Ποινές επιταγμένων – Αποσβέσεις Αδειών Φ.Δ.Χ

Σε συνέχεια από προηγούμενο άρθρο

Ν. 3888 (ΦΕΚ Α 175 30.9.2010) για την περαίωση φορολογικών υποθέσεων συμπεριλαμβάνει διατάξεις και για τα ΦΟρτηγά Δημόσιας Χρήσης.

Αρθρο 18

Αποσβέσεις αξίας αδειών, φορτηγών αυτοκινήτων
δημοσίας χρήσεως

1.	Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 14 του νόμου "Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές" όπως ειδικότερα καθορίζονται
στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τα
επόμενα εδάφια.

Όσοι επαγγελματίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλοφορίας μπορούν κατ' επιλογήν, να
αποσβεσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7)
έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.

Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης νομαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω
αποσβέσεων προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Κατά τη μεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δημόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση
της αξίας αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αναπόσβεστη
αξία κατά τα υπολειπόμενα έτη.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης του
εκμεταλλευτή και χωρίς μεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπίπτει συνολικά κατά
το έτος της συνταξιοδότησης.

2.	Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ
31 Α'), όπως παρατάθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του ν.
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'), και ισχύει για τις μεταβιβάσεις των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών, καθώς και των νομαρχιακών
φορτηγών αυτοκινήτων [ν.1073/1980, (ΦΕΚ 14 Α')], προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) από
την 1.10.2010, πενήντα τοις εκατό (50%) από 1.1.2011, εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
από την 1.1.2012 και δεν οφείλεται ο φόρος αυτός από 1.1.2013.".

Αρθρο 19

1. Όποιος, ενώ τελεί υπό καθεστώς επίταξης προσωπικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 22
παράγραφος 4 του Συντάγματος ή είναι ιδιοκτήτης ή νομέας πράγματος που έχει επιταχθεί
κατά το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Συντάγματος, αρνείται να συμμορφωθεί ή παραλείπει να
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την επίταξη τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών.

Σε περίπτωση που η άρνηση συμμόρφωσης γίνεται κατ' εξακολούθηση ο υπαίτιος τιμωρείται με
ποινή κάθειρξης. Άρνηση συμμόρφωσης συνιστά η μη εκτέλεση συγκεκριμένης εντολής του
αρμοδίου δημόσιου οργάνου, η μη εκτέλεση μεταφορικού ή άλλου έργου κατά τον συνήθη τρόπο
λειτουργίας της οικονομίας, η εγκατάλειψη του επιταγμένου πράγματος ή η χρησιμοποίηση
του για την παρακώλυση των συγκοινωνιών ή για την πρόκληση κοινής ανάγκης. Η άρνηση
συμμόρφωσης διαπιστώνεται αυτεπαγγέλτως από τον εισαγγελέα ή μετά από αναφορά του κατά
περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, ο Υπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με απόφαση του μπορεί να αφαιρεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
την άδεια δημόσιας χρήσης του πράγματος.

3. Σε περίπτωση έκτακτης, επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που εμπίπτει στα πεδία
εφαρμογής των άρθρων 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 του Συντάγματος, με απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μπορεί να ανατίθεται η άσκηση δημόσιας ή κοινωφελούς
υπηρεσίας ή δραστηριότητας δημόσιας χρήσης, σε οχήματα, μηχανήματα ή άλλα μέσα ιδιωτικής
χρήσης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply