Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την Ευθύνη Υπουργών – Διαδικασία – Βουλή – Ειδικό Δικαστήριο

Αρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1
παραγράφονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 111 και 112
του Ποινικού Κώδικα. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 3 του Ποινικού
Κώδικα, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος,
κατά τη διάρκεια της οποίας τελέστηκε η πράξη και β) όσο ισχύει η απόφαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την αναστολή της ποινικής δίωξης, της προδικασίας ή
της κύριας διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
6.»

Αρθρο 2

Το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πρόταση για άσκηση της ποινικής δίωξης υποβάλλεται από τριάντα
τουλάχιστον βουλευτές, με συγκεκριμένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης
πράξης και μνεία των διατάξεων που παραβιάστηκαν, διαφορετικά είναι
απαράδεκτη.

2. Η Βουλή, αφού υποβληθεί το ανωτέρω αίτημα στο Προεδρείο, με απόφαση που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί
να αναθέτει σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο τον νομικό έλεγχο των στοιχείων
της κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών. Με την
ίδια απόφαση τάσσεται προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου και την
παράδοση της γνωμοδότησης στον Πρόεδρο της Βουλής.

Το γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελείται από έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και δύο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρώνονται, με τους αναπληρωματικούς
τους, σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που προσκαλείται
ειδικά γι’ αυτό, μεταξύ όλων των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων των
εισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Για τη
διενέργεια της κλήρωσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αποστέλλει στον Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των ανωτέρω
δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

3. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο, μετά τον νομικό έλεγχο των στοιχείων της
κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών, γνωμοδοτεί
εάν συντρέχει περίπτωση για διερεύνηση ποινικής ευθύνης Υπουργού, από την
ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 4. Η γνωμοδότηση του
γνωμοδοτικού συμβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,
ανακοινώνεται στην Ολομέλεια της και διανέμεται στους Βουλευτές.

4. Η Βουλή, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ειδική
κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Με την ίδια απόφαση
τάσσεται και προθεσμία για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και την
υποβολή του εγγράφου πορίσματος αυτής προς την Ολομέλεια μαζί με το
αποδεικτικό υλικό.

5. Η επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν
αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και μπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα
πλημμελειοδικών ή εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών με το
αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση,
εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση δίωξης καλείται από την επιτροπή
να δώσει εξηγήσεις.

Οταν η αξιόποινη πράξη για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση
συνεπάγεται για τον Υπουργό οικονομικά οφέλη, κατά την έννοια του άρθρου 76
παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, η επιτροπή διατάσσει την κατάσχεση τους. Για τα
κατασχεθέντα αποφαίνεται το Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 8, με το βούλευμα
που εκδίδεται για την κατηγορία, κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 11.
Ο καθού η κατάσχεση μπορεί να ζητήσει την άρση αυτής, με αίτηση που
απευθύνεται προς το άνω Δικαστικό Συμβούλιο όταν τούτο συγκροτηθεί.

6. Το πόρισμα του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 πρέπει να είναι
αιτιολογημένο και να περιέχει ιδίως τα πραγματικά περιστατικά και τα
αποδεικτικά μέσα που οδηγούν σε αυτά, όπως προέκυψαν κατά την προκαταρκτική
εξέταση, την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές
διατάξεις και σαφή πρόταση για την άσκηση ή μη της ποινικής δίωξης.
Αιτιολογημένη πρέπει να είναι και η πρόταση της τυχόν μειοψηφίας, η οποία
καταχωρίζεται σε χωριστό κεφάλαιο του ίδιου πορίσματος.

7. Εάν η Ολομέλεια της Βουλής απορρίψει, κατά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου
4, ως προδήλως αβάσιμη την πρόταση για την άσκηση της ποινικής δίωξης, νέα
πρόταση που στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά είναι απαράδεκτη.»

Αρθρο 3

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3126/2003 η εντός παρενθέσεως φράση
«(άρθρο 5 παρ. 2)» αντικαθίσταται με τη φράση «(άρθρο 5 παρ. 4)».

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3126/2003 η φράση «των παραγράφων
2, 3 και 4 του άρθρου 5» αντικαθίσταται με τη φράση «των παραγράφων 2 έως και
6 του άρθρου 5».

Αρθρο 4

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Εφόσον η πράξη για την οποία διενεργείται ανάκριση είναι σε βαθμό
κακουργήματος, ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να
απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών
προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό,
καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και
κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες
ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες
περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από την τέλεση του ανωτέρω
εγκλήματος. Από την απαγόρευση εξαιρούνται λογαριασμοί και ποσά τα οποία
είναι αναγκαία για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης του
κατηγορουμένου και της οικογένειας του, των εξόδων για τη νομική του
υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων ως άνω
στοιχείων. Η διάταξη του ανακριτή επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης και
επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού
ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Σε περίπτωση κοινών
λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας η διάταξη
επιδίδεται και στον τρίτο. Η απαγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της
επίδοσης της διάταξης του ανακριτή στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό
οργανισμό. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι άκυρη
έναντι του Δημοσίου εκταμίευση χρημάτων από το λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή
χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ο κατηγορούμενος και ο τρίτος δικαιούνται να
ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή, με αίτηση που απευθύνεται προς
το Δικαστικό Συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, μέσα
σε είκοσι ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης. Στη σύνθεση του
Συμβουλίου, που κρίνει την αίτηση, δεν μετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της
αίτησης και η προθεσμία της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης. Η
διάταξη ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία.»

Αρθρο 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά Υπουργού, εν ενεργεία ή μη, δεν επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος
βίαιης προσαγωγής, σύλληψης και προσωρινής κράτησης. Επιτρέπεται η επιβολή
περιοριστικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 282 παράγραφοι 1. 2, 4 και 296 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του
Συντάγματος.»

Αρθρο 6

Μετά το άρθρο 16 του ν. 3126/2003 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:

«Αρθρο 16Α

Ελεγχος της ουσίας της κατηγορίας

1. Σε περίπτωση που ανακύπτει ζήτημα παραγραφής της αξιόποινης πράξης ή
εξάλειψης του αξιοποίνου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2, το Δικαστικό Συμβούλιο
ή το Ειδικό Δικαστήριο ερευνά την ουσία της κατηγορίας, όταν τούτο ζητήσει ο
κατηγορούμενος Υπουργός.

2. Η πιο πάνω έρευνα γίνεται μόνο για εκείνον τον κατηγορούμενο που υπέβαλε
σχετικό έγγραφο αίτημα και ακολούθως εκδίδεται βούλευμα ή απόφαση, αντίστοιχα
επί της ουσίας της υπόθεσης.

3. Η αίτηση του κατηγορουμένου, με την οποία αυτός ζητά την έρευνα της
ουσίας της κατηγορίας πριν από την έρευνα για την παραγραφή, ή την εξάλειψη
του αξιοποίνου, δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε αίρεση και κατατίθεται
κατά την προδικασία στον εισαγγελέα του Συμβουλίου, ενώπιον δε του
ακροατηρίου κατά την έναρξη της εκδίκασης. Οταν το ζήτημα της παραγραφής ή
της εξάλειψης του αξιοποίνου ανακύψει μεταγενέστερα η αίτηση υποβάλλεται
τότε.»

Αρθρο 7

Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3126/2003 αντικαθίστανται
ως εξής:

«Τέλος της ποινικής δίκης – Απόφαση

1. Η ποινική δίκη κατά Υπουργού τελειώνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
370 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η κατάρτιση και δημοσίευση της
απόφασης γίνεται κατά το άρθρο 371 του ίδιου Κώδικα. Για την τύχη των
πραγμάτων που κατασχέθηκαν αποφασίζει το Δικαστήριο με την τελειωτική
απόφαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 373 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας. Η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου είναι αμετάκλητη.»

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply