σύνταξη άγαμες θυγατέρες ή διαζευγμένες θυγατέρες – Προϋποθέσεις – Ύψος σύνταξης

σύνταξη άγαμες θυγατέρες

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τελευταία νέα για τις άγαμες θυγατέρες: Αναστολή όλων των συντάξεων λόγω επιβολής εισοδηματικών κριτηρίων – Δείτε εδώ πως θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα

εξαγορά πλασματικών χρόνων έως 5 έτη υπό προϋποθέσεις

σύνταξη άγαμες θυγατέρες

σύνταξη άγαμες θυγατέρες


Συνταξιοδότηση θυγατέρων

1. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ
210 Α) αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Οι θυγατέρες και άπορες άγαμες αδελφές, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και τα
αγόρια.»

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007,
αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Οι θυγατέρες και άπορες άγαμες αδελφές, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και τα
αγόρια.»

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για
όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές υπάγονται στις διατάξεις του
π.δ.167/2007 (ΦΕΚ 208 Α) και του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ 209 Α).

δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 των άρθρων 5 και 31 του
π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α), της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του π.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α) καθώς και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 35 του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ 209 Α), καταργούνται και οι ακολουθούσες
περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε
αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου αυτού.

2. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ
210 Α) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό
67% και άνω, μετά την ενηλικίωση τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξη
τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συνολικό, εκτός από την κύρια και
επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα τους, όπως αυτό
προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους,
δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό
ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα, περιορίζεται δε κατά το
ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι
όμως και το 40πλάσιο, κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το
40πλάσιο, όχι όμως και το δΟπλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής
εφόσον υπερβαίνει το δΟπλάσιο όχι όμως και το δΟπλάσιο, μετά την υπέρβαση του
οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α)
αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό
67% και άνω, μετά την ενηλικίωση τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξη
τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συνολικό, εκτός από την κύρια και
επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα τους, όπως αυτό
προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους,
δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό
ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα, περιορίζεται δε κατά το
ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι
όμως και το 40πλάσιο, κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το
40πλάσιο, όχι όμως και το δΟπλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής
εφόσον υπερβαίνει το δΟπλάσιο όχι όμως και το δΟπλάσιο, μετά την υπέρβαση του
οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα
αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες
διατάξεις του π.δ.167/2007(ΦΕΚ 208 Α) και του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ 209 Α), κατά
περίπτωση.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα
αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των
Ασφαλιστικών Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, καθώς και του Ν.Α.Τ.. Εξακολουθεί να ισχύει κάθε πρόβλεψη για
διακοπή σύνταξης και επαναχορήγησή της στο 65ο έτος. Κάθε αντίθετη διάταξη
καταστατική ή γενική καταργείται.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

2 Comments

    Leave A Reply