επικουρικό κεφάλαιο – Αντισυνταγματική η διάταξη για περιορισμό ευθύνης επικουρικού κεφαλαίου από πλήθος πρωτόδικων αποφάσεων

επικουρικό κεφάλαιοΜορφή χιονοστιβάδας παίρνει  η θεμελίωση της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 4 του νόμου 4092 / 2012 για το επικουρικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη το επικουρικό κεφάλαιο καλείται να πληρώσει σε ποσοστό της επιδικασθείσας αποζημίωσης αναλόγως της κλίμακας της ζημίας και όχι του συνόλου της επιδικασθείσας αποζημίωσης που δίδεται στον ζημιωμένο σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Για ψυχική οδύνη δε, (δηλαδή στις περιπτώσεις θανατώσεως προσώπου από τροχαίο ατύχημα) το επικουρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το νέο νόμο δε μπορεί να δώσει αποζημίωση πάνω από 6.000 ευρώ στους δικαιούχους συγγενείς του θύματος!!!

Ειδικότερα το άρθρο 2 αναφέρει:-επικουρικό κεφάλαιο

Η αποζημίωση που καταβάλλει το επικουρικό κεφάλαιο για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Η αποζημίωση για τα εδάφια α` και β` της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί τα κατά το άρθρο 6 παράγραφος 5 κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου του ατυχήματος.

 Στις περιπτώσεις του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου το συνολικό ποσόν για την αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα από το επικουρικό κεφάλαιο με τα ακόλουθα:

 α) για αποζημίωση ύψους έως 4.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 90% αυτής,

 β) για αποζημίωση ύψους από 4.001 έως 10.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 87,5% αυτής, με κατώτατο όριο 3.600 ευρώ,

 γ) για αποζημίωση ύψους από 10.001 έως 30.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 85% αυτής, με κατώτατο όριο 8.750 ευρώ,

 δ) για αποζημίωση ύψους από 30.001 έως 60.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 80% αυτής, με κατώτατο όριο 25.000 ευρώ,

 ε) για αποζημίωση ύψους από 60.001 έως 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 70% αυτής, με κατώτατο όριο 48.000 ευρώ,

 στ) για αποζημιώσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο με το 70% αυτής, με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ.

 Το επικουρικό κεφάλαιο υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης και πέραν των 100.000 ευρώ σε πρόσωπα που ζημιώθηκαν με αναπηρία, η φύση και ο βαθμός της οποίας, καθώς και το ύψος αποζημίωσης, θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η ανωτέρω γνώμη διατυπώνεται εντός 30 ημερών από την περιέλευση στο ΚΕΠΑ του σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας των 30 ημερών, η κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

 Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις προς το επικουρικό κεφάλαιο, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση.

 Οι δικαιούχοι αποζημίωσης δύναται να διεκδικήσουν το υπόλοιπο ποσόν της ζημίας από την κοινή εκκαθάριση από το επικουρικό κεφάλαιο.

 Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το επικουρικό κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο έξι τοις εκατό (6%) ετησίως.

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορεί να μεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό όσον αφορά το επικουρικό κεφάλαιο.

 Οι αξιώσεις αποζημίωσης από το επικουρικό κεφάλαιο υπόκεινται στην παραγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 10.

Το χειρότερο από όλα είναι ότι με το συγκεκριμένο νόμο εισήχθη διάταξη, η οποία υποχρεώνει τα εμπλεκόμενα μέρη να αποστείλουν πριν την έγερση της αγωγής αίτημα ικανοποίησης προς το επικουρικό κεφάλαιο το οποίο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει εντός 3 μηνών.

Εάν δε τηρηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία η αγωγή του ζημιωθέντος προς το επικουρικό κεφάλαιο απορρίπτεται ως απαράδεκτη!!!

Δηλαδή, το επικουρικό κεφάλαιο με το φόρτο εργασίας που έχει και την πληρωμή σε μακρινά χρονικά διαστήματα καλείται να απαντάει στα αιτήματα των δικαιούχων εντός 3 μηνών. Όλο αυτό ακούγεται σαν ανέκδοτο στο δικηγορικό κόσμο. Πικρό ανέκδοτο όμως είναι ο περιορισμός της ευθύνης που πρέπει να κριθεί αντισυνταγματικός και από ανώτερα δικαστήρια, έτσι ώστε να μη παγιωθεί αυτή η προδήλως αντισυνταγματική κατάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι το επικουρικό κεφάλαιο χρηματοδοτείται από όλους εμάς που έχουμε ασφαλίσει όχημα σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νόμο:

Η αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι παραδεκτή, μόνον αν ο ενάγων έχει υποβάλει προ της άσκησης της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζημίωσης, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση του. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει αιτιολογημένα στην αίτηση εντός τριών μηνών από την υποβολή της, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Μετά τη λήψη της απάντησης του Επικουρικού Κεφαλαίου ή την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο παθών δύναται να ασκήσει αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ωστόσο, τα πρωτοβάθμια δικαστήρια το ένα μετά το άλλο εξετάζουν το ζήτημα της συνταγματικότητας όπως έχουν το δικαίωμα από το ίδιο το σύνταγμα και κρίνουν τη συγκεκριμένη διάταξη αντισυνταγματική.

Έτσι, οι δικαστικές αποφάσεις επιβάλλουν πλήρη ικανοποίηση των αξιώσεων των δικαιούχων από το επικουρικό κεφάλαιο όπως αυτές ορίζονται ακριβώς στην ίδια τη δικαστική απόφαση.

Ενδεικτικά αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων που έκριναν αντισυνταγματική τη διάταξη για το περιορισμό ευθύνης από το επικουρικό κεφάλαιο.

1) 3941/2012 ΜΠρωτΑθ
2) 31/2013 ΜονΠρωτΚατερινης

3) 6777/2013 ΜΠρωτΘεσ (σκεπτικό για έναρξη εφαρμογής ισχός της διάταξης – ΔΕΝ εξετάστηκε η αντισυνταγματικότητα)

4) δείτε εδώ τις εξελίξεις στις δικαστικές αποφάσεις

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply