Τυχερά Παίγνια – Στοίχημα – Παιγνιομηχανές “Φρουτάκια” – Επιτροπή ελέγχου – Άδειες – Νόμος 4002/2011 ΦΕΚ Α 180 22.8.2011

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) “Τεχνικά-ψυχαγωγικά
παίγνια”: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά
κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και
διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να
επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ
οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος
στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί
ως “τεχνικά παίγνια” σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α’ 21),
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα
υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.

Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειας τους
διακρίνονται σε:

αα) “Μηχανικά παίγνια”: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο
μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.

ββ) “Ηλεκτρομηχανικά παίγνια”: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται
ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί.

γγ) “Ηλεκτρονικά παίγνια”: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των
υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές
υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση
λογισμικού – προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή
εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και
λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.

Ρ) “Τυχερά παίγνια”: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον
εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά
παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε
τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ
οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμα τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη
οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων
εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως “μικτά παίγνια” ή “τυχερά
παίγνια”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ρ.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου.

Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.

γ) “Στοίχημα”: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόρλεψη επί γεγονότων
πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε
παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο
διενέργειας του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέραλε για τη
συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του
στοιχήματος.

δ) “Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχά-νημα”: οποιοδήποτε
μηχάνημα, υλικό ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό που
χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεάζει ή
καθορίζει την έκρασή του.

ε) “Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου” (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του
υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του
ελέγχου των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.

στ) “Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα” (Κ.Π.Σ.): το σύνολο του αναγκαίου υλικού
και του λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την
παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό
επίπεδο των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου από
τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών.

ζ) “Δίκτυο Επικοινωνιών”: το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού
και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (on )
των παιγνιομηχανημάτων με το Κ.Π.Σ..

η) “Μονάδα Πίστωσης” είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το
ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του παίκτη σε κάθε παίγνιο.

θ) “Συνολικές μονάδες πίστωσης” (credits played): το σύνολο των μονάδων
πίστωσης που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή
παιγνιομηχάνημα.

ι) “Συνολικές μονάδες κέρδους” (credits won): το σύνολο των μονάδων
πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή
παιγνιομηχάνημα.

ια) “Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους” (payout): ο λόγος των συνολικών μονάδων
κέρδους προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο
παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).

ιΡ) “Μικτό Κέρδος” (gross gaming revenue): το χρηματικό ποσό που απομένει
εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα
αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά.

ιγ) “Συνδεδεμένες εταιρείες”: Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες
εταιρείες συνδέονται με: α) “σχέση συμμετοχής”, δηλαδή κατοχή άμεσα ή έμμεσα
του ελέγχου τουλάχιστον του 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της
εταιρείας, Ρ) “σχέση ελέγχου” δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής
εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920 (Α’
37) ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μίας
εταιρείας. Μια εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχει άλλη όταν συντρέχει μία
τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 42ε ή 106 του
κ.ν. 2190/1920.

ιδ) “Εμπορική επικοινωνία”: αποτελεί κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση
ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών
ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με παίγνια, οι πληροφορίες που
επιτρέπουν την άμεση πρόσραση σε δραστηριότητα σχετικά με τα παίγνια, οι
επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης, που
δραστηριοποιείται στον τομέα των παιγνίων.

ιε) “Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη”: είναι ο λογαριασμός που αποδίδεται
σε κάθε παίκτη από τον κάτοχο της άδειας για ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο
λογαριασμός αυτός καταγράφει τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια,
τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των
διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας συμμορφώνεται με τους
όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμών παικτών, όπως ορίζονται στον
Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

ιστ) “Αυτοαποκλειόμενος παίκτης”: είναι όσοι με δική τους πρωτορουλία,
κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία τους, κατόπιν δικαστικής
αποφάσεως και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τυχερά
παίγνια.

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά της
υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ του άρθρου 25 και στα τυχερά παίγνια,
που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται
στην Ε.Ε.Ε.Π. και το άρθρο 35, δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που
διεξάγονται ή για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου στα καζίνο και στις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε.
Α.Ε., για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές γι’ αυτά διατάξεις.

Άδειες

Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του
διαδικτυου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τρίτοι μη κάτοχοι άδειας μπορούν κατ’
εξαίρεση να λειτουργούν και να εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 39. Τα παίγνια και τα
παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

1. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία
και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’
38), η οποία μετονομάζεται σε “Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων”
(Ε.Ε.Ε.Π.).

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστάται στην Ε.Ε.Ε.Π.
“Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων”. Αυτή εισηγείται προς την Ε.Ε.Ε.Π. μέτρα
για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και διατυπώνει απόψεις προς την
Ε.Ε.Ε.Π. για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων του παρόντος νόμου και του ν. 3229/2004.

Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κυρίων φορέων
της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και
την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες
εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή
επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο, που εκπροσωπούν τους φορείς από
τους οποίους προέρχονται μετά από εσωτερικές διαδικασίες επιλογής ή που
πληρούν κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας, που θέτει η απόφαση σύστασης. Με
όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη συγκρότηση και τη
λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων.

3. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες πέραν αυτών που
προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004:

α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς:

αα) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του
διαδικτυου,

ββ) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτυου,

γγ) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις
αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξάρτητα από τα μέσα διεξαγωγής τους.

Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας διεξαγωγής του παιγνίου, στον
έλεγχο οικονομικής διαχείρισης, στον έλεγχο τήρησης των κανόνων διεξαγωγής
του παιγνίου, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους παίκτες και το Δημόσιο,
στη χρηστή λειτουργία του παιγνίου και στον έλεγχο εφαρμογής των όρων της
άδειας λειτουργίας τυχερών παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 5.

β) Την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στους
συμμετέχοντες στους αδειοδοτικούς διαγωνισμούς, στους κατόχους των αδειών
και σε όσους εκμεταλλεύονται παίγνια για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων
του νόμου αυτού και της αδειοδότησής τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε από
κλιμάκια της Ε.Ε.Ε.Π. είτε από μικτά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες ή φορείς
του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά το Σ.Δ.Ο.Ε., το Σ.Δ.Η.Ε., με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του συναρμόδιου Υπουργού. Η Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από
την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο
του ελέγχου σε εταιρείες με ειδική εμπειρία σε θέματα ελέγχου. Η Ε.Ε.Ε.Π.
μπορεί να προβαίνει σε συμφωνία με φορείς κρατικούς ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ανάθεση μέρους ή συνόλου του
ελέγχου των παιγνίων.

γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε
τύπου παιγνίου ή λογισμικού αυτών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών
αποφάσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή,
διανομέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα
εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παίγνια.

δ) Την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος από δικαστική αρχή.

ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και
γενικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων
πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό,
ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας τάξης.

στ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευθύνονται στους κατόχους των
αδειών για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ζ) Τη συνεργασία και το συντονισμό με όλες τις συναφείς κρατικές και
διεθνείς υπηρεσίες (όπως, ιδίως, το Σ.Δ.Ο.Ε., η Υ.Δ.Η.Ε., η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, οι
αντίστοιχες αρχές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα), καθώς και την εκπροσώπηση σε αυτές.

η) Την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διοικητικών κυρώσεων
μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας
παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την επιβολή άλλων κυρώσεων που
ορίζονται από τη λοιπή νομοθεσία.

θ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το παράνομο παίγνιο και την
υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο για την αποτελεσματικότερη πάταξη
του.

ι) Την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων.

ια) Την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί
σχετικά με τα παίγνια σε άλλους φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθμού, η οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

4. Οι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται
στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά τριάντα (30) και
οι θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια που
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνονται κατά δέκα (10). Οι θέσεις αυτές
κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της
Ε.Ε.Ε.Π..

Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π.,
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η μισθοδοσία, πρόσθετα
επιδόματα ή αποζημιώσεις των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π..

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται τυχόν πρόσθετη ειδική αμοιβή
για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π..

5. Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται για το χρονικό διάστημα της
υπηρεσίας του στην Ε.Ε.Ε.Π. και πέντε (5) χρόνια μετά την απομάκρυνση του
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν, να μην παρέχει, υπηρεσία με έννομη σχέση,
σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π..

6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
αντικαθίσταται ως εξής:

“Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής
και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.
διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.
πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την απόφαση
διορισμού της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για
τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοι τους και οι
συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι,
μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι
σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα
των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα
διορισμού ή λόγο παύσης μέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π.
απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και πέντε (5) έτη μετά
τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή
με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νομικό
πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της
Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους
επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν
κατά τη διάρκεια της θητείας τους.”

7. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι:

α) ποσοστό επί της συμμετοχής του Δημοσίου, της παραγράφου 5 του άρθρου 50,
του οποίου το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

β) τα διοικητικά τέλη που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου
50,

γ) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το πρώτο έτος λειτουργίας
της.

8. Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να συντάσσει και να δημοσιεύει ετήσιους
ισολογισμούς που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Υποχρεούται επίσης να
συντάσσει εγκαίρως ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Υπουργό
Οικονομικών και προσαρτάται στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους. Σε
περίπτωση ελλείμματος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., χορηγούνται σε αυτήν
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έσοδα και πιστώσεις, που εγγράφονται
στον τακτικό προϋπολογισμό. Αν εμφανιστεί πλεόνασμα, τούτο αποδίδεται εν όλω
ή εν μέρει στο Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τον Μάρτιο κάθε
τρέχοντος έτους η Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων στον
Υπουργό Οικονομικών.

Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο
Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

2. Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικότερα θέματα άσκησης των
αρμοδιοτήτων της, κατανομής του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
διάρθρωση και την οργάνωση της.

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Διάρθρωσης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης της ΕΕΤΠ που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 16
παράγραφοι 6 και 17 περίπτωση ιβ’ του ν. 3229/2004 απορροφώνται από τον
Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π..

3. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέματα
σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε:

α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των
κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των τεχνικών παιγνίων και
παιγνιομηχανηματων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.

β) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες
παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των όρων των αδειών και των
υποχρεώσεων του νόμου αυτού από τους κατόχους των αδειών.

γ) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκεια της, και η εγγραφή στα οικεία
μητρώα των καταστημάτων, των παιγνιομηχανηματων, των παιγνίων ή των
ιστοτόπων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.

δ) Το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της πιστοποίησης
αναφορικά με τα παίγνια, τα καταστήματα, τα παιγνιομηχανήματα και τους
ιστοτό-πους, καθώς και το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης
της απαγόρευσης εισόδου στα άτομα της παραγράφου 1 του άρθρου 33 σε
καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

ε) Ο τρόπος επικύρωσης μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια
σύμφωνα με το άρθρο 32.

στ) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να
ενσωματωθούν σε αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη.

ζ) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους
εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους παρόχους υπηρεσιών
διαδικτυου (ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική
διαδικασία.

η) Οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκμεταλλευτών της άδειας προκειμένου να
διασφαλίζεται η μη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του
άρθρου 33.

θ) Ο έλεγχος των συμβάσεων προσχώρησης στο παίγνιο που συνάπτουν οι παίκτες
με τους κατόχους των αδειών ή όσους εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και
λειτουργούν τυχερά παίγνια, με στόχο την προστασία των παικτών από
καταχρηστικές ή παρακωλυτικές πρακτικές, όπως δέσμευση ποσού για επόμενο
στοίχημα, καταβολή ποσού κερδών εφόσον υπερβαίνει ορισμένο ύψος κερδών.

ι) Ο τρόπος ενημέρωσης των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) από την
Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διασφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τους χρήστες.

ια) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των παιγνίων για τους κατόχους
της άδειας και όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, είτε με παιγνιομηχανήματα είτε
μέσω του διαδικτύου, καθώς και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόμενο
των δεδομένων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π..

ιβ) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, των
ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων και αναλόγως του
τύπου της πιστοποίησης, από χώρους συνάθροισης της νεολαίας, όπως ιδίως
σχολεία, φροντιστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά
κέντρα, οικοτροφεία, από αναγνωρισμένους χώρους θρησκευτικής λατρείας, η
ελάχιστη επιφάνεια των αμιγών ή μικτών χώρων, η αναλογία επιφάνειας μεταξύ
των παιγνιομηχανημάτων και της κυρίας χρήσεως για τους μικτούς χώρους, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ιγ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισμού και κλιμάκωσης
των κυρώσεων κατά το άρθρο 51.

4. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται η εμπορική
επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των
τυχερών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές
δραστηριότητες.

Η διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό επίπεδο προστασίας
των καταναλωτών στον τομέα των παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι
λελογισμένη και να περιορίζεται αυστηρώς σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να
κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. Η διαφήμιση
δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της φυσικής ροπής των καταναλωτών
προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά
καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική
εικόνα σε σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα προορίζονται
για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης
των παιγνίων μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλουν παραπλανητικώς
σημαντικά κέρδη. Κάθε παραβίαση των προηγούμενων κανόνων επιφέρει την
επιβολή κυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου
Παιγνίων.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply