5ο μέρος – Αλλαγές ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ με τον 3904/2010. Ανήλικα θύματα, Ποινικοποίηση μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές ΚΟΚ

5ο μέρος – Αλλαγές στους ειδικούς Ποινικούς Νόμους

Δείτε το πρώτο μέρος στις αλλαγές του Κώδικα Ποινικής δικονομίας
Οι αλλαγές στον ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Το άρθρο πέμπτο του ν. 3625/2007 (ΦΕΚ 290 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με τη
διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3727/2008 (ΦΕΚ 257 Α’) και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112
Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“Στις υποθέσεις ανηλίκων θυμάτων των πράξεων που τιμωρούνται σε βαθμό
κακουργήματος και αναφέρονται στα άρθρα 323Α, 324 και 336 έως 353 του
Ποινικού Κώδικα, η ανάκριση διεξάγεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και
περατώνεται και για τα συναφή πλημμελήματα με βούλευμα του συμβουλίου
πλημμελειοδικών.”.

——————————————————————————–
Το άρθρο 33 του ν. 3346/2005 (ΦΕΚ 140 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967
απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο
(εργοδοτικών), να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967
απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που
παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.”.

———————————————————————————-

1. Ολες οι σε βαθμό πλημμελήματος αξιόποινες πράξεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’),
τιμωρούνται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, εκτός από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2
περιπτώσεις α’, β’ και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίες εξακολουθούν να
τιμωρούνται ως πλημμελήματα, με τις αναφερόμενες στις οικείες διατάξεις
ποινές.

2. Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 489/1976, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2170/1993, τιμωρούνται με πρόστιμο
μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

3. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275 Β’) και
όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, οι οποίες
εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/ 1940 (ΦΕΚ 273 Α’) ή κατ’
εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με
πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

4. Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των βασιλικών και προεδρικών
διαταγμάτων, καθώς και όλων των υπουργικών αποφάσεων, που ερείδονται ως προς
την ποινική κύρωση στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓΠΛΔ/1911, όπως
κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. της 25 Αυγ. / 5 Σεπτ. 1920 (ΦΕΚ
200 Β’) ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. ΓΠΛΔ/1911 ή του ως άνω
κωδικοποιητικού βασιλικού διατάγματος, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3)
μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

5. Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.δ. 1037/1971 τιμωρούνται με
πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

6. Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με
πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

7. Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2734/1999 τιμωρούνται με πρόστιμο
μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

8. Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 τιμωρούνται με κράτηση μέχρι
πέντε (5) μηνών και πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

9. Παρεπόμενες ποινές ή διοικητικές κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται σε όλες
τις ως άνω διατάξεις νόμων, των παραγράφων 1 έως 8, εξακολουθούν να ισχύουν
και δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply