κανονισμος υπηρεσιων στρατου – Κληρωτοί Οπλίτες και Νεοσύλλεκτοι – Αλλαγές στο καθεστώς των εξόδων από το στρατόπεδο.

κανονισμος υπηρεσιων στρατου

armyΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 (ΦΕΚ Α’ 55/06/03/2014)
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 130/1984 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο
Στρατό» (Α’42).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 2 και 17), 11 (παρ. 5, 6 και 7), 14 (παρ. 4 περ. α’ και ε’) και
17 παρ. 1 περ. ι’ του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), όπως οι παράγραφοι 2
και 17 του άρθρου 5, οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 11 και η παράγραφος 4 του άρθρου
14 του ν. 2292/1995, αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 3, 7, 15, 16, 17 και 31 του άρθρου
71 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων –
θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 167),
αντιστοίχως.

β. Την με αριθμ. 207/Συν. 16η/29 Αυγ 2011 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού
Συμβουλίου.

γ. Την από 26 Σεπ 2012 εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

δ. Την από 28 Σεπ 2012 εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε. Την υπ’ αριθμ. 251642/03 Ιουλ 2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β’ 1653/ 4 Ιουλ 2013) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
Αθανάσιο Π. Δαβάκη».

στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 245/2013 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά
από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

την κύρωση των τροποποιήσεων του π.δ. 130/1984 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού
Υπηρεσίας στο Στρατό» (Α’ 42) ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 4 του
π.δ. 334/2002 (Α’ 280), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

«3. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνος έναντι της Κυβέρνησης για τη διοίκηση και τον
έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, προς υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, που χαράσσει η
Κυβέρνηση (Άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2292/1995). Προΐσταται του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο καθώς και
αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (Άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2292/1995)».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 4 του
π.δ. 334/2002 (Α’ 280), αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

«4. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

α. Προΐσταται του ΓΕΕΘΑ και των υπαγομένων σε αυτό υπηρεσιών και οργανικών και μη
μονάδων, όπως ορίζεται στο ν. 2292/1995, όπως ισχύει, (Α’ 35).

β. Είναι ο κύριος σύμβουλος του ΥΕΘΑ για στρατιωτικά θέματα. Επίσης είναι ο στρατιωτικός
σύμβουλος του ΚΥ.Σ.Ε.Α.

γ. Ασκεί την πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο των
οδηγιών του ΥΕΘΑ και αναφερόμενος σε αυτόν κατά την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995.

δ. Υλοποιεί τις αποφάσεις του ΥΕΘΑ και του ΣΑΓΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 4 του
π.δ. 334/2002 (Α’ 280), αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

«5. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού: α. Ασκεί τη διοικητική διοίκηση του ΣΞ στο
πλαίσιο των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του Α/ΓΕΕΘΑ.

β. Εντάσσεται στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης και διοικεί το ΣΞ σύμφωνα με τις
οδηγίες και διαταγές του Α/ΓΕΕΘΑ και με όσα ορίζονται στην προηγουμένη παράγραφο,
αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που του ανατίθενται από αυτόν.

γ. Ευθύνεται για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση και
προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του ΣΞ, σύμφωνα προς τις οδηγίες και
διαταγές του ΥΕΘΑ και του Α/ΓΕΕΘΑ κατά τις παραγράφους 5 και 6α του άρθρου 11 του ν.
2292/1995».

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 αντικαθίστανται ως έξης:

«2. Επιτρέπεται η έξοδος από το Στρατόπεδο κάθε ημέρα και από την ώρα που καθορίζεται με τα
προγράμματα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μέχρι τη βραδινή πρόσκληση όλων γενικά των
οπλιτών, εκτός από τους τιμωρημένους, τους ελεύθερους υπηρεσίας και αυτούς που έχουν οριστεί
υπηρεσία. Γι’ αυτού του είδους την έξοδο και παραμονή εκτός Στρατοπέδου, δεν χρειάζεται ειδική
γραπτή άδεια. Επίσης, επιτρέπεται σε κάθε νεοσύλλεκτο οπλίτη η χορήγηση μίας άδειας εξόδου
χωρίς διανυκτέρευση, το Σάββατο ή την Κυριακή της 2ης εβδομάδας εκπαίδευσης, με μέριμνα των
Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (KEN)»,

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply