φπα εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης – Τι ακριβώς ισχύει και πόσο θα πληρώσουμε τα επόμενα έτη. Οι μειωμένοι συντελεστές για τα επόμενα 2 έτη.

φπα εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης

φπα εστίασης και εισφορά αλληλεγγύηςφπα εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4224/2013 (Α’ 288) παρατείνεται μέχρι
31.12.2015.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση θα παραμείνι στο χαμηλό συντελεστή
μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία.

2. Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α’
152) επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016
μεμειωμένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Θα πρέπει να αφαιρέσουμε το 30% από τα παρακάτω οριζόμενα για να διαπιστώσουμε πόσα
χρήματα θα πρέπει να πληρώσουμε στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό
εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή
ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως
και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με
συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή
τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και
άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί
ολόκληρου του ποσού.

ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του
Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των
Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών,
των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των
Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των
περιπτώσεων α` και β` της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι
πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον
ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α` 40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε
το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής
εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την
αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την
εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply