6.000 συμβασιούχοι για όλο το 2011 σε όλους τους Δήμους

 Εχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα" (ΦΕΚ 280/Α'), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 4 περ. α',

Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 8γ του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α'),

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
"Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα"
(ΦΕΚ 98/Α'), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ ά βαθμού για
την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, σε 6.000 συνολικά.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply