συνταξη ασφαλισμενων στο ικα: Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’).

συνταξη ασφαλισμενων στο ικα

συνταξη ασφαλισμενων στο ικα

συνταξη ασφαλισμενων στο ικα

Αριθμ. Φ. 10035/6605/378 (ΦΕΚ Β 417 23.2.2012)
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Υποβολή αίτησης – Δικαιολογητικά

Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 15 του Ν. 3846/2010, χορηγείται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μία φορά μέσα στα δύο (2) τελευταία χρόνια πριν
από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τους.

Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα Περιφερειακά και Τοπικά
Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με τη χορήγηση των βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης θα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος που
έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδους ασφάλισης κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον κλάδο
επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο ΕΤΕΑΜ.

Στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος δεν προσδιορίζονται τυχόν
πλασματικοί χρόνοι που κατά τα άλλα έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι.

Με την αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, υποβάλλονται και τα εξής
δικαιολογητικά: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητος του
αιτούντος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου του, εφόσον ο αιτών είναι κάτοικος
εξωτερικού ή αλλοδαπός και β) όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία του καθώς και πράξεις αναγνώρισης
ημερών ασφάλισης από ΠΕΕ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα υποβάλλεται
στο’Ιδρυμα όταν αυτό είναι τελευταίος φορέας. Θα λογίζεται δε ως αίτηση που υποβάλλεται και
στους άλλους φορείς και θα τους γνωστοποιείται άμεσα η υποβολή της, ώστε καθένας από τους
φορείς αυτούς, αφού καλέσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα
δικαιολογητικά, θα εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 2

Έκδοση Βεβαίωσης – Επίδοση

Αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτημάτων και την έκδοση της βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες
υπηρεσίες για την απονομή συντάξεων, καθώς και τα τμήματα παροχών συντάξεων των
παρακάτω Τοπικών Υποκ/των:

α) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγ. Παρασκευής

β) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αιγάλεω

γ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γλυφάδας

δ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου

ε) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λαυρίου

στ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορίνθου

ζ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σπάρτης

η) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σερρών

θ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κατερίνης

ι) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βέροιας

ια) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάουσας

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να αποφαίνονται εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση
των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητος του αιτούντος, η ημερομηνία
και ο τόπος έκδοσης της βεβαίωσης καθώς και ο αύξων αριθμός της. Η βεβαίωση επιδίδεται στον
ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν και για την επίδοση των λοιπών
συνταξιοδοτικών αποφάσεων του Ιδρύματος.

Άρθρο 3

Ένσταση – Αρμόδιο Όργανο

Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αμφισβητεί το βεβαιούμενο χρόνο ασφάλισης, μπορεί να υποβάλλει
ένσταση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της βεβαίωσης, στην ΤΔΕ του
Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής του τόπου κατοικίας του.

Η ένσταση εξετάζεται από την ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο εξέδωσε τη
βεβαίωση.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply