υποχρέωση καταβολής διατροφής: ΓνΕισΑΠ: Εισαγγελική παραγγελία για περιουσιακές πληροφορίες από ΔΟΥ κατά υπόχρεων διατροφής

υποχρέωση καταβολής διατροφής

υποχρέωση καταβολής διατροφής

υποχρέωση καταβολής διατροφής

Το άρθρο 51 παρ. 7α του νόμου 3842/2010 δίνει τη δυνατότητα αποκάλυψης φορολογικών στοιχείων ακινήτων υποχρέων προς διατροφή, όταν υφίσταται αίτημα του έχοντος έννομο συμφέρον κατά του αντιδίκου του ο οποίος βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής.

άρθρο 51 παρ. 7α : Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων είναι απόρρητες και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον
εκτός από τον φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτές. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο:
α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και στους ορκωτούς εκτιμητές για την άσκηση των καθηκόντων τους,
καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα.

Στην πράξη όμως όλοι οι υπάλληλοι αρνούνται να δώσουν πληροφορίες επειδή κατά τη κρίση τους υφίσταται παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.
Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει σύμφωνα με την κατωτέρω γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ ο υπάλληλος που θα αρνηθεί να χορηγήσει
πληροφορίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας θα βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινική δικαιοσύνη, διωκόμενος για απείθεια και υπο προϋποθέσεις για παράβαση καθήκοντος.

Κατωτέρω το κείμενο του Εισαγγελά του Αρείου Πάγου.

” Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 § 4 εδ.β’ Ν.1756/1988 «Περί Κώδικα Οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης των δικαστικών λειτουργών» ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφα τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 του Κ.Π.Δ. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 1445 Α.Κ., ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του. Τέλος κατά το άρθρο 51 § 7α Ν.3842/2010 κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο 1445 Α.Κ. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η γνωστοποίηση από τις Δ.Ο.Υ. των σχετικών με την περιουσιακή κατάσταση των υποχρεών προς διατροφή προσώπων πληροφοριών, προκειμένου να καθορισθεί το ύψος της, κατόπιν παραγγελίας του αρμοδίου εισαγγελέα Πρωτοδικών, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση άρνησης οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπέχουν ποινική ευθύνη (παράβαση του άρθρο169 Π.Κ. και υπό προϋποθέσεις του άρθρου 259 Π.Κ). Παρατηρείται, όμως το φαινόμενο οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να γνωστοποιούν μόνο τα εισοδήματα των υποχρέων διατροφής προσώπων και όχι τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία (όπως ακίνητα κλπ.) με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική κατάσταση των υποχρέων προς διατροφή προσώπων και εν τέλει ο ορθός καθορισμός του ύψους της, ή και να αρνούνται ρητά υποστηρίζοντας ότι η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων επιτρέπεται μόνο όταν η αιτούμενη διατροφή αφορά τον έναν από τους πρώην συζύγους και όχι άλλα πρόσωπα. Η θέση αυτή όμως δεν στηρίζεται σε διάταξη νόμου, αλλά είναι αυθαίρετη, δεδομένου ότι για την ταυτότητα του νομικού λόγου οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που ζητείται διατροφή καθ’ όσον διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν από τα δικαστήρια να καθορίσουν το ύψος της. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως συστήσετε στους εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειας σας να μνημονεύουν στις παραγγελίες που απευθύνουν προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υποχρεών προς διατροφή προσώπων και τις προμνησθείσες διατάξεις, ώστε το φαινόμενο αυτό να εξαλειφθεί.”

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ ο υπάλληλος που θα αρνηθεί να χορηγήσει
πληροφορίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας θα βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινική δικαιοσύνη, διωκόμενος για απείθεια και υπο προϋποθέσεις για παράβαση καθήκοντος.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply