απεργία παράνομη και καταχρηστική: Πότε η απεργία συνδικαλιστικού σωματείου είναι παράνομη και καταχρηστική.

απεργία παράνομη και καταχρηστική

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ

απεργία παράνομη και καταχρηστική

απεργία παράνομη και καταχρηστική

Για να είναι νόμιμη η ενάσκηση του απεργιακού δικαιώματος απαιτείται η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:

α) Η κήρυξη της απεργίας να γίνεται από την κατά νόμο αρμόδια, νόμιμα συστημένη, συνδικαλιστική οργάνωση, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της που λαμβάνεται χώρα με ορισμένη διαδικασία,

β) Η προειδοποίηση του εργοδότη τουλάχιστον 24 ώρες πρίν. Στη προθεσμία δε συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρέσιμες ημέρες και αυτή του Σαββάτου.

γ) Η προηγούμενη γνωστοποίηση των αιτημάτων στον εργοδότη

δ) η διάθεση προσωπικού ασφαλείας ή και αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

ε) να μην απαγορεύεται η προσφυγή στην απεργία από νόμο ή δικαστική απόφαση και

στ) η άσκηση του απεργιακού δικαιώματος να μην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και να μη συνδέεται με παράνομες πράξεις.

Η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν είναι ανέλεγκτη αλλά υπόκειται στους περιορισμούς τόσο του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγματος όσο και το άρθρο του 281 ΑΚ (Περί καταχρηστική άσκησης του δικαιώματος).

Το δικαστήριο εκτός από τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να τηρηθούν για τη νομότυπη άσκηση του δικαιώματος αυτού, ελέγχει και αν το ως άνω δικαίωμα της απεργίας έχει ασκηθεί κατά τρόπο που υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος.
Τα κρίσιμα στοιχεία για τη διατύπωση της υπέρβασης των ορίων αυτών, η οποία καθιστά την απεργία καταχρηστική, είναι μεταξύ άλλων

α) η στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων των απεργών και του εργοδότη

β) το μέγεθος των ζημιογόνων συνεπειών τις οποίες προκαλεί στον εργοδότη και το κοινωνικό σύνολο σε συνδυασμό με τη μορφή και τη διάρκειά της,

γ) την έκταση της προσβολής των ατομικών δικαιωμάτων τρίτων

δ) και η προφανής ή μη δυσαναλογία μεταξύ της ζημίας της επιχείρησης και της αναμενόμενης ωφέλειας των απεργών.

Συγκεκριμένα, καταχρηστική είναι η απεργία όταν διεκδικεί αιτήματα, η ρύθμιση των οποίων ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, το οποίο του παρέχει την εξουσία να αποφασίζει για την οργανική της δομή και διάρθρωση, να συνιστά τμήματα ή εκμεταλλεύσεις και να καταργεί, να μεταφέρει την επιχείρηση ή τμήμα σε άλλο τόπο και να επιλέγει τα μέσα για την επιδίωξη του οικονομικού σκοπού.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply