IKA διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση των γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του Ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και
με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων
τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.


ΣΧΕΤ : Οι εγκ. 57/10 και 77/10

Με τις ως άνω εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας αφενός σας κοινοποιήσαμε τις
διατάξεις του άρθ. 10 του Ν. 3863/2010 όσον αφορά τα νέα όρια ηλικίας για
συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2011 αφετέρου σας παρείχαμε οδηγίες για τη
συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων.

Με το παρόν Γενικό Έγγραφο σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά: α) με την
πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των γυναικών που έχουν πραγματοποιήσει
μέχρι 31.12.2010 τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας και β) με τη δυνατότητα
απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων σε μητέρες,
των οποίων το τέκνο δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ME 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθ. 10 του Ν. 3863/10, οι ασφαλισμένες
συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται
κατά το έτος, εντός του οποίου συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περ. 2 της παρ. 18 του Ν.
3863/2010, όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31.12.2010, με προσμέτρηση χρόνων που
προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης
υποβληθεί μέχρι 31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά το έτος 2010.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι προκύπτει ευνοϊκή
μεταχείριση των γυναικών που δεν έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο χρόνο των
4.500 ημερών, οι οποίες μπορούν με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο
άρθρο 40 του Ν. 2084/92, να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες και να
λάβουν σύνταξη - πλήρη ή μειωμένη - στα όρια ηλικίας των 60 και 55 ετών
αντίστοιχα, ανεξάρτητα αν συμπληρώνουν τα ως άνω όρια ηλικίας μετά την 1/1/2011,
σε αντίθεση με τις γυναίκες που έχουν εργαστεί και έχουν καταβάλει εισφορές στο
ασφαλιστικό σύστημα για περισσότερες από 4.500 ημέρες και οι οποίες όπως
προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης υπόκεινται στην αύξηση των
ορίων ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, απευθύναμε ερώτημα στο Υπουργείο
Εργασίας.

3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία επιλήφθηκε του θέματος μετά και από αναφορά
ασφαλισμένης, με το αρ. πρωτ. Φ.80000/21210/1575/1.12.2010 έγγραφό της, το
οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, έλαβε τη θέση ότι στην περίπτωση που
μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιηθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ οι απαιτούμενες για θεμελίωση δικαιώματος 4.500 ημέρες ασφάλισης και
μέχρι την ίδια ημερομηνία είχε συμπληρωθεί και το 55° έτος της ηλικίας, το όριο
ηλικίας της πλήρους συνταξιοδότησης εξακολουθεί να παραμένει το 60ό .
Επίσης και στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης, ο υπολογισμός του
ποσοστού μείωσης θα γίνει με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το
ανωτέρω ηλικιακό όριο των 60 ετών.

Μετά την ως άνω απάντηση της Γενικής Γραμματείας, συμπληρώθηκε και το Πρόγραμμα του
Ο.Π.Σ. «Πληροφόρηση συνταξιοδοτικών διατάξεων» με τα προαναφερόμενα και πλέον δίδεται η
πληροφόρηση για τη συνταξιοδότηση γυναικών ότι, εφόσον μέχρι 31/12/2010 υπήρχαν
τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας και συμπληρωμένο το 55° έτος της ηλικίας, το όριο
ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης παραμένει το 60ό.

Ευνόητο είναι ότι εάν έχει συμπληρωθεί μεν το 55° έτος της ηλικίας αλλά οι 4.500
ημέρες συμπληρώνονται μετά την 1/1/2011, τότε ισχύουν τα αυξημένα όρια ηλικίας.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις , δηλαδή για τις γυναίκες που συμπληρώνουν το 55°
έτος της ηλικίας τους μετά την 1/1/2011 αλλά είχαν ήδη συμπληρώσει τις 4.500
ημέρες μέχρι 31/12/2010, θα σας ενημερώσουμε με σχετικό έγγραφο μετά την
απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στο σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.

Ανεξάρτητα δε από το αν οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης, οφείλετε να
παραλαμβάνετε τις σχετικές αιτήσεις.

Β. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ TO ΤΕΚΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΣΤΗ ΖΩΗ.

Με αφορμή ερώτημα ασφαλισμένης, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το αρ.
πρωτ. Φ80000/οικ. 33635/2442/31.12.2010 έγγραφο μας γνώρισε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 10 παρ. 17 περ. β΄ του Ν. 3863/10, όλες οι ασφαλισμένες έως 31 Δεκεμβρίου 1992
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες που σε κάποια χρονική στιγμή - η οποία μπορεί να ανατρέξει πολύ
πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την
31/12/2010 - συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο,
συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπλήρωσαν το 50ό έτος της
ηλικίας τους και με πλήρη εφόσον συμπλήρωσαν το 55ό έτος, χωρίς να εξετάζεται εάν κατά
τη συμπλήρωση των ορίων αυτών συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

To δικαίωμα δε αυτό δεν θίγεται από ενδεχόμενες μεταβολές που επέρχονται κατά τη
διάρκεια της ασφάλισης, πολύ δε περισσότερο από το γεγονός της ενδεχόμενης μετέπειτα
απώλειας του τέκνου.

Εφόσον λοιπόν, παρουσιάζονται μητέρες οι οποίες κατά το χρόνο συμπλήρωσης των 5.500
ημερών εργασίας είχαν ανήλικο τέκνο, το οποίο σήμερα που ζητούν τη σχετική
συνταξιοδότηση δεν υπάρχει στη ζωή, το θεμελιωμένο δικαίωμά τους δεν θίγεται και
είναι δυνατό να τους καταβληθεί η αιτούμενη σύνταξη.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply