Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – Εγγυήσεις 30 ΔΙΣ Ευρώ σε Τράπεζες

(ΦΕΚ Α 203 14.9.2011)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα

1. Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της 2/43219/0025/ 6-5-2011 απόφασης του

Υφυπουργού Οικονομικών συνολικό ποσό εγγύησης καθορίζεται σε τριάντα
δισεκατομμύρια ευρώ (€ 30.000.000.000).

2. Το προβλεπόμενο στο τρίτο εδάφιο της παραπάνω απόφασης χρονικό διάστημα
παρατείνεται έως 31.12.2012.

3. Το έκτο εδάφιο της ίδιας απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: “Η Τράπεζα της
Ελλάδος λαμβάνει κατά την κρίση της ασφάλειες από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η ισχύς της Πράξης αυτής, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply