παράταση παραλαβής δικαιολογητικών Νόμος Κατσέλη με εγκύκλιο του Υπουργείου για καταθέσεις μέχρι και την 31-12-2015

παράταση παραλαβής δικαιολογητικών

παράταση παραλαβής δικαιολογητικών

παράταση παραλαβής δικαιολογητικών Νόμος Κατσέλη με εγκύκλιο του Υπουργείου.

Πργενέστερο άρθρο για τα υπερχρεωμένα

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο

Με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερο το Υπουργείο τα Ειρηνοδικεία της Χώρας υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των υπερχρεωμένων μέχρι 31-12-2015 με ελλείψεις και να τάσσουν προθεσμία προκειμένου οι δανειολήπτες να φέρουν τα σχετικά δικαιολογητικά που ελλείπουν χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

 

Μεγάλη ανάσα για τα ειρηνοδικεία της χώρας και κυρίως των μεγάλων πόλεων όπου οι ουρές που σχηματίζονται τείνουν στο χλμ. και η ταλαιπωρία των ήδη ταλαιπωτημένων συνανθρώπων μας δεν έχει όρια.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα επιρροής και στην ευθύνη του αιτούντος, πρέπει να χορηγηθεί δικάσιμος από τις γραμματείες των Ειρηνοδικείων και ο αιτών
να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα σε αυτή (είτε αυτή αφορά τη συζήτηση του αιτήματος για χορήγηση προσωρινής διαταγής είτε την κύρια συζήτηση της αιτήσεως ) , και συνακόλουθα να κρίνεται η αδυναμία προσκόμισής τους από τον
δικάζοντα Ειρηνοδίκη.
Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του Ν. 4346/2015, «Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνειεκκρεμείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31-12-2015».
Συνεπώς, ο νομοθέτης κάνει λόγογια κατάθεση, και όχι ολοκλήρωση κατάθεσης, όπου η τελευταία δύναται να ολοκληρωθεί
έως συνολικής προθεσμίας σαράντα επτά ( 47) ημερών, όπως προκύπτει από τα παραπάνω.
Η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν3869/2010,  εκ μέρους τ ων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτει με βεβαιότητα από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των δανειοληπτών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρέλευση απράκτου της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.

Τα  δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» είναι τα εξής:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2015 (και 2016)
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 από 19/8/2015 και έπειτα.

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Με τον ίδιο ως άνωνόμο όπως τροποποιήθηκε, αλλά και την σχετική υπουργική απόφαση ΔΕΝ απαιτείται επικαιροποίηση στα εξής δικαιολογητικά :

Συμβάσεις Δανείων,

Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας,

Ε1 οικ. ετών 2013,2014,

Συμβόλαια,

Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. ετών 2013,2014,

Ποινικό Μητρώο Γένικης Χρήσης.

παράταση παραλαβής δικαιολογητικών,

παράταση παραλαβής δικαιολογητικών,

παράταση παραλαβής δικαιολογητικών,

παράταση παραλαβής δικαιολογητικών,

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply