Το νέο καθεστώς στις προσωρινές συντάξεις του ΙΚΑ μετά τον 4387/2016

Το νέο καθεστώς στις προσωρινές συντάξεις του ΙΚΑ μετά τον 4387/2016

Το νέο καθεστώς στις προσωρινές συντάξεις του ΙΚΑ μετά τον 4387/2016. Μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016 το ΙΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με βάση την οποία προσδιορίζει το νέο καθεστώς στις προσωρινές συντάξεις και τι γίνεται σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.

Τα κυριότερα σημεία της συγκεκριμένης εγκυκλίου για το νέο καθεστώς στις προσωρινές συντάξεις του ΙΚΑ μετά τον 4387/2016 είναι τα εξής:

 1. Η χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν . 4387/2016 αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που
  θεσπίζεται με το νόμο αυτό.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν . 3996/2011 (εγκ . 84/2011) εξακολουθούν να εφαρμόζονται
  για τη χορήγηση προσωρινού ποσού σύνταξης σε ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης θα κριθεί με τις προϊσχύουσες του Ν . 4387/2016 διατάξεις ( βλ.εγκ. 20/2016).
 3. Η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 29 ισχύει για όλες τις κατηγορίες κύριας
  σύνταξης : λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
 4. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 κυμαίνεται από 384,00 €
  έως 768,00 €. Το ανώτατο και το κατώτατο ποσό προσωρινής σύνταξης ισχύει μόνο όταν χορηγείται πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας (με ποσοστό 80% και άνω).
 5. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός δύο μηνών ακόμη και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης από τον διευθυντή και σε περίπτωση αμφισβήτησς επανεξετάζεται από το ιεραρχικά ανώτερο όργανο του ΙΚΑ κατόπιν προσφυγής του ασφαλισμένου.

 6. Κατά την παρ . 7ζ του άρθρου 29 δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη όταν για τη θεμελίωση του
  δικαιώματος συνταξιοδότησης είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί κάποιος χρόνος ασφάλισης.
  Όμως , εάν έχει εκδοθεί απόφαση για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την ημερομηνία της αίτησης
  για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, που σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση.
 7.  Δεν εκδίδεται προσωρινή σύνταξη εάν ο ασφαλισμένος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές,  οι οποίες υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43 του Ν .3996/2011 ποσά (20.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο για τον ΟΑΕΕ και 15.000,00 € κατ ’ ανώτατο όριο για το ΕΤΑΑ).
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply