Απόδοση Κατασχεθέντων: Τέλος για τους ιδιοκτήτες η απόδοση κατασχεθέντων οχημάτων από παράνομες δραστηριότητες, ακόμη και με απόφαση αθώωσης.

απόδοση κατασχεθέντων

απόδοση κατασχεθέντων

απόδοση κατασχεθέντων :

Τέλος αποτελεί για τους ιδιοκτήτες οχημάτων (χερσαίων, πλωτών και εναέριων) η απόδοση των οχημάτων αυτών που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές λόγω εμπλοκής τους σε εγκληματική δραστηριότητα ακόμη και με δικαστική απόφαση πλήρους αθώωσης

Με άλλα λόγια αποκλείεται η αυτούσια απόδοση αυτών μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών αγώνων, ακόμη και αν το δικαστήριο διατάξει την αυτούσια απόδοσή τους.

Τα οχήματα αυτά θα μεταβιβάζονται μετά τη παρέλευση τριμήνου από την κατάσχεσή τους στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα τα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των δικών της αναγκών.

Το μέτρο αυτό ΔΕΝ υπολογίζει την δικαστική απόφαση ή το βούλευμα που θα εκδοθεί και θα αποδίδει το κατασχεμένο όχημα στον ιδιοκτήτη του που τις περισσότερες φορές ΔΕΝ σχετίζεται με το έγκλημα που έχει τελεστεί, είτε επειδή το όχημα είναι κλεμμένο, είτε επειδή ο ιδιοκτήτης του το παραχώρησε στο δράστη χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό το προόριζε ο δράστης.

Παράλληλα, ΔΕΝ ενδιαφέρει καθόλου το γεγονός ότι ενδεχομένως μετά από ορισμένα χρόνια να εκδοθεί απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση σε βάρους του δράστη των εγκλημάτων.

Με το άρθρο 13 του νόμου 4138/2013, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 6 του ν. 3938/2011 (Α’ 226) τα κατασχεμένα οχήματα από παράνομες δραστηριότητες θα διατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία προς χρήση και ιδιοκτησία. Σε περίπτωση που εκδοθεί απαλλακτική απόφαση από το δικαστήριο ή διαταχθεί η απόδοσή του ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα καλείται να αποδεχτεί την αποζημίωση που θα ορίζει το δημόσιο “ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ” αλλιώς έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για την διεκδίκηση μεγαλύτερου ποσού, ύστερα από 12 χρόνια δικαστικών αγώνων στα διοικητικά δικαστήρια.

Η διάταξη αγγίζει τα όρια της συνταγματικότητας, αφού θα επιτρέπει με το παραμικρό να κατάσχεται ένα όχημα και να περνάει για πολλά χρόνια στα χέρια του δημοσίου και να αποζημιώνεται μετά από χρόνια ο ιδιοκτήτης του στην αξία του ως “ΣΑΡΑΒΑΛΟΥ” όταν θα δικαιωθεί δικαστικά.

Μάλιστα, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να πάρει αυτούσιο το όχημά του εάν εντός 3 μηνών εκδοθεί απόφαση από τα ποινικά δικαστήρια ή βούλευμα που να διατάσσει την απόδοσή του.

Εάν υπήρξε ποτέ στα Ελληνικά Χρονικά απόφαση ή βούλευμα εντός τριών μηνών για ποινική υπόθεση λαθρεμπορίας ή ναρκωτικών τότε εφόσον μου επισημανθεί θα αποσύρω άμεσα το παρόν άρθρο.

Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται και με το γεγονός του υπερβάλλοντος ζήλου των διωκτικών αρχών στην κατάσχεση των οχημάτων για την παραμικρή αιτία.

Π.Χ. ανιψιός δανείστηκε το ΙΧ του θείου για βόλτα. Ο φίλος του ανιψιού είχε μικρογραμμάρια ναρκωτικών. Η αστυνομία μετά από έλεγχο τον παρέπεμψε για εμπορία, το αυτοκίνητο κατασχέθηκε. Η απόφαση διέταξε την απόδοση του ΙΧ μετά από 5 χρόνια και φυσικά ΔΕΝ υπήρξε ουδέποτε εμπορία. Ωστόσο, το αυτοκίνητο σε 5ετή ακινησία σαραβάλιασε.

Το ίδιο παράδειγμα με την περίπτωση 2 εξαδέλφων αλλοδαπών που μετακινούνταν με ΙΧ εντός της επικράτειας. Ο ένας είχε άδεια παραμονής και ο άλλος όχι. Ωστόσο η άδεια παραμονής του εκκρεμούσε στα διοικητικά δικαστήρια. Το ΙΧ ήταν του πατέρα του πρώτου αλλοδαπού. Κατηγορήθηκαν για μετακίνηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό. Το ΙΧ κατασχέθηκε. Το ποινικό δικαστήριο διέταξε την απόδοση μετά 3 χρόνια και ο 2 αλλοδαπός πήρε προσωρινή διαταγή και εξέδωσε λευκή βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Το ΙΧ σαραβάλιασε.

Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν πλείστες περιπτώσεις όπου η κατάσχεση γίνεται χωρίς λόγο. Ωστόσο, στη προκειμένη περίπτωση το όχημα περνάει στα χέρια του δημοσίου χωρίς τη δυνατότητα άμεσης προσφυγής για την απόδοσή του και με αντίτιμο που στην ουσία εξαναγκάζεσαι να δεχτείς δεδομένου του κόστους προσφυγής και του χρόνου αναμονής στα διοικητικά δικαστήρια.

Το κείμενο του νόμου αυτούσιο:

Διάθεση κατασχεμένων οχημάτων

1. Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από
αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών
ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή
αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου
Σώματος για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
κατάσχεσης τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο
βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση
των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη
στην κατάσχεση. Από τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα ορισμένα μπορεί να διατίθενται για την
κάλυψη αναγκών καταστημάτων κράτησης, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά περίπτωση.

2. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας, παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αν
μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως με βούλευμα ή δικαστική
απόφαση η απόδοση του στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο
με την αξία του μέσου, όπως αυτή ορίζεται σε Εκθεση Κοστολόγησης, στην οποία υπολογίζονται ή
όχι, κατά περίπτωση, οι δασμοί, οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί και που
συντάσσεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για τη διάθεση του μέσου
που κατασχέθηκε. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δύναται να
προσφύγει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της Εκθεσης Κοστολόγησης,
στα Διοικητικά Δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του ως άνω μεταφορικού μέσου. Η Εκθεση
Κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή που απαρτίζεται από έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο
για θέματα τεχνικών και έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα οικονομικών από τις
αντίστοιχες Υπηρεσίες του κάθε Σώματος και έναν μηχανολόγο – μηχανικό της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση των μέσων κοινοποιούνται
στην αρμόδια για τη σχετική παράβαση Εισαγγελική Αρχή.»

Δείτε το πρόγραμμα προκηρύξεων πλειστηριασμός του ΟΔΔΥ εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply