Πληρώνεις πρόστιμο – παίρνεις πινακίδες ανασφάλιστου οχήματος – Ταυτόχρονα ασφαλίζεις το αυτοκίνητο.

Πληρώνεις πρόστιμο – παίρνεις πινακίδες ανασφάλιστου οχήματος

Πληρώνεις πρόστιμο - παίρνεις πινακίδες ανασφάλιστου οχήματος

Πληρώνεις πρόστιμο – παίρνεις πινακίδες ανασφάλιστου οχήματος

1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη,
επιβάλλονται, πέραν των αναγραφόμενων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω διοικητικές
κυρώσεις, με πράξη της αστυνομικής αρχής:

αα) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες.

ββ) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6)
μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και
της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από
τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.

γγ) Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του
κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα
λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα
οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός
του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο. Το παραπάνω
χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης:

i. η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήματος, με την προσκόμιση απόδειξης
πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και

ii. η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή
κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος
διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.
2696/1999), όπως ισχύει, καταργείται.

Πληρώνεις πρόστιμο – παίρνεις πινακίδες ανασφάλιστου οχήματος

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply