Ποιοι απαλλάσσονται από τα ποινικά δικαστήρια για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967
απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο
(εργοδοτικών),
να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967
απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που
παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ
.”.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply