Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/12.11.2012), το άρθρο 16 παρ. 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 237/5.12.2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18 /25.1.2013) ισχύει ως εξής:

«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»

Για τον υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου σύμφωνα με τα ανωτέρω κατεβάστε το excel αρχείο εδώ.

Leave A Reply