρθρου 3 του άρθρου 982 ΚΠολΔ.

Η εξαίρεση της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής, το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης
Σύμφωνα με το άρθρο 982 ΚΠολΔ παρ. 3 σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο μισθός, η σύνταξη, το επίδομα απαγορεύεται να κατάσχεται στην πηγή του ή αμέσως μόλις κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό και για χρονικό διάστημα παραμονής εντός του λογαριασμού μέχρι το πέρας της επομένης της ημέρας καταβολής (για ποσά 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ αντίστοιχα).

Με αυτό τον τρόπο ο νομοθέτης θεωρεί ότι με την καταβολή του μισθού κλπ θα καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες επιβίωσης του πολίτη. Ωστόσο, η παραμονή του χρηματικού ποσού (άνω των 1.500 ή 2.000 ευρώ αντίστοιχα) και την επομένη ημέρα αίρει αυτό τον περιορισμό και επιτρέπει την κατάσχεση.

Με ποια βήματα ξεπερνιέται το αδιέξοδο;

1) Οι πολίτες πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν στις τράπεζες τους λογαριασμούς τους ως λογαριασμούς μισθοδοσίας.

2) Πρέπει οι τράπεζες να οργανώσουν μηχανογραφικά το σύστημά τους έτσι ώστε εάν δέχονται κατασχετήρια εις χείρας τους να εξαιρούν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας για τα ποσά του ακατάσχετου τόσο για τους ιδιώτες όσο και για το δημόσιο. (Μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί οι τράπεζες να μην έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το είδος του λογαριασμού παρά μόνο να δεσμεύουν υπέρ του κατάσχοντος το ποσό που αιτείται εφόσον αυτό είναι επαρκές από οποιονδήποτε λογαριασμό του και ανεξαρτήτως υπολοίπου του οφειλέτη.)

3) Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει την ευχέρεια σύμφωνα με τον Κώδικα είσπραξης Δημοσίων εσόδων να επιλέγει το μέτρο είσπραξης και το ποσό της κατάσχεσης. Έτσι, θα αποφεύγεται η κατάσχεση για ποσά που σύμφωνα με το νόμο είναι ακατάσχετα. Βέβαια η πρακτική αυτή μοιάζει με μονόδρομο υπό τη «δαμόκλεια σπάθη» της «καρατόμησης» για τη μη επίτευξη στόχων.

4) Οι πολίτες σε περίπτωση που δεν τηρείται ο νόμος να προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες για διεκδίκηση της απόδοσης των κατασχεθέντων και της αποζημίωσης σε περίπτωση αδικοπραξίας.

Σε ερώτηση των πολιτών… κατάσχεται το χρηματικό ποσό στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Η απάντηση είναι εξαρτάται…

Ακόμη δεν πρόλαβε να ανοίξει η εφαρμογή του taxis για να δηλωθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός των φορολογουμένων και αφού δηλώθηκαν χιλιάδες λογαριασμοί τραπέζης, έγινε γνωστό ότι οι λογαριασμοί αυτοί προστατεύονται μόνο από τις οφειλές του δημοσίου.

Δήλωσέ το να το σώσεις!!!

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί στο σύστημα taxis θα προστατέψει τους φορολογουμένους από τις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και βοηθημάτων, αλλά για χρηματικά ποσά μέχρι 1.500 ευρώ. Τα υπολειπόμενα ποσά που αθροιστικά θα μπορούσαν να είναι μισθοί και επιδόματα μαζί άνω των 1500 ευρώ κατάσχονται κανονικά και με το νόμο υπό την προϋπόθεση ότι μετά την αφαίρεση του ποσού της κατάσχεσης πρέπει να παραμένει στο λογαριασμό το ποσό των 1.500 ευρώ.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο λογαριασμός κατάσχεται με μεγάλη ευκολία και ηλεκτρονικά, χωρίς καν να ειδοποιηθεί ο πολίτης, ο οποίος λαμβάνει γνώση μόνο όταν επισκέπτεται το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων. Το ακατάσχετο αφορά μόνο το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ.

ΤΙ ισχύει σήμερα το 2016;

πως να σωσετε τις καταθεσεις σας. Σήμερα εισέρχεστε στην εφαρμογή του taxisnet –> https://www1.gsis.gr/webtax/accountdecl/year2014/accountdecl/index.jspwww.dikaiologitika.gr με τους κωδικούς του taxisnet και δηλώνετε ποιος λογαριασμός θέλετε να παραμείνει ακατάσχετος μέχρι του ποσό των 1250 ευρώ.

Τι γίνεται με τις οφειλές στις τράπεζες, τους ιδιώτες και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς;

Για τις τράπεζες ισχύει άλλο νομοθετικό καθεστώς. Η δήλωση του λογαριασμού στο taxis έχει 2 περαιτέρω υποχρεώσεις για τους πολίτες.

Πρώτον, επειδή οι τράπεζες δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του taxis όσον αφορά τις δηλώσεις των λογαριασμών, θα εξακολουθούν να κατάσχουν χρήματα από τους λογαριασμούς των πολιτών (για λογαριασμό του Δημοσίου) ακόμη και από τους λογαριασμούς που δηλώθηκαν στο σύστημα taxis ως ακατάσχετοι.

Έτσι, γεννάται η υποχρέωση των πολιτών να σπεύσουν με την εκτύπωση της δήλωσης στο taxis στο αντίστοιχο κατάστημα της τράπεζας που τηρείται ο λογαριασμός προκειμένου να δηλώσουν και εκεί τον ίδιο λογαριασμό, έτσι ώστε η τράπεζα να λάβει γνώση ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν κατάσχεται για το ποσό των 1.500 ευρώ ή των 1250 ευρώ.

Δεύτερον, οι τράπεζες για τις δικές τους πιστώσεις προς δανειολήπτες που είναι ληξιπρόθεσμες, δεν δεσμεύονται από τη δήλωση αυτή των πολιτών προς το taxis. Σε αυτή τη περίπτωση ο πολίτης θα πρέπει να δηλώσει προς τη τράπεζα τον λογαριασμό που είναι αμιγώς μισθοδοτικός-συνταξιοδοτικός έτσι ώστε να μην κατάσχονται ποσά μέχρι και του ύψους των 1.500 ευρώ.

Συμπερασματικά, η πολυπλοκότητα που περιβάλλει την προστασία των πολιτών, από μόνη της δημιουργεί το ίδιο το πρόβλημα, με τους πολίτες να αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν για να προστατέψουν το μισθό ή τη σύνταξή τους από την άγρια επίθεση κατασχέσεων τραπεζών και δημοσίου που τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

πως να σωσετε τις καταθεσεις,πως να σωσετε τις καταθεσεις,πως να σωσετε τις καταθεσεις,πως να σωσετε τις καταθεσεις,πως να σωσετε τις καταθεσεις,πως να σωσετε τις καταθεσεις,πως να σωσετε τις καταθεσεις

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply