Ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα  Πολιτικής Δικονομίας.

Ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων. Με το Π.Δ. 19 (ΦΕΚ Α 33/17.3.2017) δημοσιεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Συγκεκριμένα δημιουργείται το ηλεκτρονικό πινάκιο σύμφωνα με το οποίο θα ενημερώνονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και θα επέχει θέση κλητεύσεως.

Η ηλεκτρονική εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο και η ηλεκτρονική καταχώριση της διάταξης ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηνύματος τίθεται από το γραμματέα στο φάκελο της υπόθεσης.

Το ηλεκτρονικό πινάκιο και το ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων αναρτώνται σε ιστοσελίδα.

Τα δικαστήρια μπορούν να δημοσιοποιούν σε ηλεκτρονική σελίδα που είναι προσβάσιμη στο κοινό τα κάτωθι στοιχεία του ηλεκτρονικού πινακίου και του ηλεκτρονικού βιβλίου διατάξεων:
α) αριθμό κατάθεσης αγωγής,
β) γενικό αριθμό κατάθεσης,
γ) ημερομηνία κατάθεσης,
δ) αύξοντα αριθμό
πινακίου,
ε) ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης και στην περίπτωση της παραγράφου 6 του
άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στοιχεία της διάταξης που διατάζει επανάληψη της
συζήτησης.

Με τη διαδικασία αυτή οι γραμματείς θα αντλούν πληροφορίες από την οικεία βάση δεδομένων των δικηγορικών συλλόγων και θα αποστέλλουν σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα (mail) προκειμένου να ενημερώνονται οι διάδικοι για την ημερομηνία της δικασίμου. Το αποδεικτικό αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα ενσωματώνεται στο φάκελο της υποθέσεως και έτσι θα θεωρείται για τον δικαστή ότι οι διάδικοι έλαβαν γνώση της υπό συζήτηση αγωγής.

Στο π.δ. ελήφθησαν υπόψη :

1. Οι διατάξεις:

α) της παραγράφου 10 του άρθρου ένατου του ν. 4335/2015 (Α 87),

β) των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 237 του π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
και Εισαγωγικός του Νόμος» (Α 182), όπως ισχύει μετά το ν. 4335/2015 (Α 87),

γ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α 138),

δ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (Α 50),

ε) του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α 133),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2015 Α 98).

2. Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

3. Η με αριθμό Δ4/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply