τρομοκρατική οργάνωση : Αποφυλακίζεται όποιος δώσει πληροφορίες για τρομοκρατική οργάνωση – Αν οι πληροφορίες είναι λανθασμένες τότε διατάσσεται εκ νέου η φυλάκισή του, εάν βρεθεί!!!

τρομοκρατική οργάνωση τρομοκρατική οργάνωση

Άμεση αποφυλάκιση με αναστολή προσωρινά της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ και όχι της προσωρινής κράτησης ή καταδίκης του έγκλειστου, εφόσον δώσει πληροφορίες για εξάρθρωση τρομοκρατικής οργάνωσης ή σύλληψη καταζητούμενου για τρομοκρατία.

Η τελευταία αυτή προσθήκη στο ΠΚ, αποφυλακίζει τον υποψήφιο συνεργαζόμενο έγκλειστο, προκειμένου να δώσει πληροφορίες, οι οποίες όμως εάν αποδειχθούν ανεπαρκείς τότε διατάσσεται και πάλι ο εγκλεισμός του.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Η Ελλάδα έχει τις υποδομές να διασφαλίσει ότι η άμεση αποφυλάκιση ενός κακοποιού που ΘΑ δώσει πληροφορίες, θα εγγυάται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της πολιτείας;

Μένει να το δούμε στη πράξη, γιατί πολλοί πρόθυμοι, υπό τη σκέψη της αποφυλάκισης, ίσως δώσουν πληροφορίες, οι οποίες όμως θα είναι το πρόσχημα της αποφυλάκισης. Μετά θα παρακολουθούμε ένα νέο ανθρωποκυνηγητό μεταξύ αστυνομίας και πληροφοριοδότη.

Το έξυπνο – νομοτεχνικά – στη συγκεκριμένη προσθήκη είναι ότι των συγκεκριμένων στοιχείων και πληροφοριών λαμβάνουν υπόψη τους μόνο οι αρμόδιες αρχές. Η μέχρι τώρα εμπειρία και πρακτική έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους ευαίσθητες πληροφορίες κατ’ελάχιστο, το γνωρίζουν όλοι οι έλληνες και στο μέγιστο υπάρχει διαρροή πριν ακόμη δοθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες.

 

Στο άρθρο 187Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:

«3α. Σε υπαίτιο οποιοσδήποτε εγκληματικής πράξης, εκτός από αυτές του άρθρου 187Α Ποινικού
Κώδικα, για τον οποίο, πριν από την αμετάκλητη καταδίκη του, κρίνεται ότι με δική του
πρωτοβουλία συντέλεσε με παροχή πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση τρομοκρατικής
οργάνωσης ή κατέστησε δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης
τρομοκρατικής πράξης ή την ανακάλυψη και σύλληψη φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις
τρομοκρατίας του άρθρου 187Α Ποινικού Κώδικα, αναγνωρίζεται ελαφρυντική περίσταση. Σε
περίπτωση που για την ανακάλυψη ή εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης ή την πρόληψη
διάπραξης τρομοκρατικής πράξης ή τη σύλληψη των φυγόδικων ή φυγόποινων για τις πράξεις
αυτές είναι αναγκαία η προσωρινή αποφυλάκιση του ανωτέρω υπαιτίου, το συμβούλιο
πλημμελειοδικών μπορεί με βούλευμα να διατάσσει την προσωρινή αναστολή της ποινικής δίωξης
του ανωτέρω και την για ορισμένο χρόνο προσωρινή του απόλυση από τη φυλακή, προκειμένου
να επαληθευθούν οι ανωτέρω πληροφορίες. Αν, μετά την κατά τα ανωτέρω αναστολή της ποινικής
δίωξης και αποφυλάκιση του υπαιτίου, προκύψει ότι οι δοθείσες από αυτόν πληροφορίες δεν ήταν
αληθινές ή ότι δεν επρόκειτο για τρομοκρατική οργάνωση ή για τρομοκρατικές πράξεις του
άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, το σχετικό βούλευμα ανακαλείται, διατάσσεται και πάλι η
φυλάκιση του υπαιτίου και η ανασταλείσα ποινική δίωξη κατ’ αυτού συνεχίζεται, εκτός εάν
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής άλλης ευνοϊκής διάταξης. Για τις χορηγηθείσες από τον υπαίτιο
πληροφορίες, συντάσσεται έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα, η οποία αποστέλλεται στον αρμόδιο
εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να λάβει γνώση. Η έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα τηρείται σε
ειδικό αρχείο της Εισαγγελίας, όπου επίσης αποστέλλεται και τηρείται έκθεση της αρμόδιας αρχής,
η οποία προέβη με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες στην εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης,
την πρόληψη τρομοκρατικής πράξης ή στη σύλληψη φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις
τρομοκρατίας. Των ανωτέρω εκθέσεων λαμβάνουν γνώση μόνο τα μέλη του αρμόδιου δικαστικού
συμβουλίου ή δικαστηρίου, τα οποία εξετάζουν και αυτεπαγγέλτως τη χορήγηση ή μη των
προβλεπόμενων στις προηγούμενες παραγράφους ευεργετημάτων. Οι διατάξεις των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος ή άλλων νόμων, που προβλέπουν ευνοϊκά μέτρα ή μέτρα επιείκειας, δεν
θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply