πιστοποίηση διαμεσολαβητών: Ο θεσμός της διαμεσολάβησης και η πιστοποίηση – Φορείς πιστοποίησης – παράβολα – (ΦΕΚ Β 2693/4-10-2012)

πιστοποίηση διαμεσολαβητών

πιστοποίηση διαμεσολαβητών

πιστοποίηση διαμεσολαβητών

ΦΕΚ Β 2693/4-10-2012

Καθορίζουμε το παράβολο που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, β) την κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης στη γραμματεία του Μο−
νομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου έχει διεξαχθεί η διαμεσολάβηση, στο ποσό των εκατό (100) ευρώ και γ) την προκαταβολή των εξέταστρων από κάθε υποψήφιο στην επιτροπή εξετάσεων, στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply