Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές με το νόμο 4446/2016 ακόμη και για εκκρεμείς υποθέσεις που εισήχθησαν ως καταψηφιστικές αγωγές.

Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές με το νόμο 4446/2016 ακόμη και για εκκρεμείς υποθέσεις που εισήχθησαν ως καταψηφιστικές αγωγές.

Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές με το νόμο 4446/2016

1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165) και το άρθρο 21 του ν. 4055/2012 (Α΄51) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού».

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στις αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ρύθμιση αυτή και η κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές ισχύει και για τις εκκρεμείς αγωγές που κατατέθηκαν ως καταψηφιστικές αλλά πρόκειται να μετατραπούν μετά τη δημοσίευση του νόμου σε αναγνωριστικές. Αυτή η προϋπόθεση εξοικονομεί δεκάδες ευρώ από ενάγοντες που διεκδικούν τα χρήματά τυς απο τους οφειλέτες κάθε είδους.

Στο άρθρο 71 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσημο αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4%ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις».

2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για τις αγωγές ή άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ρύθμιση για το μειωμένο δικαστικό ένσημο στις εργατικές διαφορές ισχύει μόνο για τις αγωγές που θα κατατεθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου και ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ.

Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα αναφορικά με το δικαστικό ένσημο στις αγωγές με αναγνωριστικό αίτημα:

Αντισυνταγματική η αύξηση του δικαστικού ενσήμου σύμφωνα με δικαστική απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καθώς και αντισυνταγματική η επιβολή της στις αναγνωριστικές αγωγές.

ΓΙα παράδειγμα ένας πιστωτής καταθέτει σε βάρος του οφειλέτη του μια διαταγή πληρωμής από ακάλυπτες επιταγές ή συναλλαγματικές αξίας 100.000 ευρώ.

ΜΟΝΟ το δικαστικό ένσημο που θα πρέπει να πληρώσει στο δημόσιο ανέρχεται:
100.000 χ 8 %0 = 800 ευρώ δικαστικό ένσ.
100.000 χ 0,8%= 80 ευρώ υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΝ
100.000 χ 0,8%0 = 80 ευρώ υπέρ Ταμείο προνοιας Δικηγόρων
και 80 χ 2,4 % = 1,92 ευρώ για χαρτόσημο.

Σύνολο ΜΟΝΟ για δικαστικό ένσημο = 800 + 80 + 80 + 1,92 = 961,92 ευρώ.

Στα έξοδα θα πρέπει να υπολογίσει την αμοιβή του δικηγόρου, τα έξοδα παράστασης, τον δικαστικό επιμελητή, το αρμόδιο Υποθ/κειο ή Κτηματολογικό γραφείο, το απόγραφο το οποίο προκύπτει και αυτό με συγκεκριμένο συντελεστή και κάποια λοιπά έξοδα για αντίγραφα εξ απογράφου κλπ.-δικαστικό ένσημο

Μετά από όλα αυτά, είναι πλέον ασύμφορη η διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού.

ΤΟ κείμενο του νόμου αυτούσιο.
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 (Α’3) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του
αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του
Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό
είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8 %ο υπέρ
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8 %ο
υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω
ποσοστού (0,8 %ο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει
κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της
παραγράφου 1Α περίπτωση η’ του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971»

δείτε εδώ

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα αναφορικά με το δικαστικό ένσημο στις αγωγές με αναγνωριστικό αίτημα:

Βλέπε σχετικό προηγούμενο άρθρο – Δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές

Στο νομοσχέδιο για τη δίκαιη δίκη του Υπουργείου δικαιοσύνης μεταξύ άλλων ψηφίστηκε η τροποποίηση όσον αφορά την καταβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

Έτσι από την 6-3-2012 δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου για τις αγωγές

α) Στις εργατικές υποθέσεις για την αμοιβή από παροχή εργασίας

β) Στις αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα

γ) Στις υποθέσεις για την καταβολή της διατροφής και την επιμέλεια του τέκνου

δ) οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.(εξαιρούνταν ουτως ή άλλως με τη προηγούμενη τροποποίηση)

σε τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 3994/2011 που επέβαλε την καταβολή του δικαστικού ενσήμου σε όλες τις αναγνωριστικές αγωγές, ακόμη και σε αυτές που ξεκίνησαν μετά την εκεί δημοσίευση του νόμου ως καταψηφιστικές και μετατράπηκαν σε αναγνωριστικές κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Έτσι το νέο κείμενο του νόμου έχει ως εξής:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942
(Α΄ 189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του
ν. 3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του
ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που α-
φορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και
681Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης
και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρω-
ση πλειστηριασμού.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του
ν. 3994/2011 (Α΄ 165) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που
ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ι-
σχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές με-
τά την έναρξη ισχύος αυτού.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις εξαιρέσεις από την καταβολή του δικαστικού ενσήμου προκειμένου να αποφύγουμε άσκοπες πληρωμές προς το ΤΑΧ.ΔΙΚ και το δημόσιο για αγωγές που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες εξαιρέσεων.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα αναφορικά με το δικαστικό ένσημο στις αγωγές με αναγνωριστικό αίτημα:

Υπάρχει τροποποίηση με νεότερο νόμο – εξαιρέσεις από την καταβολή του δικαστικού ενσήμου

Η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου θεσμοθετήθηκε με το νόμο ΓπΟΗ/1912.

Mε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.3 ν.δ. 1544/1942, οι αναγνωριστικές αγωγές εξαιρέθηκαν της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου.

Με το άρθρο 70 του νέου νόμου 3994/2011  τροποποιείται το άρθρο 7 παρ.3 ν.δ. 1544/1942 και επεκτείνεται η υποχρέωση καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου και στις απλές αναγνωριστικές αγωγές που έχουν περιουσιακό αντικείμενο ή είναι χρηματικά αποτιμητές. Εξαιρούνται από τη καταβολή δικαστικού ενσήμου οι αγωγές περί εξαλείψεως υποθήκης και προσημειώσεως, καθώς και περί ακυρώσεως πλειστηριασμού.

Με την παράγραφο 14 παρ. του άρθρου 72 του ν. 3994/2011 το δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές καταβάλλεται μόνο για τις αγωγές που κατατέθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου νόμου.
Το άρθρο 7§3 του ν.δ. 1544/1942 εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκούνται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

κατάργηση δικαστικού ενσήμου, κατάργηση δικαστικού ενσήμου, κατάργηση δικαστικού ενσήμου, κατάργηση δικαστικού ενσήμου,

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply