Ο νέος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις. Τί ισχύει για την αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη(εγκεφαλικά νεκρό).

Υποχρεωτική η αφαίρεση οργάνων ενηλίκων – εγκεφαλικά νεκρών από 1-6-2013 εκτός εάν είχαν δηλώσει την αντίθεσή τους εγγράφως στην Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

Αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη
1. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από θα-
νόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον είναι ενήλικο
και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παρα-
γράφου. Η αφαίρεση από ανήλικο επιτρέπεται εάν συ-
ναινούν σε αυτό οι γονείς ή ο γονέας, που έχουν την ε-
πιμέλεια του τέκνου. Εάν δεν υπάρχουν ή έχουν εκπέσει
από τη γονική μέριμνα, η συναίνεση παρέχεται από τον
επίτροπο. Η συναίνεση δίνεται: α) με έγγραφο στο οποίο
βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής, β) με προφο-
ρική δήλωση, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, το ο-
ποίο τηρείται στον Οργανισμό Αφαίρεσης ή στη Μονάδα
Μεταμόσχευσης. Κατά τη δήλωση παρίστανται δύο μάρ-
τυρες, οι οποίοι συνυπογράφουν στο ειδικό βιβλίο. Η συ-
ναίνεση πρέπει να είναι ρητή και ειδική. Τα έγγραφα υπό
α΄ και β΄ φυλάσσονται στον ιατρικό φάκελο του δότη.

2. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ε-
νήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο
ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με
την παράγραφο 3. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παρα-
γράφου αρχίζει από 1.6.2013 προκειμένου στο διάστημα
αυτό να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών μέσω
εφαρμογής συγκεκριμένης ενημερωτικής εκστρατείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος και κάθε τεχνική λε-
πτομέρεια σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής
δήλωσης του κάθε ατόμου και ο τρόπος συγκέντρωσης
αυτών από τον ΕΟΜ.

3. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται
αρχείο όπου καταχωρίζονται οι δηλώσεις των πολιτών
περί αντίθεσής τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά
θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλλει
στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δή-
λωσή του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Για
τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί
να συνάγεται ρητά και αβίαστα η ακριβής βούληση του
προσώπου. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή. Η
ανάκληση γίνεται με νεότερη δήλωση ανάκλησης, η ο-
ποία αποστέλλεται ομοίως στον Εθνικό Οργανισμό Με-
ταμοσχεύσεων. Η αρχική δήλωση διαγράφεται από το
αρχείο και θεωρείται ως μη γενόμενη.

4. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που ε-
μπεριέχονται στο αρχείο της παραγράφου 3 υπάγεται
στις διατάξεις του ν. 2472/1997. Ιδιαίτερη έμφαση δίνε-
ται στη διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών αυ-
τών. Η πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο
στους αρμόδιους υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων και τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσε-
ων.

5. Η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη διενεργεί-
ται μετά την επέλευση του θανάτου, κριτήριο για την ο-
ποία είναι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους, σύμ-
φωνα με τα ευρέως αποδεκτά και σύγχρονα δεδομένα
της επιστήμης, όπως ορίζεται στην απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.
περί διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου (απόφαση 9
της 21/20.3.1985). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται επακριβώς το
κριτήριο επέλευσης του θανάτου, κατόπιν γνώμης του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Με όμοιο τρόπο
θεσπίζεται «Κώδικας Πρακτικής», σχετικά με τη διαδικα-
σία διάγνωσης και επιβεβαίωσης του εγκεφαλικού θανά-
του.

6. Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει νέκρωση του ε-
γκεφαλικού στελέχους και εφόσον η λειτουργία ορισμέ-
νων οργάνων διατηρείται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται
να προβεί από κοινού με έναν αναισθησιολόγο και έναν
νευρολόγο ή νευροχειρουργό στη σύνταξη πιστοποιητι-
κού θανάτου. Στην πιστοποίηση του θανάτου δεν συμμε-
τέχει ιατρός που ανήκει στη μεταμοσχευτική ομάδα. Στη
συνέχεια, ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ενημερώ-
σει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον Συντονιστή Μετα-
μοσχεύσεων, εφόσον υφίσταται στο νοσοκομείο και τον
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να ε-
νημερωθεί εάν το ενήλικο, θανόν πρόσωπο έχει δηλώσει
την άρνησή του να γίνει δωρητής οργάνων μετά θάνα-
τον. Εάν ο θανών είναι ανήλικος, ο θεράπων ιατρός από
κοινού με τον Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων, εφόσον υ-
φίσταται στο νοσοκομείο, υποχρεούται να μεριμνήσει
για την ανεύρεση των προσώπων που είναι αρμόδια να
συναινέσουν στην αφαίρεση των οργάνων, για την ενη-
μέρωσή τους και τη λήψη της συναίνεσής τους. Εφόσον
λάβει τη συναίνεση, ενημερώνει σχετικά, χωρίς καθυ-
στέρηση, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Εάν
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση, συνεχί-
ζεται η τεχνητή υποστήριξη του θανόντος προσώπου.

7. Η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη γίνεται με
τον προσήκοντα σεβασμό στο σώμα του νεκρού. Ειδική
μέριμνα λαμβάνεται για την αποκατάσταση της εικόνας
του.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

Leave A Reply