Μέρος ΙΙ - άρθρο 99: Από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής μέχρι και την επικύρωση της συμφωνίας

Μέρος ΙΙ – άρθρο 99: Από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής μέχρι και την επικύρωση της συμφωνίας

άρθρο 99

άρθρο 99. Η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας της συνδιαλλαγής του άρθρου 100.

Αίτηση ανοίγματος της Διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 100.

Ποιος δικαιούται να καταθέσει αίτηση με το άρθρο 99.

Οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι Προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 99, δύναται να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο
το άνοιγμα Διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων
εφαρμόζεται το άρθρο 96 παράγραφος 2.

Τι πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά στην αίτηση για το άρθρο 99.

Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η
επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο
πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν οφειλών του
προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αίτια της οικονομικής του
αδυναμίας, τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής
αδυναμίας και οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους
πιστωτές.

Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του
προσωπικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών της
αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται.

Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις (εφόσον υπάρχουν) για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες,
βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το
Δημόσιο και άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη
στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον
υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές
πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες.

Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά Σύγκληση της συνέλευσης των
πιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102).

Είναι απαραίτητη η έκθεση ειδικού εμπειρογνώμονα;

Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από έκθεση
εμπειρογνώμονα της επιλογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος
των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφειλέτη, με ειδική μνεία των
ενέγγυων πιστωτών και αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρησης.
Επίσης, εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τα οικονομικά
στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της
επιχείρησης του οφειλέτη και με το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του
οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ζητά τη λήψη
προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 103, ο εμπειρογνώμονας διατυπώνει τη γνώμη
του και ως προς την ανάγκη λήψης τους. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου
δύνανται να περιλαμβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη, οπότε ο εμπειρογνώμονας
θα βεβαιώνει την ακρίβεια τους και κατά πόσο συμμερίζεται τις εκφερόμενες
στην αίτηση εκτιμήσεις.

Υπάρχει υποχρέωσης κατάθεσης παραβόλου για το άνοιγμα της διαδικασίας;

Πλέον από 19-8-2015 με τη παρ.7 υποπαρ.Γ.3 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με τη
παρ.23 της αυτής υποπαρ. και το άρθρο 4 Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94/14.8.2015 η υποχρέωση αυτή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.

Παλαιότερα έπρεπε να καταβληθεί γραμμάτιο από 4.000 έως 7.000 ευρώ.

Πότε ορίζεται δικάσιμος της αίτησης;

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την
υποβολή της. Ο αρμόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3
Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη,
ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη
του οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατάσσεται
υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της Διαδικασίας εξυγίανσης

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η διαδικασία εξυγίανσης;

Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι
υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παράγραφος 2,
αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4)
μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή,
σύμφωνα με το άρθρο 102.

Μπορεί να παραταθεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.»

Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ.

Η Απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών).

 

Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου

Ο διορισμός μεσολαβητή και οι αρμοδιότητές του.

Για τη διευκόλυνση επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ οφειλέτη και
πιστωτών του, το πτωχευτικό δικαστήριο κατ` αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτών ή
και αυτεπαγγέλτως δύναται να διορίσει μεσολαβητή είτε με την Απόφαση που
ανοίγει τη Διαδικασία είτε και με μεταγενέστερη Απόφαση. Ο μεσολαβητής
δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο μεσολαβητής επιλέγεται ελεύθερα από το δικαστήριο, που λαμβάνει υπόψη
τις προτάσεις του οφειλέτη ή των πιστωτών Ιδίως δύναται να διορισθεί ως
μεσολαβητής πρόσωπο του καταλόγου του άρθρου 63 παράγραφος 1 ή και
διαμεσολαβητής του ν. 3898/2010 (Α` 211) για τη διαμεσολάβηση στις αστικές
και εμπορικές υποθέσεις. Ως μεσολαβητής δύναται να διορισθεί και ο
εμπειρογνώμονας του άρθρου 100.

Πότε είναι υποχρεωτικός ο διορισμός μεσολαβητή;

Ο διορισμός μεσολαβητή είναι υποχρεωτικός, αν το ζητήσει ο οφειλέτης. Ο
οφειλέτης υποχρεούται να ζητήσει το διορισμό μεσολαβητή, αν ζητά τη σύγκληση
συνέλευσης των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 105.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του μεσολαβητή;

Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του
οφειλέτη και των πιστωτών του, που να είναι ικανή να επικυρωθεί από το
δικαστήριο. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ο μεσολαβητής δύναται να
ζητά από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία
και να λαμβάνει αντίγραφα από τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία του. Δύναται
επίσης να ζητά πληροφορίες σχετικές με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του
οφειλέτη από το δημόσιο και από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και από
πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά παρέκκλιση από τις κείμενες
διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο. Οι ως
άνω φορείς είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
υποβολή σε αυτούς σχετικού αιτήματος του μεσολαβητή ή, σε περίπτωση μη
διορισμού μεσολαβητή, του ίδιου του οφειλέτη, χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική
κατάσταση των προς αυτά οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Σε περίπτωση
υπαίτιας παράλειψης πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος να συμμορφωθεί με
τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να
επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 55Α του καταστατικού της (ν.
3434/1927, Α` 298, ως ισχύει).

Τι πρέπει να κάνει ο μεσολαβητής εάν διαπιστώσει ότι δεν είναι εφικτή η συμφωνία αναφορικά με την ένταξη στο άρθρο 99;

Αν ο μεσολαβητής διαπιστώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι ανέφικτη ή
ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης,
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο
οποίος εισάγει αμελλητί την υπόθεση στο δικαστήριο, προκειμένου να ανακαλέσει
την Απόφαση που άνοιξε τη Διαδικασία και να θέσει τέλος στην αποστολή του
μεσολαβητή.
Το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και μετά από αίτηση πιστωτή, αν δεν
υπάρχει μεσολαβητής ή ο υπάρχων μεσολαβητής δεν προβαίνει σε σχετική ενημέρωση του
δικαστηρίου, μολονότι αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ανάκλησης.

Η Απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη.

 

Προληπτικά μέτρα στη Διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 103.

Αναστολή από την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγμα της Διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη της εν όλω ή εν μέρει τα ατομικά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη.

Με την Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για το άνοιγμα της Διαδικασίας
εξυγίανσης ή με Απόφαση του προέδρου του που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη Διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να αναστέλλονται από την κατάθεση της αίτησης για
το άνοιγμα της Διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη της εν όλω ή εν μέρει
τα ατομικά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Η
αναστολή καταλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη που είχαν γεννηθεί πριν
από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα Διαδικασίας εξυγίανσης, το
δικαστήριο όμως ή κατά περίπτωση ο πρόεδρος δύναται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες απαιτήσεις. Κατά τη
διάρκεια της αναστολής αναστέλλεται η παραγραφή κατά το άρθρο 255 του Αστικού
Κώδικα. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση της
διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη.

Πότε χορηγείται αναστολή στις κατασχέσεις υποχρεωτικά αναφορικά με το άρθρο 99;

Η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε κάθε περίπτωση, όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι
εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη,
συμπεριλαμβανομένου του 20% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση
υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, δηλώνουν είτε με προφορική δήλωσή τους ενώπιον του
πτωχευτικού δικαστηρίου ή του προέδρου του που δικάζει την αίτηση λήψης προληπτικών
μέτρων είτε με έγγραφη επιστολή τους που προσκομίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να
συμμετάσχουν ή ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης
και (β) το δικαστήριο πιθανολογεί την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και την αποτροπή
περιέλευσης του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

Ποιους καλύπτει η αναστολή κατασχέσεων εκτός από τον οφειλέτη για το άρθρο 99;

Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, η αναστολή
μπορεί να επεκτείνεται και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του οφειλέτη.

Ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ καλύπτει η προστασία του άρθρου 103 από την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα Προληπτικά μέτρα όμως δεν θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α` 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα
εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής
ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής
ασφάλειας.

Επίσης δεν θίγεται το Δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων

Ποιοί εξαιρούνται από την προληπτική προστασία του άρθρου 103;

Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις,

α) αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε
πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειας του ή για την
ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων.

β) Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παραγράφου 1 και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.

Πότε παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν τα προληπτικά μέτρα του άρθρου 103;

Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή
διαταγή που εκδόθηκε παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση της περιόδου που καθορίζεται από
το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1.

 Συζητειστε την υποθεση σας με τους ειδικους

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply