πνευματική ιδιοκτησία : 4212/2013 – όλες οι αλλαγές σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία

πνευματική ιδιοκτησία

 πνευματική ιδιοκτησίαΑρθρο 1
 Σκοπός

 Σκοπός των άρθρων 2 έως και 5 είναι η εναρμόνιση του ν. 2121/1993 (Α 25) με την Οδηγία 
2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για 
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ «για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων» (EEEK L 265/1).

 Αρθρο 2
 Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2121/1993 
 (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)

 Το άρθρο 30 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Αρθρο 30
 Εργα συνεργασίας και μουσικές συνθέσεις με στίχους

 Για τα έργα συνεργασίας και για μουσικές συνθέσεις με στίχους, εφόσον αμφότερες οι συνεισφορές 
του συνθέτη και του στιχουργού έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη μουσική σύνθεση 
με στίχους, η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουργού και 
εβδομήντα (70) έτη μετά το θάνατο του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το 
οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δημιουργού».

 Αρθρο 3
 Τροποποίηση της περίπτωσης γ του άρθρου
 52 του ν. 2121/1993 (άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση
 α της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)

 Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Ωστόσο,

 - αν η ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης επί άλλου μέσου εκτός φωνογραφήματος, 
δημοσιευθεί ή παρουσιασθεί νομίμως στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα 
διαρκούν πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης 
αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη,

 - αν η ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης επί φωνογραφήματος δημοσιευθεί ή παρουσιασθεί 
νομίμως στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα διαρκούν εβδομήντα (70) έτη από 
την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, 
ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη».

 Αρθρο 4
 Τροποποίηση της περίπτωσης δ του άρθρου
 52 του ν. 2121/1993 (άρθρο 1 παρ. 2 περιπτώσεις
 β και γ της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)

 1. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 
αντικαθίσταται η λέξη «πενήντα» με τη λέξη «εβδομήντα».

 2. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ του άρθρου 52 προστίθενται οι ακόλουθες 
υποπεριπτώσεις:

 «αα) Αν πενήντα έτη από τη νόμιμη δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας 
δημοσίευσης- πενήντα (50) έτη από τη νόμιμη παρουσίαση του στο κοινό, ο παραγωγός 
φωνογραφήματος παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή 
ποσότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, 
με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτό σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ο καθένας ατομικά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης 
μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με την οποία παραχώρησε στον παραγωγό φωνογραφήματος 
την εκμετάλλευση τουλάχιστον των δικαιωμάτων του αναπαραγωγής, διανομής και διάθεσης στο 
κοινό στην υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων του. Το δικαίωμα καταγγελίας της 
σύμβασης αυτής μπορεί να ασκηθεί αν ο παραγωγός δεν εκτελέσει αμφότερες τις πράξεις 
εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο εντός ενός (1) έτους από την έγγραφη 
κοινοποίηση σε αυτόν από τον ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη της πρόθεσης του να 
καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Αν τα εν λόγω δικαιώματα έχουν 
μεταβιβαστεί σε τρίτο, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ζζ, η έγγραφη καταγγελία ασκείται κατά 
του παραγωγού, όπως αυτός ορίζεται στην υποπερίπτωση ζζ. Παραίτηση του ερμηνευτή ή 
εκτελεστή καλλιτέχνη από το δικαίωμα καταγγελίας είναι άκυρη. Οταν ένα φωνογράφημα περιέχει 
την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων περισσότερων ερμηνευτών ή εκτελεστών 
καλλιτεχνών, αυτοί μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, εφαρμοζόμενης 
της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 46. Αν δεν οριστεί 
αντιπρόσωπος, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία δικαιώματος. Η καταγγελία της 
σύμβασης του πρώτου εδαφίου σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση έχει ως έννομη συνέπεια 
τη λήξη των δικαιωμάτων του παραγωγού φωνογραφήματος και οποιουδήποτε τρίτου αντλεί 
δικαιώματα από αυτόν.

 ββ) Οπου μια σύμβαση του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα παρέχει στον ερμηνευτή ή 
εκτελεστή καλλιτέχνη δικαίωμα να αξιώσει μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ο ερμηνευτής ή 
εκτελεστής καλλιτέχνης δικαιούται να λαμβάνει ετήσια συμπληρωματική αμοιβή από τον παραγωγό 
φωνογραφήματος για κάθε πλήρες έτος που έπεται του πεντηκοστού έτους από τη νόμιμη 
δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης- του πεντηκοστού έτους από 
τη νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος στο κοινό. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιείται 
εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Παραίτηση του ερμηνευτή ή 
εκτελεστή καλλιτέχνη από το δικαίωμα της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής είναι άκυρη.

 γγ) Το συνολικό ποσό που διατίθεται από έναν παραγωγό φωνογραφήματος για την πληρωμή της 
ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής που αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ αντιστοιχεί στο 20% 
των ακαθάριστων εσόδων που έχει αποκομίσει ο παραγωγός φωνογραφήματος, κατά τη διάρκεια 
του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την 
αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση του συγκεκριμένου φωνογραφήματος, μετά το 
πεντηκοστό έτος από τη νόμιμη δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας 
δημοσίευσης- μετά το πεντηκοστό έτος από τη νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος στο 
κοινό.

 δδ) Το δικαίωμα της συμπληρωματικής αμοιβής της υποπερίπτωσης ββ διαχειρίζονται οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης των ερμηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.

 εε) Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων υποχρεούνται κατόπιν αιτήσεως να παρέχουν ετησίως και 
συνολικά (για όλους τους ερμηνευτές-εκτελεστές καλλιτέχνες, οι οποίοι δικαιούνται την ετήσια 
συμπληρωματική αμοιβή και για όλα τα φωνογραφήματα) στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης, οι οποίοι διαχειρίζονται την ετήσια συμπληρωματική αμοιβή της υποπερίπτωσης ββ, 
οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταβολή 
της αμοιβής αυτής.

 στστ) Σε περίπτωση που ένας ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης δικαιούται 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές, δεν αφαιρούνται από τις πληρωμές αυτές οι προκαταβολές ή οι 
οποιεσδήποτε συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο φωνογράφημα που 
έχουν καταβληθεί στον ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη μετά το πεντηκοστό έτος από τη 
νόμιμη δημοσίευση του φωνογραφήματος ή -ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης- το πεντηκοστό έτος 
από τη νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος στο κοινό.

 ζζ) Ως παραγωγός φωνογραφήματος για το σκοπό των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα έως στστ 
νοείται ο πρωτογενής δικαιούχος ή ο καθολικός ή οιονεί καθολικός δικαιούχος αυτού ή 
οποιοσδήποτε τρίτος στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα σχετικά δικαιώματα».

 3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της περίπτωσης δ του άρθρου 52 αποτελούν τη νέα περίπτωση ε 
του άρθρου 52.

 4. Οι περιπτώσεις ε, στ, ζ και η του άρθρου 52 αναριθμούνται αντίστοιχα σε περιπτώσεις στ, ζ, η 
και θ.

 Αρθρο 5
 Τροποποίηση του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 
 (άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 «Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 του νόμου αυτού εφαρμόζεται στις 
μουσικές συνθέσεις με στίχους, εφόσον είτε η μουσική σύνθεση είτε οι στίχοι προστατεύονταν σε 
ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης την 1η Νοεμβρίου 2013 και στις μουσικές 
συνθέσεις με στίχους που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, υπό την επιφύλαξη 
οποιωνδήποτε πράξεων εκμετάλλευσης που έχουν διενεργηθεί πριν από την 1η Νοεμβρίου 2013 
και τυχόν κεκτημένων δικαιωμάτων από τρίτους. Σε περίπτωση που λόγω της παρούσας διάταξης 
αναβιώσουν δικαιώματα, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί ή άλλως εκχωρηθεί σε τρίτους βάσει άδειας 
ή σύμβασης εκμετάλλευσης, από την επέκταση αυτή της διάρκειας προστασίας επωφελείται ο 
τελευταίος δικαιούχος ή ειδικός διάδοχος αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση επωφελείται ο 
κληρονόμος του δημιουργού. Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στις περιπτώσεις γ και δ του 
άρθρου 52 εφαρμόζεται για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και για τα 
φωνογραφήματα σε σχέση με τα οποία ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης και ο παραγωγός 
φωνογραφήματος προστατεύονται ακόμα, δυνάμει των διατάξεων αυτών με τη μορφή που είχαν 
στις 30 Οκτωβρίου 2011, όπως αυτές ίσχυαν την 1η Νοεμβρίου 2013, καθώς και για τις 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και των φωνογραφημάτων που δημιουργήθηκαν μετά 
την ημερομηνία αυτή».

 2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

 «1α. Ελλείψει σαφών ενδείξεων στη σύμβαση περί του αντιθέτου, μια σύμβαση εκμετάλλευσης της 
υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης δ του άρθρου 52, η οποία έχει συναφθεί πριν την 1η Νοεμβρίου 
2013, θεωρείται ότι συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα και μετά το χρονικό σημείο κατά το οποίο 
ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης δεν θα προστατευόταν πλέον, σύμφωνα με την περίπτωση 
γ του άρθρου 52, όπως ίσχυε πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο».

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
 ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΡΦΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Αρθρο 6
 Σκοπός

 Σκοπός των άρθρων 7 και 8 του νόμου αυτού είναι η εναρμόνιση του ν. 2121/1993 με την 
Οδηγία 
2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
«σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων» (EEEK L 299/5).

 Αρθρο 7
 Προσθήκη άρθρου 27Α στο ν. 2121/1993 
 (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ)

 Μετά το άρθρο 27 του ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο 27Α, ως εξής:

 «Αρθρο 27Α
 Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων

 1. Επιτρέπεται να καθίστανται προσιτά στο κοινό με την έννοια της περίπτωσης η' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 και να αναπαράγονται για σκοπούς ψηφιοποίησης, διάθεσης στο 
κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, συντήρησης ή αποκατάστασης (επιτρεπόμενες χρήσεις) 
από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μουσεία, αρχεία ή ιδρύματα 
κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, καθώς και από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (φορείς χρήσης 
ορφανών έργων) έργα που περιλαμβάνονται στις συλλογές τους, στα οποία κανένας δικαιούχος 
δικαιωμάτων δεν έχει ταυτοποιηθεί ή ακόμα και αν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί παράτη 
διενέργεια επιμελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος άρθρου (ορφανά έργα).

 2. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε:

 α. έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, 
περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων που περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό 
βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων, καθώς και στις συλλογές αρχείων ή 
ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς,

 β. κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις 
συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων, καθώς και στις 
συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς,

 γ. κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που παράχθηκαν από 
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μέχρι τις 31.12.2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία 
τους,

 δ. έργα ή άλλο προστατευόμενο αντικείμενο που έχει ενσωματωθεί ή συμπεριληφθεί ή συνιστά 
αναπόσπαστο τμήμα των παραπάνω έργων ή φωνογραφημάτων.

 Τα έργα των περιπτώσεων α, β, γ, δ προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και 
συγγενικά δικαιώματα και έχουν δημοσιευτεί για πρώτη φορά σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή, αν δεν έχουν δημοσιευτεί, έχουν μεταδοθεί για πρώτη φορά σε κρά-τος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αν τα έργα αυτά δεν έχουν δημοσιευθεί ή μεταδοθεί, χρησιμοποιούνται από 
τους φορείς χρήσης ορφανών έργων μόνον εφόσον: α) έχουν διατεθεί ήδη στο κοινό από 
οποιονδήποτε από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων (έστω με τη μορφή δανεισμού) με τη 
συναίνεση των δικαιούχων και β) μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι οι δικαιούχοι δεν θα είχαν 
αντίρρηση στις επιτρεπόμενες από το παρόν άρθρο χρήσεις τους.

 3. Αν ένα έργο ή ένα φωνογράφημα έχει περισσότερους από έναν δικαιούχους και δεν έχουν όλοι 
ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν εντοπιστεί όλοι μετά τη διενέργεια και 
καταγραφή επιμελούς αναζήτησης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7, το 
έργο ή το φωνογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 
υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί 
έχουν, όσον αφορά τα δικαιώματα που κατέχουν, εξουσιοδοτήσει τους φορείς χρήσης ορφανών 
έργων να προβούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις σε σχέση με τα δικαιώματα τους.

 4. Η χρήση των ορφανών έργων είναι επιτρεπτή από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την 
επίτευξη και μόνο στόχων που σχετίζονται με τη δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους και 
ειδικότερα τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 
πρόσβασης στα έργα και τα φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλογές τους. Οι φορείς 
χρήσης ορφανών έργων μπορούν να παράγουν έσοδα στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων με 
αποκλειστικό σκοπό να καλύπτουν τις δαπάνες τους για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση στο 
κοινό ορφανών έργων.

 5. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων αναφέρουν σε κάθε χρήση του ορφανού έργου το όνομα 
των ταυτοποιημένων δημιουργών και δικαιούχων και την εξής επισήμανση: «Ορφανό έργο: [...] 
[αριθμός καταχώρισης στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γραφείου Εναρμόνισης της 
Εσωτερικής Αγοράς]».

 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
καθορίζονται οι κατάλληλες πηγές για τη διενέργεια της καλόπιστης επιμελούς αναζήτησης από 
τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν από τη χρήση τους για κάθε έργο ή φωνογράφημα, 
συμπεριλαμβανόμενων έργων και προστατευόμενων αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η 
επιμελής αναζήτηση διενεργείται από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων ή από τρίτους κατ 
εντολή των φορέων, στο κράτος-μέλος της πρώτης δημοσίευσης ή -ελλείψει δημοσίευσης- της 
πρώτης μετάδοσης. Για τα κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα, ο παραγωγός των οποίων 
έχει την έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η επιμελής 
αναζήτηση διενεργείται στο κράτος-μέλος της έδρας ή της συνήθους διαμονής του. Αν τα έργα δεν 
έχουν δημοσιευθεί ή μεταδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
2, η επιμελής αναζήτηση διεξάγεται στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο φορέας χρήσης ορφανών έργων που έχει διαθέσει στο κοινό το έργο. Όταν 
υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι πρέπει να γίνει έρευνα σε πηγές άλλων χωρών, θα πρέπει 
να διεξάγεται η σχετική έρευνα και σε αυτές.

 7. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων που διενεργούν την επιμελή αναζήτηση τηρούν μητρώο της 
αναζήτησης καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης του ορφανού έργου και για επτά (7) έτη μετά την 
παύση της και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο 
οποίος και τις διαβιβάζει αμέσως στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γραφείου 
Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

 α) πλήρη περιγραφή του ορφανού έργου και των ονομάτων των ταυτοποιημένων δημιουργών και 
δικαιούχων,

 β) τα αποτελέσματα της επιμελούς αναζήτησης που έχει διενεργηθεί από τους φορείς χρήσης 
ορφανών έργων, τα οποία οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ένα έργο ή ένα φωνογράφημα θεωρείται 
ορφανό,

 γ) δήλωση των φορέων χρήσης ορφανών έργων σε σχέση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, στις 
οποίες προτίθενται να προβούν,

 δ) τυχόν αλλαγή του καθεστώτος του ορφανού έργου (γνωστοποίηση νέων στοιχείων που τους 
έχουν κοινοποιηθεί),

 ε) στοιχεία επικοινωνίας του φορέα χρήσης ορφανών έργων,

 στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αναρτώνται στην ιστοσε-λίδα του Οργανισμού, σύμφωνα 
με τη σχετική διαδικασία που ορίζεται από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς 
αναφορικά με τη Βάση Δεδομένων.

 8. Διενέργεια επιμελούς αναζήτησης δεν απαιτείται για έργα, τα οποία ήδη βρίσκονται 
καταχωρισμένα στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γραφείου Εναρμόνισης της 
Εσωτερικής Αγοράς ως ορφανά. Εργο ή φωνογράφημα θεωρείται ορφανό, αν έχει χαρακτηριστεί 
ως ορφανό σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε..

 9. Αν εμφανιστεί δικαιούχος έργου ή φωνογραφήματος ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου 
που έχει καταχωριστεί ως ορφανό, δικαιούται να θέσει τέλος στο καθεστώς του έργου ως ορφανού 
αναφορικά με τα δικαιώματα του και να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του έργου από τον φορέα 
χρήσης ορφανών έργων, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης για τη χρήση του έργου του που 
έχει πραγματοποιήσει ο φορέας. Η λήξη του καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού συνιστά ευθύνη 
του φορέα χρήσης ορφανών έργων που το χρησιμοποιεί. Ο φορέας χρήσης ορφανών έργων κρίνει 
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της κατάθεσης της 
αίτησης του εμφανιζόμενου ως δικαιούχου, αν η αίτηση και τα προσκομισθέντα από αυτόν 
στοιχεία επαρκούν για να θεμελιώσουν δικαίωμα του επί του συγκεκριμένου ορφανού έργου και 
είτε προβαίνει στο χαρακτηρισμό του ως «μη ορφανού» είτε απορρίπτει την αίτηση. Αν ο φορέας 
χρήσης ορφανών έργων, δεν αποφανθεί επί της αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας ή αν παρόλο 
που έχει κάνει δεκτή την αίτηση, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το έργο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 63Α έως και 66Δ. Αν ένα έργο καθίσταται «μη ορφανό», σύμφωνα με την Ενιαία 
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς, ο φορέας 
χρήσης ορφανών έργων υποχρεούται σε διακοπή της χρήσης του εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από το ως άνω Γραφείο.

 Η αποζημίωση ανέρχεται στο ήμισυ της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το 
είδος της χρήσης που πραγματοποίησε ο φορέας χρήσης ορφανών έργων και αποδίδεται εντός δύο 
(2) μηνών από τη λήξη του καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού. Αν δεν συμφωνήσουν τα μέρη, 
οι όροι, η προθεσμία και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 10. Σε κάθε περίπτωση, εάν αποδειχθεί ότι λόγω πλημμελούς και κακόπιστης αναζήτησης ένα έργο 
αναγνωρίστηκε εσφαλμένα ως ορφανό, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Α έως και 66Δ.

 11. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διενέργεια της 
επιμελούς αναζήτησης εκ μέρους του φορέα χρήσης ορφανών έργων και τη θέση ενός έργου σε 
καθεστώς ορφανού, καθώς και για τη λήξη του εν λόγω καθεστώτος.

 12. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, καθώς και τις 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων βάσει του παρόντος νόμου».

 Αρθρο 8
 Τροποποίηση του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 
 για το διαχρονικό δίκαιο 
 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ)

 Μετά την παρ. 2 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 «3. Οι ρυθμίσεις για τα ορφανά έργα που προβλέπονται στο άρθρο 27Α εφαρμόζονται σε όλα τα 
έργα και φωνογραφήματα που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά 
δικαιώματα για πρώτη φορά από τις 29.10.2014 και εφεξής, ενώ δεν επηρεάζουν το κύρος 
πράξεων που έχουν συναφθεί και δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ως άνω 
ημερομηνία».

 Αρθρο 9
 Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 2121/1993

 Στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

 «9. Τα άρθρα 30, 52 περίπτωση γ δεύτερο εδάφιο, 52 περίπτωση δ δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 52 
περίπτωση δ' υποπεριπτώσεις αα έως ζζ, 68Α παράγραφος 1 εδάφια τρίτο έως έκτο και 68Α 
παράγραφος 1α αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/ 116/ΕΚ για τη 
διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών 
δικαιωμάτων.

 10. Τα άρθρα 27Α και 68Α παράγραφος 3 αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες 
επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων».
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply