πλειστηριασμοί: Οδηγός για το πως να σώσετε τη πρώτη κατοικία – “Ξεπαγωμα” των πλειστηριασμών με νομοθετική παρέμβαση και κριτήρια ¨παγώματος¨ για το 2014

πλειστηριασμοί

Πλειστηριασμοι ακινητων

πλειστηριασμοί

Σύμφωνα με νομοθετική παρέμβαση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων, η πρώτη κατοικία των δανειοληπτών ΔΕν προστατεύεται από 1-1-2014 εκτός εάν οι δανιολήπτες υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για πάγωμα των πλειστηριασμών της α΄ κατοικίας τους ΜΟΝΟ για το έτος 2014.

Με την νομοθετική παρέμβαση αυτή αίρεται η γενική και απροσδιόριστη προστασία πρώτης κατοικίας για όλους τους δανειολήπτες που είχαν ληξιπρόθεσμες απατήσεις από το έτος 2008 μέχρι σήμερα και τίθενται κριτήρια για την αναστολή των πλειστηριασμών για το έτος 2014.

Έτσι όσοι δανειλοήπτες δεν σπεύσουν εντός του Ιανουαρίου του έτους 2014 να ενταχθούν στη νέα αυτή ρύθμιση θα έρθουν αντμέτωποι με πλειστηριασμούς της α΄ κατοικίας τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους δεν εμπίπτουν τελικά στη ρύθμιση του νόμου.

 

Οι δανειολήπτες που θέλουν να προστατεύσουν τη πρώτη κατοικία τους θα πρέπει να γνωρίζουν:

α) Στη ρύθμιση του νέου νόμου εντάσσονται όλα τα δάνεια των τραπεζών και συγκεκριμένα στεγαστικά-επιστευαστικά, πιστωτικές κάρτες καταναλωτικά και επαγγελματικά. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ρύθμιση αφορά τη προστασία της α΄ κατοικίας όχι το είδος του δανείου.

β) Στη ρύθμιση εντάσσονται μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και όχι οι ενήμερες οι οποίες εντάσσονται στο νόμο 4161/2013

γ) 1) η αντικειμενική αξία του ακινήτο δε πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος – δηλαδή να προκύπτει από το Ε1.

2) Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα δε πρέπει να υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

3) Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ

4) Από τα ανωτέρω 270.000 ευρώ οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες δε πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! οι τράπεζες θα κάνουν έλεγχο των λογαριασμών σας μέχρι την 20-11-2013. μεταγενέστερες κινήσεις των λογαριασμών για τα κατώτατα επίπεδα καταθέσεων από αυτά του νόμου δε θα ληφθούν υπόψη.

5) Για τους έχοντες 3 τέκνα και άνω καθώς και για τους ανάπηρους με ποσοστό 67% και άνω τα ανωτέρω όρια προσαυξάνονται κατά 10%.

 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε και τι πρέπει να κάνετε για να σταματήσουν οι διαδικασίες πλειστηριασμών για όλο το 2014.

α) Καταρχάς, υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση στην τράπεζα με τα εξής στοιχεία:

1) τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
2) λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας,
3) περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

β) Την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να την καταθέσετε μέχρι την 31-1-2014 ή εντός διμήνου από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η επιταγή προς εκτέλεση είναι το έγγραφο που βρίσκεται στο τέλος της εκάστοτε διαταγής πληρωμής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η διαταγή πληρωμής είναι δικαστική “απόφαση” στην οποία αναγράφεται ευκρινώς στο πάνω μέρος της η φράση “ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ”

Πολλοί από εσάς νομίζουν ότι η διαταγή πληρωμής είναι μια απλή εξώδικη δήλωση και χάνουν τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

γ) Η τράπεζα μπορεί να ζητήσει καθόλη τη διάρκεια του 2014 τα εξής από τον δανειολήπτη ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει:

1) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007,
2) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,
3) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και
4) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται,
5) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,
6) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
7) πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές
Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

Τι γίνεται με τις καταβολές και τους εγγυητές και το ύψος του ποσού;

Εφόσον ενταχθούν οι πρωτοφειλέτες οι εγγυητές δεν θα αντιμετωπίσουν τς συνέπειες της υπογραφής τους.

Σε περίπτωση περισσότερων δανειστών το ποσό που καταβάλλεται αφαιρείται συμμέτρως από το ανεξόφλητο υπόλοιπο.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν 3 δόσεις τότε αίρεται η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Ειδικά για: ί) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

 

όλος ο νόμος εδώ

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply