Απόφαση Μον.Πρωτ.Αλεξανδρούπολης. εκδοση διαβατηριου ανηλικου τεκνου – αρκεί η κίνηση της διαδικασίας μόνο από το γονέα που έχει την επιμέλεια έστω και αν ο άλλος γονέας αρνείται να συμπράξει.

εκδοση διαβατηριου ανηλικου τεκνου

 

εκδοση διαβατηριου ανηλικου τεκνου

εκδοση διαβατηριου ανηλικου τεκνου

Υπήρξε διάσταση απόψεων αναφορικά με το ζήτημα της έκδοσης διαβατηρίου στα παιδιά και της εξόδου αυτών στο εξωτερικό. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση διαβατηρίου για τα ανήλικα τέκνα χωρίς την σύμπραξη του άλλου γονέα.

Μέρος του σκεπτικού της δικαστικής απόφασης.

Υπό τα πιθανολογηθέντα αυτά περιστατικά θα δικαιολογείτο η
προσωρινή – ρυθμιστική επέμβαση του Δικαστηρίου, που θα επέτρεπε στους ανηλίκους ταξίδι τους
προς την Βουλγαρία, για διακοπές με την προσωρινή παροχή στον πατέρα τους της δυνατότητος
να προέλθει μόνος, χωρίς τη σύμπραξη της αρνούμενης την αντίστοιχη ενέργεια μητέρα τους, στην
επ’ ονόματι τους έκδοση διαβατηρίων, πλην όμως, όπως είναι διαμορφωμένη -ρυθμισμένη η περί
την επιμέλεια τους κατάσταση, τοιαύτη δικαστική παρέμβαση παρίσταται πλέον περιττή. Και τούτο
γιατί ήδη, μετά την, χωρήσασα, συναφή νομοθετική μεταβολή, ο αιτών, ως έχων την αποκλειστική
άσκηση της επιμελείας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων και δη δια της από
19-10-2009 έγγραφης συμφωνίας, που καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων στα πλαίσια της
λύσεως του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, σύμφωνα με το άρθρο 1441 παρ. 3 ΑΚ και η
οποία επικυρώθηκε με την 158/2010 απόφαση του δικαστηρίου αυτού και έχει προσωρινή ισχύ και
δεσμεύει τους γονείς μέχρι την οριστική ρύθμιση του σχετικού ζητήματος, δικαιούται μόνος και
χωρίς τη σύμπραξη της καθ’ ης η αίτηση, να κινήσει και ολοκληρώσει την έκδοση διαβατηρίων επ’
ονόματι τους, ώστε να έχουν την ευχέρεια οποτεδήποτε να ταξιδεύσουν στην αλλοδαπή και εν
προκειμένω, στην Βουλγαρία.

Ειδικότερα, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10/28-6-2005 αποφάσεως
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και
διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση,
απώλεια και ακύρωση αυτών», που απαιτούσε, προκειμένου για την έκδοση διαβατηρίου επ’
ονόματι ανηλίκου, την αυτοπρόσωπη εμφάνιση και συναίνεση του ασκούντος αποκλειστικά τη
γονική του μέριμνα, ενώ, εάν αυτή ασκείτο παρ’ αμφοτέρων των γονέων του, την παρουσία
τουλάχιστον ενός εξ αυτών και την έγγραφη συναίνεση του άλλου, αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10-στ΄/26-7-2007 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών και πλέον ορίζεται
ότι τη διαδικασία της εκδόσεως διαβατηρίου επ’ ονόματι ανηλίκου κινεί μόνος ο έχων την επιμέλεια
του γονέας.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply