δικηγοροι και μνημονιο: ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α222/12-11-2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ – Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικής – Όλες οι αλλαγές που αφορούν τους δικηγόρους

δικηγοροι και μνημονιο

δικηγοροι και μνημονιο

δικηγοροι και μνημονιο

7. Το άρθρο 9 του ν. 3853/2010 (Α’90) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) δεν εφαρμόζονται
στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης και
ανωνύμων εταιριών.»

8.α. Το άρθρο 42 του ν.δ. 3026/1954 (Α’ 235) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου, με αντικείμενο την από επαχθή αιτία
σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα
(εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων), είναι υποχρεωτική η παράσταση
δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν
συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, ανεξαρτήτως του
τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική μνεία στο συμβόλαιο
της παραστάσεως του δικηγόρου και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύμβαση,
υπογεγραμμένο από αυτόν, με θεωρημένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

2. Ειδικότερα για τη σύμβαση διανομής ή ανταλλαγής και για συμβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν
απαιτείται παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανεξαρτήτως του χρόνου
κατά τον οποίο συντάσσεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Από 1.1.2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 είναι προαιρετική
για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.»

β. Το άρθρο 92Α του ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγια μηνιαία
αμοιβή που καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του. Η αμοιβή των ασκούμενων
δικηγόρων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νόμιμου μισθού
υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα.

2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή στους φορείς
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) καθορίζονται όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.4024/2011.»

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής
πράξης που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του άρθρου 92 Α του ν.δ. 3026/1954, όπως
τροποποιήθηκε από την προηγούμενη διάταξη της υποπερίπτωσης β’.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply