Ποιες λύσεις κάνουν δεκτές οι τράπεζες για ρύθμιση των δανείων σας!

Ποιες λύσεις κάνουν δεκτές οι τράπεζες για ρύθμιση των δανείων σας!

λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας

Ποιες λύσεις κάνουν δεκτές οι τράπεζες για ρύθμιση των δανείων σας!

λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας. Ως γνωστόν έχει γίνει νόμος του κράτους ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών. Μετά τη τελευταία τροποποίησή του έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν και προτεινόμενες αποδεκτές λύσεις για ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η διαδικασία αυτή δεν σχετίζεται με τον επερχόμενο εξωδικαστικό μηχανισμό ο οποίος θα συντρέξει παράλληλα με τον κώδικα δεοντολογίας, αλλά ούτε και με τις απλές ρυθμίσεις στα πλαίσια της επίσκεψης στο τραπεζικό κατάστημα.

Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι δανειολήπτες ότι οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν σοβαρό δικαστικό πρόβλημα σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ την επ’ιλυση της διαφοράς τους μέσω του κώδικα δεοντολογίας και αποφασίσουν την απευθείας κατάθεση διαταγών πληρωμής.

Είναι δε ιδιαίτερα κρίσιμο, όταν αποστέλλεται στον δανειολήπτη η συγκεκριμένη ενημέρωση της τράπεζας για ένταξη στο κώδικα δεοντολογίας να σπεύδουν οι δανειολήπτες και με ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ και ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥΣ να απευθύνουν εξειδικευμένα αιτήματα ρυθμσίσεως όπως αυτά προβλέπονται πλέον στο ΝΟΜΟ και αναγνωρίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως μια νόμιμη και διεθνή τραπεζική πρακτική.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό οι τράπεζες αποδέχονται σχεδόν πάντα μια εκ των κάτωθι ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων δανείων (δάνεια που παρήλθαν 90 ημέρες από την τελευταία πληρωμή δόσης), συνεπώς είναι επιβεβλημένο οι δανειολήπτες να γνωρίζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν έτσι ώστε να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή λύση και να πρετοιμάσουν την καλύτερη δυνατή πρόταση προς τη τράπεζα και να ωφεληθούν οι ίδιοι από το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Οι ρυθμίσεις διαχωρίζονται σε ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ και ΛΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ.

Τμήμα Ι – Τύποι βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων

Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι
τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι
δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές.

(α) Κεφαλαιοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (“Arrears Capitalization”): H κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.

(β) Τακτοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (“Arrears Repayment Plan”): Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

(γ) Μειωμένη Δόση Μεγαλύτερη των Οφειλόμενων Τόκων (“Reduced Payment above IO): Μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

(δ) Καταβολή μόνο Τόκων (“Interest Only”): Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου καταβάλλονται μόνο τόκοι.

(ε) Μειωμένη Δόση Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων (“Reduced Payment Below Interest Only”): Μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.

(στ) Περίοδος Χάριτος (“Grace Period”): Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Τμήμα II – Τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων.

Κατατάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής.

(α) Μείωση Επιτοκίου (“Interest Rate Reduction”): Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.

(β) Παράταση Διάρκειας(“Loan Term Extension”): Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου).

(γ) Διαχωρισμός Οφειλής (“Split Balance”): Διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα (“tranches”):

i) το τμήμα του δανείου, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του,

και ii) το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής από τα δυο μέρη.

Μια ιδιαίτερα δημοφιλής ρύθμιση ο διαχωρισμός της οφειλής με split balance

(δ) Μερική Διαγραφή Οφειλής(“Partial Debt Forgiveness/ Write Down”): Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του ιδρύματος, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

(ε) Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης (“Operational Restructuring”): Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η ανανέωση πιστωτικών ορίων ή/και η παροχή νέων δανείων.

(στ) Συμφωνία Ανταλλαγής Χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο (“Debt/equity Swap”): Μετατροπή μέρους της οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Τμήμα III – Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης

Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής
σχέσης μεταξύ και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της
απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη.

Η λύση αυτή μπορεί να συνδυάζεται με παράδοση (εθελοντική) της εμπράγματης εξασφάλισης στο ίδρυμα προς μείωση του συνόλου της απαίτησης ή ακόμα και με οικειοθελή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων προς τακτοποίηση της απαίτησης.

Παρατίθενται ενδεικτικά λύσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο των διεθνών πρακτικών, η υιοθέτηση εκάστης εξ αυτών, όμως, εξετάζεται κάθε φορά σε σχέση με τις προβλέψεις του ελληνικού δικαίου:

(α) Λοιπές Εξωδικαστικές Ενέργειες (“Other Out – of Court Settlements”): Οι εξωδικαστικές ενέργειες που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες.

(β) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου (“Voluntary Surrender”): O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο ίδρυμα. Στη σχετική συμφωνία διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

(γ) Μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση (“Mortgage to Rent/ Lease”): O δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

(δ) Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου (“Voluntary Sale of Property”): O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, το ίδρυμα προβαίνει σε διαγραφή της ενα-πομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

(ε) Διακανονισμός Απαιτήσεων (“Settlement of Loans”): Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το ίδρυμα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το ίδρυμα ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.

(στ) Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό (“Auction-Collateral  Repossession”): Το ίδρυμα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με
τη συναίνεση του δανειολήπτη.

(ζ) Ολική Διαγραφή Οφειλής (“Full Debt Write – off”): To ίδρυμα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.

 

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας, λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας, λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας,λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας,λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας,λύσεις για ρύθμιση του δανείου σας

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply