Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 3869/2010. Δικαστική απόφαση Επικύρωση Συμβιβασμού που πρότεινε ο οφειλέτης.

υπερχρεωμένα νοικοκυριά 3869/2010

Όλες οι αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 3869/2010- Κατάρθρο ανάλυση των διατάξεων και υποδείγματα νέων δικογράφων με την επιβολή του 10% της τελεταίας ενήμερης δόσης του δανείου

υπερχρεωμένα νοικοκυριά 3869/2010

σχετικά προγενέστερα άρθρα

άρθρο αναφορικά με τις ενστάσεις-διαδικασία,αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα

και εδώ

Ειρηνοδικείο Καβάλας – Επικύρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού λόγω ερημοδικίας και μη προβολής αντιρρήσεων στο σχέδιο από τη πλευρά της τράπεζας.

Από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι η μοναδική
πιστώτρια της αιτούσας που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, έλαβε εμπρόθεσμα και νόμιμα
γνώση της αιτήσεως και όλων των στοιχείων που επιβάλλει ο νόμος, δηλαδή το αντίγραφο
της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, της κατάστασης της υπάρχουσας
περιουσίας και των εισοδημάτων της και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της ,αλλά δεν
απάντησε στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των
δύο μηνών από την υποβολή της αιτήσεως στις 7-2-2011. Συνεπώς η παραπάνω πιστώτρια
τράπεζα τεκμαίρεται κατά την παρ.2 , άρθ.5 του Ν.3869/2010 ότι συμφωνεί με το σχέδιο
διευθετήσεως που προτείνει η αιτούσα. Επειδή δε ,δια του σχεδίου αυτού η αιτούσα προτείνει
μηδενική μηνιαία καταβολή , από την πάροδο της αποκλειστικής δίμηνης προθεσμίας της παρ. 1,
άρθ. 5 του Ν.3869/2010 ,δηλαδή από 8-4-2011 ( παρ.1 άρθ. 144 και παρ. 2 άρθ. 145 του ΚΠολΔ)
συνάπτεται σύμβαση αφέσεως χρέους με την πιστώτρια τράπεζα κατά τα αναφερόμενα στο υπό
στοιχείο ¨ ΙΙ ¨ κεφάλαιο της μείζονος σκέψεως.

Κατ’ ακολουθίαν ,επειδή η μοναδική πιστώτρια της αιτούσας δεν προέβαλε
αντιρρήσεις για το αρχικό σχέδιο διευθέτησης οφειλών, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός ,κατά τα
αναφερθέντα στο υπό στοιχείο ¨ Ι ¨ κεφάλαιο της μείζονος σκέψεως, έχει γίνει αποδεκτός και το
Δικαστήριο οφείλει να επικυρώσει το σχέδιο , το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού
συμβιβασμού, ενώ η υπό κρίση αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι
ανακλήθηκε ( παρ. 2,άρθ. 7 του Ν.3869/2010 ). Επειδή η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε
ανακοπή ερημοδικίας αλλά μόνο σε έφεση και αναίρεση ( αρθ.14 του Ν.3869/2010 ),δεν χρειάζεται
να ορισθεί το σχετικό παράβολο .

Τέλος διάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί αφού δεν υποβλήθηκε
σχετικό αίτημα, διότι εν προκειμένω δεν πρόκειται για απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές
και συνεπώς δεν εφαρμόζεται η τελευταία περίοδος της παρ.6 ,άρθ.8 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πιστώτριας της αιτούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με
την επωνυμία «…………………………………………ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το αναφερόμενο στην υπό κρίση αίτηση σχέδιο διευθέτησης των
οφειλών της αιτούσας, που αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και αποφαίνεται ότι η υπό
κρίση αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ως ανακληθείσα.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

    Leave A Reply