Χρηματοδότηση Συνδυασμών για τις Εκλογές της Τοπικής Αυτοδικήκησης – Απαγορεύσεις

Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών
και υποψηφίων

1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και
δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες,
περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από:

α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή
δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να
παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά
ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10)
ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α).

β. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων
πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν
γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από
συζύγους και κατιόντες αυτών.

γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

2.Δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και
υποψηφίων.

Στους λήπτες, οι οποίοι παραβιάζουν την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται
πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού, εκείνος που χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι, κατά το άρθρο
8 του παρόντος νόμου, διαχειριστές των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών ή οι
υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, καθώς και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες,
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν
πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση.

Ορια χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

2. Η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών
συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο
χρηματοδότης τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ, μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4. Με πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, κατά το άρθρο 8 του παρόντος
νόμου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι
εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωση τους για τη χρηματοδότηση.

Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο
1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες,

περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους:
α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους

ή από τρίτους χάριν αυτών.
Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς

τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων, κάθε

μορφής, για την προβολή υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των

ακινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση

τουλάχιστον ενός έτους.
β.i. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε

κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοαφισών, φωτογραφιών και

κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε

μορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή

συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
ii. Οι δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των

γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, την

αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των

εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, από τους δημάρχους, επισύρει την

κύρωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.
γ. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν, κατά την

προεκλογική περίοδο και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και για τους

περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους.
2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους

περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους

εκπομπές, κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των

εκλογών, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και

τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και

ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων

των συνδυασμών.
β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των

υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή

ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής

συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες,

υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας

διεξαγωγής των εκλογών επιτρέπεται, ως εξής:

i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο

(2) φορές.

ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας,

επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1)φορά.
iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.
iv. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές

συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις,

περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη,

κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.
v. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να

μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την

ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν,

τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις

ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον

των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι

επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.
vi. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν

υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα

γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..
3. Εμφανίσεις στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες πραγματοποιούνται,

έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, για μεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση

από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων

συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους.
4.α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του

παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)

ευρώ.

β. Στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους

για τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παραβιάζουν τις διατάξεις του

άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply