παράβολο έφεσης – Νομοθετική παρέμβαση – Ένα παράβολο ανεξαρτήτως αριθμού εκκαλούντων και μηνυτών – Καμία μέριμνα για την επιστροφή παραβόλων που καταβλήθηκαν άσκοπα.

παράβολο έφεσης

παράβολο έφεσης

παράβολο έφεσης 4139/2013.

Ένα παράβολο ανεξαρτήτως αριθμού εκκαλούντων Νομοθετική παρέμβαση – Ένα παράβολο έφεσης για όλους τους εκκαλούντες.

Ιδιάζουσας σημασίας ζήτημα αποτέλεσε η υποχρέωση των εκκαλούντων για καταβολή παραβόλων υπερ δημοσίου ύψους 200 ευρώ κατά την κατάθεση ενδίκων μέσων έφεσης.

Μάλιστα για το ζήτημα εξεδόθησαν δύο αντικρουόμενες αποφάσεις από δύο διαφορετικά εφετεία. Το μεν εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι πληρώνεται άπαξ και από όλους τους εκκαλούντες το δε εφετείο αθηνών έκρινε ότι σε περίπτωση απλής ομοδικίας κάθε εκκαλών πρέπει να καταβάλει παράβολο 200 ευρώ.

Δείτε εδώ την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ την απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

 

Οριστικά δίδεται λύση στοπρόβλημα με νομοθετική παρέμβαση, η οποία υιοθετεί την άποψη του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Εφεξής, αλλά και για τις εκκρεμείς υποθέσεις, κατατίθεται ένα παράβολο 200 ευρώ ανά ένδικο μέσο ανεξαρτήτως αριθμού εκκαλούντων και ανεξαρτήτως εάν συνδέονται μεταξύ τους με απλή ή αναγκαία ομοδικία.

 

Το ίδιο πρόβλημα δημιουργήθηκε και με την κατάθεση μηνύσεων και την συνυποβολή παραβόλων 100 ευρώ για κάθε μηνυτή στην ίδια μήνυση. Μάλιστα είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο στα επαρχιακά πρωτοδικεία Η γραμματέας της κατάθεσης να μην παραλαμβάνει εάν δεν είχαν κατατεθεί πλείονα παράβολα, κάνοντας επί της ουσίας έλεγχο απαραδέκτου της μηνύσεως και υποκαθιστώντας τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα.

Σε κάθε περίπτωση, η γραμματεία υποχρεούται να παραλάβει τη μήνυση και να δώσει αριθμό μηνύσεως (ΑΒΜ) και τον έλεγχο του απαραδέκτου τον κάνει σύμφωνα με το νόμο ο Εισαγγελέας.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η προχειρότητα των νόμων εκείνης της εποχής, οι οποιοι υποχρέωσαν χιλιάδες πολίτες να πληρώσουν επιπλέον παράβολα που άγνωστο είναι το εάν και πότε θα πάρουν πίσω τα επιπλέον καταβληθέντα.

Σύμφωνα με το νόμο πλέον ξεκαθαρίζεται το καθεστώς των παραβόλων ως εξής:

 

Άρθρο 93

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το εδάφιο α’
προστίθεται εδάφιο β’, το οποίο έχει ως εξής:

«β. Σε περίπτωση που ασκήθηκε ένα ένδικο μέσο από ή κατά περισσότερων διαδίκων κατατίθεται
ένα παράβολο από τους εκκαλούντες, αναίρεσε ίο ντες ή αιτούντες».

2.Α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά το εδάφιο α’
προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής:

«β. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται
μόνο ένα παράβολο».

Β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μετά το εδάφιο β’
προστίθεται εδάφιο γ’, το οποίο έχει ως εξής:

«γ. Σε περίπτωση που η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουμένους, κατατίθεται
μόνο ένα παράβολο».

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply