κώδικας πολιτικής δικονομίας αλλαγή στο σύνολό του – Θεαματικές αλλαγές στη λειτουργία των δικαστηρίων – Οι τροποποιήσεις, οι καταργήσεις, οι προσθήκες – διαβούλευση μέχρι 28-3-2014 – Αλλαγές στις αρμοδιότητες – Κατάργηση των μονομελών συνθέσεων κατ’έφεση δικαστηρίων – Αλλαγές στη συζήτηση των υποθέσεων και στο τρόπο προσδιορισμού δικασίμου – κατάργηση των αναβολών – κατάργηση της υποχρεωτικότητας της προφορικότητας της συζήτησης – ΜΕΡΟΣ Ι

κώδικας πολιτικής δικονομίας αλλαγή

IMAG0395Διαβάστε εδώ το μέρος ΙΙ – στις αλλαγές στο νέο ΚΠολΔ

Δείτε εδώ το μέρος ΙΙΙ – κώδικας πολιτικής δικονομίας αλλαγή
Σύμφωνα με το σχέδιο που τέθηκε για διαβούλευση υπάρχουν αλλαγές :

 Α) στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων που επανέρχεται στα επίπεδα προ του νόμου περί δίκαιης δίκης, όπως το γνωρίζαμε παλαιότερα και ειδικότερα:

την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:

1. α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ,

β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) ευρώ.

2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται πάντοτε:

1) οι διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του γάμου, τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592.

2) οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 παρ. 3, καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, 3) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ` ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων και 4) οι διαφορές που αφορούν την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών.

Σημαντική αλλαγή –> επιστρέφουν οι εφέσεις (ΕΥΤΥΧΩΣ) των ειρηνοδικείων στις συνθέσεις των ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ – μετά την απίστευτη συμφόρηση των μονομελών ΕΦΕΣΕΩΝ – Διασφαλίζεται η ορθότερη δικαιοδοτική κρίση του δεύτερου βαθμού σε αποφάσεις των ειρηνοδικείων, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε το περιεχόμενο σε όλα τα αντικείμενα.

Καταργείται το άρθρο 17Α περί εφέσεων στο μονομελές από αποφάσεις ειρηνοδικείου.

Στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται: 1) όλες οι διαφορές, για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία, 2) οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους.

Επίσης σημαντική αλλαγή –> Καταργούνται τα Μονομελή Εφετεία – ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Το νέο άρθρο 19 του ΚΠολΔ όπως αυτό ορίζεται στη διαβούλευση αναφέρει τα κάτωθι:

Στην αρμοδιότητα των εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πολυμελών και μονομελών πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους.

το μέχρι τώρα άρθρο 19 ορίζει:

Στην Αρμοδιότητα των μονομελών εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών πρωτοδικείων
και στην Αρμοδιότητα των τριμελών εφετείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πολυμελών πρωτοδικείων
της περιφέρειας τους.

Β) Αλλαγές ως προς τη παράσταση των διαδίκων στα δικαστήρια – Παράσταση με συνήγορο σε όλα τα δικαστήρια χωρίς καμία εξαίρεση.

Το νέο άρθρο 94 ΚΠολΔ:

Άρθρο 94
1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο μόνο για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2 ο δικαστής έχει δικαίωμα, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να υποχρεώσει το διάδικο να προσλάβει δικηγόρο.

το άρθρο 94 όπως ισχύει σήμερα

Αρθρο 94.- «1. Στα πολιτικά δικαστήρια και για την κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο.» «2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο Ειρηνοδικείο, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, β) στα Ασφαλιστικά μέτρα, γ) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.»

Γ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ αλλαγές στο πολύπαθο άρθρο 237 περί προκατάθεσης προτάσεων και συζήτησης υπόθεσης.

το νέο άρθρο 237 ΚπολΔ προβλέπει:

Γ1) Τον διαχωρισμό της κατάθεσης του δικογράφου από τον προσδιορισμό της δικασίμου.

Γ2) Την υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων εντός των πρώτων 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, άλλως η υπόθεση δεν θα χρεώνεται καθόλου σε δικαστή.

Γ3) Την υποχρεωτική κατάθεση όλων των σχετικών αποδεικτικών μέσων μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.

Γ4) Αντίκρουση με έγγραφες προσθήκες από την 100 έως την 115η ημέρα από την κατάθεση της αγωγής.

Γ5) Μόνο εάν έχουν κατατθεί προτάσεις τότε από την 115 έως την 130η ημέρα από την κατάθεση της αγωγής ορίζεται ο δικαστήςπ ου θα χειριστή την υπόθεση και ορίζεται δικάσιμος ταυτόχρονα εντός 30 ημερών ή το συντομότερο δυνατόν.

Γ6) Η εγγραφή στο πινάκιο με βάση την ανωτέρω διαδικασία γίνεται από τον γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση για όλους τους διαδίκους, χωρίς υποχρέωση επίδοσης.

Γ7) Μάρτυρες πλέον δεν εξετάζονται – Θα εξεταστούν μόνο εάν το κρίνει ο δικαστής σε μεταγενέστερο χρόνο και σε χρόνο όχι λιγότερο από 15 ημέρες από τη διάταξη του δικαστή που θα ορίζει την εξέταση μαρτύρων και εντός του ίδιοιυ δικαστικού έτους, αλλιώς αφαιρείται ο φάκελος από το δικαστή και του χρεώνεται νέος φάκελος.

Γ8) Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση των διαδίκων και των δικηγόρων. Αρκεί και δήλωση παράστασης.

Γ9) Αναβολή ΔΕΝ επιτρέπεται της υπόθεσης.

Γ10) Σε 5 ημέρες επιτρέπεται αντίκρουση επί των μαρτυρικών καταθέσεων.

Γ11) Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων στους πιστοποιημένους.

Γ12) Δικαίωμα παράστασης με ηλεκτρονικά μέσα από απομακρυσμένες περιοχές.

Δ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του αξιώματος του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι καθώς και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της υποχρεωτικότητας της προφορικής συζήτησης σε πρώτο βαθμό (άρθρα 269 και 270 ΚΠολΔ).

το άρθρο 269 όπως ισχύει σήμερα:

“Αρθρο 269 1. Μέσα επίθεσης και άμυνας προβάλλονται με τις προτάσεις, διαφορετικά είναι απαράδεκτα. Το απαράδεκτο αυτό δεν ισχύει για τους ισχυρισμούς που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή που μπορεί να προταθούν σε κάθε στάση της δίκης. «2. Μέσα επίθεσης και άμυνας μπορεί να προβληθούν παραδεκτά έως και τη Συζήτηση με προτάσεις ή και προφορικά: α) αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως με τις προτάσεις από δικαιολογημένη αιτία` αυτό ισχύει και για την ένσταση κατάχρησης δικαιώματος, β) αν προέκυψαν για πρώτη φορά μεταγενέστερα και γ) αν αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου.»

το άρθρο 270 όπως ισχύει σήμερα:

«1. Ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων η Συζήτηση είναι προφορική. Ο δικαστής οφείλει πριν από τη Συζήτηση να έχει ενημερωθεί επί της αγωγής και επί των εκατέρωθεν ισχυρισμών και αποδεικτικών μέσων και ιδίως ως προς τα θέματα και το βάρος Απόδειξης των ισχυρισμών. Οι διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τους οφείλουν κατά τη Συζήτηση στο ακροατήριο να εμφανισθούν αυτοπροσώπως. Η μη εμφάνιση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του στο ακροατήριο, αν είναι αδικαιολόγητη, εκτιμάται από το δικαστήριο ελεύθερα.

2. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα Αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους του νόμου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη αποδεικτική δύναμη του καθενός. Συμπληρωματικά μπορεί να λαμβάνει υπόψη και να εκτιμά ελεύθερα και Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, με την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394. Ενορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και μόνον αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Για την αντίκρουση ένορκων βεβαιώσεων επιτρέπεται η προσκομιδή, μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 237 και του γ` εδαφίου του άρθρου 238, πρόσθετων βεβαιώσεων, το πολύ ίσου αριθμού προς τις αντικρουόμενες.

3. Το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του σύμφωνα με τα άρθρα 415 επόμενα. Οφείλει να εξετάσει έναν τουλάχιστον από τους προτεινόμενους και παριστάμενους μάρτυρες για κάθε πλευρά. Σε περίπτωση ομοδικίας μπορεί να εξετασθεί ένας μάρτυρας για κάθε ομόδικο, αν τούτο κριθεί απαραίτητο λόγω διαφορετικών συμφερόντων.

4. Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά. Στην ανακοίνωση αυτή προσδιορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

«5. Οι υποθέσεις εκφωνούνται με τη σειρά τους από το πινάκιο και συζητούνται αμέσως αυτές για τις οποίες δεν θα διεξαχθεί εμμάρτυρη απόδειξη. Αν πρόκειται να εξεταστούν μάρτυρες η συζήτηση μπορεί να διακόπτεται και για την αμέσως επόμενη δικάσιμο της ίδιας σύνθεσης, κατά την οποία και ολοκληρώνεται η συζήτηση χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, αφού προηγηθεί η εξέταση των μαρτύρων. Οι μάρτυρες εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε υπόθεση ενώπιον του ορισμένου από τον πρόεδρο εισηγητή δικαστή «χωρίς την παρουσία γραμματέα». Ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εμμάρτυρων αποδείξεων καθορίζεται κατά την αρχική δικάσιμο αμέσως μετά την εκφώνηση και τη διακοπή της συζήτησης με ανακοίνωση του προέδρου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων που δεν παρίστανται. Ο εισηγητής αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα.»

6. Η οριστική απόφαση εκδίδεται με βάση τα Αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι έχουν προσκομίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί στο ακροατήριο.

7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους κατά τη διάρκεια της Συζήτησης να παρίστανται σε άλλο τόπο και να ενεργούν εκεί διαδικαστικές πράξεις. Η Συζήτηση αυτή μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο, όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

8. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασης του, η δε σχετική απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Η εξέταση μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ με την εξέταση στο ακροατήριο.» *** Το άρθρο 270,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρ.12 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 109, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 Ν.3994/2011,ΦΕΚ Α 165/25.7.2011. Με το άρθρο 72 παρ.9 του αυτού νόμου ορίζεται ότι: “Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα τεθούν σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και στο οποίο θα ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της και ειδικότερα η διεξαγωγή της Συζήτησης και η εξέταση προσώπων από το δικαστήριο με τεχνολογικά μέσα, όταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο”.

η διαβούλευση εδώ.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply