Αποποίηση Ανηλίκου: Αλήθειες και Παραπληροφόρηση

Αποποίηση Ανηλίκου: Αλήθειες και Παραπληροφόρηση

Αποποίηση Ανηλίκου

Το πρόβλημα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη έκρηξη των αποποιήσεων κληρονομιάς σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν να κληρονομήσουν χρέη στενοί ή μακρινοί συγγενείς του θανόντος.

Πολλοί κληρονόμοι μάλιστα, υπό το φόβο και την άγνοια ενδεχόμενων χρεών του θανόντος προβαίνουν προληπτικά σε αποποίηση, χωρίς να ενημερωθούν για το ενεργητικό της κληρονομιάς και για την λοιπή περιουσία.

Άλλες περιπτώσεις προκειμένου να κατευθυνθεί μια κληρονομιά σε συγκεκριμένα πρόσωπα προβαίνουν σε αποποίηση για να αποφύγουν την αποδοχή και τις ανταλλαγές ακινήτων με συμβολαιογραφικές πράξεις.

Ωστόσο, το κεφάλαιο αποποίηση κληρονομιάς δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα, ένα πρόβλημα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων αναφορικά με τις συνέπειες της αποποίησης και κυρίως της κληρονομικής διαδοχής μετά την αποποίηση τόσο στους κληρονόμους χωρίς διαθήκη όσο και στους κληρονόμους από διαθήκη.

Το μεγαλύτερο δε πρόβλημα που αναφύεται είναι η αποποίηση κληρονομιάς ανήλικων τέκνων κατά την επαγωγή της κληρονομιάς και η αντιμετώπισή τους σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο όταν θα έχουν ήδη ενηλικιωθεί.

Με αφορμή πλήθος υποθέσεως στο γραφείο μας αναφορικά με το ζήτημα της αποποίησης της κληρονομιάς, της πλασματικής αποδοχής της κληρονομιάς, της άδειας αποποίησης ανηλίκων, κατηγοριοποιήσαμε τις συνηθέστερες ερωτήσεις με σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την κατάρριψη όλων των μύθων και της παραπληροφόρησης γύρω από το ζήτημα της αποποίησης των ανηλίκων τέκνων.

 

Το ανήλικο τέκνο μπορεί να αποποιηθεί;

Το ανήλικο τέκνο μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά.

Ποιος εκπροσωπεί το ανήλικο τέκνο;

Το ανήλικο τέκνο εκπροσωπείται από τους γονείς του. Σε περίπτωση διαζυγίου, από αυτόν που έχει αναλάβει την επιμέλεια του και κατ’ επέκταση της επιμέλεια της περιουσίας του. Σε περίπτωση αφαίρεσης γονικής μέριμνας ο επίτροπος που έχει διοριστεί για τη διαχείριση της περιουσίας του.

Με ποιόν τρόπο αποποιείται την κληρονομιά το ανήλικο τέκνο;

Το ανήλικο αποποιείται την κληρονομιά όπως και οι λοιποί κληρονόμοι ενώπιον του γραμματέα της τελευταίας κατοικίας του θανόντος, εκπροσωπούμενο από τος γονείς του. Πρακτικά, εμφανίζονται οι γονείς του ανηλίκου ενώπιον του γραμματέα και αποποιούνται για λογαριασμό του ανηλίκου.

Για την δήλωση σχετικά με την αποποίηση ανηλίκου απαιτείται άδεια δικαστηρίου;

ΝΑΙ... Όταν το ανήλικο καλείται να εκποιήσει περιουσιακό στοιχείο ή να απεμπολήσει δικαίωμα που θα μπορούσε να του προσφέρει πρόσοδο, η ενέργεια αυτή ελέγχεται από δικαστήριο προκειμένου το τελευταίο να αποφανθεί ότι μια τέτοια ενέργεια είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙ προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου.

Σε πόσο χρονικό διάστημα και πότε πρέπει να αποποιηθεί το ανήλικο;

Η προθεσμία  αποποίησης είναι 4μηνη και ξεκινάει από την επομένη της αποποίησης του προηγούμενου κληρονόμου, ήτοι των γονέων του ανηλίκου ή του προγενέστερου κληρονόμου με βάση την κληρονομική διαδοχή εφόσον δεν ζουν οι γονείς του ανηλίκου.

Σε ποιές περιπτώσεις ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η 4μηνη προθεσμία αλλά η ΕΤΗΣΙΑ προθεσμία για την αποποίηση ανηλίκου και ενηλίκου;

Ο νόμος εισάγει μια εξαίρεση ως προς την 4μηνη αποκλειστική προθεσμία για την αποποίηση η οποία γίνεται 1 έτος στις εξής περιπτώσεις:

Α) Όταν ο θανών ήταν κάτοικος εξωτερικού κατά το χρόνο θανάτου του.

Β) Όταν ο κληρονόμος έχει τη μόνιμη κατοικία του στο εξωτερικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη ουσιαστική και φορολογική διαμονή στο εξωτερικό.

Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την χορήγηση της άδειας σχετικά με την αποποίηση ανηλίκου;

Αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της μόνιμης κατοικίας των ανήλικων τέκνων, ανεξάρτητα εάν στο ίδιο μέρος κατοικούσε και ο θανών. Το δικαστήριο συνεδριάζει κατά την εκούσια διαδικασία.

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχει προσδιοριστεί δικάσιμος μετά την παρέλευση του 4μήνου από την προηγούμενη αποποίηση;

Με την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας αποποίησης ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ έως την έκδοση της απόφασης η προθεσμία των 4 μηνών για την αποποίηση, η οποία ξεκινάει και πάλι από την έκδοση της απόφασης που χορηγεί την άδεια για την αποποίηση.

Μήπως μπορεί το ανήλικο τέκνο να αποποιηθεί την κληρονομιά ΟΤΑΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΙ;

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ – Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ εστιάζεται σε αυτή την ερώτηση. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ και μάλιστα ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ.

Το ανήλικο τέκνο μπορεί να αποποιηθεί στην ίδια προθεσμία (4 μηνών) που αποποιούνται και όλοι οι κληρονόμοι σύμφωνα με το νόμο. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποποίηση είναι άκυρη ως εκπρόθεσμη και ΔΕΝ παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα ως αποποίηση.

Τι ακριβώς μπορεί να κάνει το ανήλικο μέχρι να ενηλικιωθεί;

Ο νόμος δίδει το δικαίωμα στο ανήλικο τέκνο ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, να ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ με το ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ανήλικο τέκνο ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την κληρονομιά, αλλά ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ τα χρέη της ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, τα οποία ΟΜΩΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ να ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ με ΑΠΟΓΡΑΦΗ. 1527 ΑΚ

Η ενηλικίωση σχετίζεται με την αποδοχή με το ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ της απογραφής;

Ο νόμος δίδει το δικαίωμα στον ανήλικο να αποδεχθεί την κληρονομιά ΟΧΙ όμως τα χρέη με τη ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ, υπό τη προϋπόθεση ότι ο ανήλικος θα εκκινήσει τη διαδικασία της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ με αίτημα προς το δικαστήριο.

Ποιές είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν εκκινήσει τις διαδικασίες ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ;

Με απλά λόγια από τότε που το ανήλικο θα αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα έχει χρονικό διάστημα έως και τα 19 έτη της ζωής του να κινήσει τη δικαστική διαδικασία ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ με τον διορισμό εκκαθαριστή. Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτει από το ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ και ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ!!!

Τι ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η 4μηνη προθεσμία για την αποποίηση ανηλίκου από τότε που έλαβε γνώση της επαγωγής;

Στη περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι αποδέχεται την κληρονομιά σιωπηρώς.

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς μετά τη παρέλευση του 4μήνου;

Ο μόνος τρόπος να ακυρωθεί η πλασματική αποδοχή κληρονομιάς του ανήλικου είναι με δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα με αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας πλασματικής αποδοχής στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις ευδοκίμησης μιας αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας πλασματικής αποδοχής;

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :

α) Η παρέλευση άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας να οφείλεται σε ουσιώδη πλάνη των γονέων του ανηλίκου.

β) Η πλάνη να είναι ουσιώδης, όπου να αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε την δικαιοπραξία. 1857 ΑΚ.

γ) Η γνώση ή η άγνοια περί των Χρεών της κληρονομιάς ΔΕΝ συνιστά ουσιώδη πλάνη.

 

Δείτε επίσης:

Η αποποίηση της κληρονομιάς: 12+1 απαντήσεις για τη διαδικασία αποποίησης, τις συνέπειες της αποποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων που καλούνται στη κληρονομιά.

Σύγκρουση προγενέστερης με μεταγενέστερη διαθήκη του ίδιου θανόντος — Ερμηνεία διαθήκης — Ποια υπερισχύει;

Ποιος κληρονομεί τις καταθέσεις του θανόντος σε κοινό λογαριασμό και πως διεκδικεί ο μη συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού την χρηματική κατάθεση

Κληρονομικό δικαίωμα ή Χρησικτησία; Ποιο τελικά υπερτερεί;

Κληρονομιά Χωρίς διαθήκη — Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά τους

10 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Αγωγή Αναγνώρισης Ακυρότητας Ιδιόγραφης Διαθήκης.

Διαθήκη και κληρονομητήριο με το νέο νόμο

Η διαθήκη — ιδιόγραφη, δημόσια — ανάκληση — δημοσίευση

Η νόμιμη μοίρα και το δικαίωμα των κληρονόμων

Υπολόγισε τη νόμιμη μοίρα ως κληρονόμος με 5 απλά βήματα

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply