Δικαστικά παράβολα υπερ Δημοσίου και ΤΑΧΔΙΚ για την Πολιτική Δίκη. Αναπροσαρμογές παλαιών και επιβολή νέων παραβόλων για τις αναβολές.

Δικαστικά παράβολα υπερ Δημοσίου και ΤΑΧΔΙΚ για την Πολιτική Δίκη. Αναπροσαρμογές παλαιών και επιβολή νέων παραβόλων για τις αναβολές.

δικαστικά παράβολα υπερ δημοσίου. Με τον 4446/2016 το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να αναπροσαρμόσει τα δικαστικά παράβολα υπέρ του Δημοσίου αλλά και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων η αναπροσαρμογή γίνεται ήπια προς τα κάτω σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν (μηνύσεις, πολιτική αγωγή, έφεση χαμηλόβαθμων δικαστηρίων, δικαστικό ένσημο στις εργατικές και κατάργηση στις αναγνωριστικές),  αλλά σε άλλες περιπτώσεις αυξάνει αποτρεπτικά το παράβολο με σκοπό την αποτροπή ασκήσεων προβλεπόμενων δικονομικών και όχι μόνο δικαιωμάτων (π.χ. αναιρέσεις κατά αποφάσεων εφετείων (500 ευρώ) και Πολυμελών πρωτοδικείων 450 ευρώ), παράβολο αναβολής υπέρ ΤΑΧΔΙΚ σε όλες τις βαθμίδες χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της δικονομικής θέσης του διαδίκου και προκαταβολικά χωρίς να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα του αιτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Εως σήμερα τα ένδικα μέσα στις εργατικές διαφορές, τις διαφορές από αμοιβές, τις γαμικές διαφορές και τις διατροφές (αρθ. 663 επ. και 677 επ. αντίστοιχα του ΚΠολΔ, πριν την τροποποίηση με το Ν 4335/2015 και ήδη αρθ. 614 §§ 3 και 5 και αρθ. 592 §§ 1 και 3 ΚΠολΔ) εξαιρούνταν από την καταβολή παραβόλου.

Με το νέο νόμο καταργείται χωρίς κάποια αιτιολογία αυτή η εξαίρεση, παρ’ ότι έχει διατηρηθεί με τον πρόσφατο Ν. 4335/2015 (άρθρο 1 αρθ. 3 Ν 4335/2015 – βλ. ήδη αρθ. 495§3 εδαφ. τελευταίο ΚΠολΔ).

Πλέον Θα καταβάλλεται παράβολο και για αυτές τις υποθέσεις!!!

Έτσι λοιπόν τα παράβολα υπέρ δημοσίου και ΤΑΧΔΙΚ στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ορίζονται ως εξής:

Ο διάδικος, κατά την υποβολή του αιτήματος αναβολής, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτού, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.):
α) ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού είκοσι (20) ευρώ
β) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τριάντα (30) ευρώ
γ) ενώπιον του Εφετείου παράβολο ποσού σαράντα (40) ευρώ.

δ) ενώπιον ου Αρείου Πάγου παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ.

Όλα τα ανωτέρω επιβάλλονται ως επιπλέον ανεξάρτητα από την καταβολή του πινακίου της αναβολής σε προγενέστερη φάση και ασφαλώς ανεξάρτητα από την την αμοιβή της παράστασης του δικηγόρου που επιβάλλεται ξεχωριστά.

Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο της έφεσης, της αναίρεσης και της αναψηλάφησης, υποχρεούται να καταθέσει παράβολο, που επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας, ως εξής:
Α. Για το ένδικο μέσο της έφεσης:
α) κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού εβδομήντα πέντε (75) ευρώ

β) κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ

γ) κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Β. Για το ένδικο μέσο της αναίρεσης:

α) κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ

β) κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ

γ) κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ από 300 ευρώ που ήταν,

δ) κατά απόφασης Εφετείου παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. από 300 ευρώ που ήταν.

Γ. Για το ένδικο μέσο της αναψηλάφησης:

α) κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, μονομελών και πολυμελών πρωτοδικείων παράβολο ποσούτριακοσίων πενήντα (350) ευρώ

β) κατά αποφάσεων Εφετείου και του Αρείου Πάγου παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ».

 

Ο ανακόπτων την ερημοδικία οφείλει να προκαταβάλει στη γραμματεία του δικαστηρίου κατά την κατάθεση της ανακοπής το παράβολο που όρισε η ερήμην απόφαση και ανέρχεται για κάθε ανακόπτοντα δικαστικά παράβολα υπερ δημοσίου:
α) σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατόν είκοσι (120) ευρώ και μεγαλύτερο από διακόσια (200) ευρώ, και
β) σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ και μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα (250) ευρώ, ανάλογα προς το αν αυτή εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο και το Μονομελές Πρωτοδικείο, αντίστοιχα, ή
γ) σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από διακόσια (200) ευρώ και μεγαλύτερο από τριακόσια (300) ευρώ, όταν εκδίδεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο ή το Εφετείο.

 Ζητειστε τη γνωμη μας

δικαστικά παράβολα υπερ δημοσίου

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply