ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα : Αναλυτικά οι προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά – ποσό σύνταξης – εισοδηματικά κριτήρια –

ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα : Αναλυτικά οι προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά – ποσό σύνταξης – εισοδηματικά κριτήρια –

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων – Από πότε δικαιούνται να πάρουν τη σύνταξή τους

ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

Από 1.10.2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν.

4093/2012 (Α’ 222), χορηγείται ή επαναχορηγείται σε όσους υποβάλουν αίτηση από την έναρξη

ισχύος του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 Ποιές είναι ι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν

α) Εχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

 

β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην

Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω

γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961. Στην περίπτωση εγγάμων ο ή η σύζυγος δεν λαμβάνει

σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής,

λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.

 

γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην

Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής

Αντίστασης, σύμφωνα με το ν. 1813/1988, όπως ισχύει.

 

δ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της

αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της

συνταξιοδότησής τους.

 

ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή

φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην

περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το

απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640

ευρώ.

 

Τι ισχύει στη περίπτωση που λαμβάνουν άλλη σύνταξη;

Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το ποσό αυτό δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ως άνω ποσό.

 

Ισχύει κάποια εξαίρεση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016;

Κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 1.10.2015 έως 30.9.2016 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ποσό των 260 ευρώ.

 

Σε ποιά περίπτωση δεν καταβάλλεται η παροχή;

Αν το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο από 30 ευρώ δεν καταβάλλεται η παροχή.

 

Τι ισχύει σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης;

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή

το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως

στον Οργανισμό, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν

από τον ΟΓΑ.

 

 Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν σύνταξη από φορέα του εξωτερικού;

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η

νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την

επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ λόγω

αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού.

 

Τι δεν υπολογίζεται στο εισόδημα ;

Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται:

 

αα. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία

μέχρι 100 τ.μ..

 

ββ. Τα προνοιακά επιδόματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ.

 

γγ. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

Ποιο είναι το χορηγούμενο ποσό της σύνταξης;

Το ποσό της μηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.10.2015 μέχρι 30.9.2016

σε 260 ευρώ. Από 1.10.2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρόνο αυτό πλήρες ποσό της

συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, με την επιφύλαξη των

οριζομένων ανωτέρω στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1.

Τι προβλέπεαι για την εισφορά στο κλάδο υγείας;

Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί

στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.

 

Τι πρέπει να κάνουν όλοι όσοι έχασαν τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα λόγω διακοπής της;

Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και δήλωσης παραίτησης των

αιτούντων από τις ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και των ενδίκων μέσων κατά της πράξης

διακοπής της σύνταξης.

 

 

Τι προβλέπεται για τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου;

Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου

υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της

παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.

 

 

Δικαιολογητικά και άλλες λεπτομέρειες.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά

από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα

δικαιολογητικά και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Εκκρεμείς αιτήσεις που δεν έχουν εξετασθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται κατά

τη διαδικασία του παρόντος.

 

ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα, ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα, ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα, ποιοι δικαιούνται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply