Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΑΕΕ – Εγκύκλιος – Προϋποθέσεις

ΘΕΜΑ: Περί της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Τμημάτων αλλά και ασφαλισμένων σχετικά με τη χορήγηση
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας και προκειμένου οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ αφενός να
λειτουργούν ενιαία και αφετέρου να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους και να απαντούν σε
σχετικά ερωτήματα κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν διευκρινήσεις επί του θέματος και για το
λόγο αυτό θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή
αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών πλην της βεβαίωσης για πώληση ΔΧ
αυτοκινήτου για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των
ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 11 της αριθ. Φ80000/7228/308/2006 Υπουργικής
Απόφασης «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ TOY N . 2084/92

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2084/92 οι αρμόδιες διευθύνσεις
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.) δεν θεωρούν
φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών αν η σχετική αίτηση
των ενδιαφερομένων δε συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής
ασφάλισης περί της καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών
εισφορών προς αυτούς.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν ετήσια ισχύ.

Όπως είναι ήδη γνωστό κάθε έτος και μετά την επεξεργασία των πληρωμών του 4ου
διμήνου εκδίδεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω μηχανογραφικού
συστήματος και στέλνεται μαζικά στους ασφαλισμένους.

Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται ON LINE η ως άνω βεβαίωση από το
αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος το ζητήσει, με
την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το αριθ.πρ. ΦΙ0035/2759/1381/22-3-2010 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου ο ΟΑΕΕ να χορηγήσει σε
ασφαλισμένο του, ο οποίος έχει υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης,
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει απαραίτητα οι αρμόδιες υπηρεσίες
του να εξετάζουν εάν υφίστανται οφειλές του από καθυστερούμενες εισφορές προς
τον Οργανισμό, τόσο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης όσο και στον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης.

Για το λόγο αυτό και μετά από σχετική συνεργασία με το Τμήμα Μητρώου και την
ΗΔΙΚΑ ΑΕ στην εικόνα του μητρώου δημιουργήθηκε ειδικό πεδίο Ένδειξη
Υπαγωγής στην Επικουρική Ασφάλιση ΟΑΕΕ που συμπληρώνεται με την ένδειξη Ε
για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
ώστε να μην εκδίδεται αυτόματα η ασφαλιστική ενημερότητα. Για τους
ασφαλισμένους που στην εικόνα του μητρώου τους έχει την παραπάνω ένδειξη Ε
χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο μετά από επικοινωνία με την
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΕ Επικουρικής Ασφάλισης και την έγγραφη
διαβεβαίωση αυτής ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι ταμειακά ενήμεροι και στον εν λόγω
Κλάδο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν
2753/99 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 17 του Ν. 2848/01 ο Προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ. δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως φόρους του
Δημοσίου από την επαγγελματική δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του
Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα, τέλη ή εισφορές
που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των
υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά τα έξι χιλιάδες
(6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των
ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα
συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.

Όταν λοιπόν ασφαλισμένοι ζητούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και
διαπιστώνεται ότι αυτή δεν μπορεί να τους χορηγηθεί λόγω οφειλής, θα
ενημερώνονται ότι μπορούν να ζητούν γνωστοποίηση οφειλής ύστερα από σχετική
αίτησή τους.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ TOY N . 3863/2010

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην 68/2010 εγκύκλιο, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 58 του Ν. 3863/2010 στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση
και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής
ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός για θεώρηση περιορισμένου αριθμού βιβλίων
και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων των φορέων
κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των
επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος.

Για διευκρινήσεις επί του θέματος απευθυνθήκαμε στο αρμόδιο Υπουργείο το οποίο
με το αριθ.πρ. Φ10035/15898/917/23-12-2010 έγγραφό του μας διευκρίνισε τα
παρακάτω:

Από την γραμματική διατύπωση της παραπάνω διάταξης προκύπτει ότι η χορηγούμενη
ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει υπό την προϋπόθεση της τήρησης της ρύθμισης εξόφλησης
οφειλόμενων εισφορών σε όλους τους φορείς στους οποίους υπάγεται ο αυτοαπασχολούμενος
και το προσωπικό της επιχείρησης (π.χ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ). Ήτοι αν
αυτοαπασχολούμενος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ που απασχολεί προσωπικό το οποίο ασφαλίζεται
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική σύνταξη, επιθυμεί να πάρει
ασφαλιστική ενημερότητα επειδή πχ θέλει να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στη Δ.Ο.Υ., ο
ΟΑΕΕ θα πρέπει να του ζητήσει βεβαίωση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ ότι δεν οφείλει
εισφορές για το προσωπικό του ή ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του στα παραπάνω Ταμεία
και τηρεί τις ρυθμίσεις του. Εννοείται ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω ασφαλισμένος
είναι και ασφαλισμένος στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ
θα πρέπει να ελέγχουν και ότι δεν οφείλει εισφορές και στον Κλάδο αυτό. Για την εφαρμογή
των ανωτέρω θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 0 ασφαλισμένος κατά την
υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει εάν απασχολεί προσωπικό στην επιχείρηση του και ότι
έλαβε γνώση ότι προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον
ΟΑΕΕ θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα κύριας και επικουρικής
σύνταξης στον οποίο ασφαλίζει το προσωπικό του.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση κατά την
υποβολή του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας θα
υποβάλλεται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, η δε ασφαλιστική ενημερότητα θα
χορηγείται σε πρώτη φάση με την υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης
την επόμενη φορά.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η αριθ. 1/2010 εγκύκλιος οδηγία περί της
χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε ασφαλισμένους του Τομέα
Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (πρώην ΤΑΝΠΥ) που είναι
παράλληλα ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ εξακολουθεί και ισχύει.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) οι
συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν
την κατακύρωση οφείλουν εντός προθεσμίας από την έγγραφη ειδοποίηση τους να
υποβάλλουν πέραν των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, Πιστοποιητικό που
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τη
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). To εν
λόγω πιστοποιητικό για συμμετοχή σε διαγωνισμό θα χορηγείται σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο χρόνος διάρκειας του εν λόγω πιστοποιητικού
προσδιορίζεται από τον χρόνο που καθίστανται απαιτητές οι τρέχουσες εισφορές
στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι ταμειακά ενήμερος, αντίθετα στην
περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν. 3863/2010 ο χρόνος διάρκειας αυτού
είναι ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις (1 μήνας). Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας
υπόψη ότι η απόδειξη πληρωμής αποστέλλεται στον ασφαλισμένο κάθε μονό μήνα
και πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της αναφερόμενης
περιόδου μηνός, το εν λόγω πιστοποιητικό στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει
καταβάλει όλες τις υποχρεώσεις του, ισχύει μέχρι το τέλος του μηνός αυτού αφού
μέχρι τότε οι τρέχουσες εισφορές του διμήνου δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 

Για την κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: 

Παράδειγμα

Σε ασφαλισμένο που θα ζητήσει το εν λόγω πιστοποιητικό την 20/3/2011 και δεν έχει
οφειλές, αν έχει εξοφλήσει το 1° δίμηνο 2011, η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού θα
είναι μέχρι την 31/5/2011 που θα καταστούν απαιτητές οι εισφορές Μαρτίου Απριλίου. Στην
περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν. 3863/2010 η διάρκεια αυτού θα είναι ένας
μήνας. Αν πάλι δεν έχει εξοφλήσει το 1° δίμηνο του 2011 σε κάθε περίπτωση ( είτε έχει
υπαχθεί σε ρύθμιση είτε όχι) η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού θα είναι μέχρι την
31/3/2011 που αυτό θα καταστεί απαιτητό.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι κάθε βεβαίωση ή πιστοποιητικό φέρει την
υπογραφή του αρμόδιου Προϊστάμενου.

Εφιστούμε την προσοχή σας για την εφαρμογή των ανωτέρω και παρακαλούμε του
παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της μονάδας σας.

Ακριβές αντίγραφο            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ         Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
I . MAPIA 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               .../.20...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ:
ΤΗΛΕΦ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101 11745 ΑΘΗΝΑ FAX :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιούμε ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας ο/η
.......................................... φέρεται ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με αριθ.
Μητρώου ......................... για τη δραστηριότητα .......................... στην
οδό ............. Αριθ. ................. περιοχή ................... και έχει
καταβάλλει ή ρυθμίσει όλες τις απαιτητές
προς τον ΟΑΕΕ εισφορές μέχρι την..................................................1

To παρόν χορηγείται μετά από αίτηση του ασφαλισμένου για συμμετοχή σε διαγωνισμό.

To παρόν ισχύει μέχρι ....................

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΣΦΡΑΠΔΑ)

1. Συμπληρώνεται η ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply