υπερχρεωμένα νοικοκυριά ειρηνοδικείο: Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

υπερχρεωμένα νοικοκυριά ειρηνοδικείο

Όλες οι αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ειρηνοδικείο- Κατάρθρο ανάλυση των διατάξεων και υποδείγματα νέων δικογράφων με την επιβολή του 10% της τελεταίας ενήμερης δόσης του δανείου

υπερχρεωμένα νοικοκυριά ειρηνοδικείο

Οι δικαστικές αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο Ειρηνοδικείο – αίτηση υπαγωγής και οι αλλαγές του νέου νόμου.

Σχετικά άρθρα:

άρθρο αναφορικά με τις ενστάσεις-διαδικασία,αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα

Υπόδειγμα αίτησης στο Ειρηνοδικείο Για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν. 3869/2010

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Υποδείγματα, Εφαρμογή του νόμου 3869/2010

1) Σχετικό προηγούμενο άρθρο

2) Σχετικό προηγούμενο άρθρο

Download υποδείγματα

1) Φορείς που συνδράμουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

2) Αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό

3) Αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών

4) Κατάσταση Πιστωτών και απαιτήσεων

Μέρος του σκεπτικού της δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την βάσει την οποία γίνεται δεκτή αίτηση υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου για ρύθμιση των οφειλών του με τις τράπεζες.

Χρειάζεται προσοχή και συγκρατημένη αισιοδοξία γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο.

“…Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για μία τετραετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του και ειδικότερα 14.880 ευρώ επί συνόλου οφειλών 222.220,86 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 207.340,86 ευρώ.

Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών, με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι 105.400 ευρώ, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 37.200 ευρώ, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία του αιτούντος, η τωρινή οικονομική του κατάσταση και η μη προοπτική βελτίωσης αυτής.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα χρόνια. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε 310 ευρώ το μήνα, το οποίο θα κατανέμεται συμμετρικά στους πιστωτές του, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της αποφάσεως αυτής, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν καταβάλλονται την 1-7-2014, δηλαδή μετά την παρέλευση τριών ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών.

Κατά ακολουθία των παραπάνω πρέπει η αίτηση, που κρίνεται, να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο [άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2010] μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο…

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

3 Comments

    Leave A Reply