Οι αλλαγές στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με το νέο νόμο 3904/2010 (Δεύτερο μέρος του σχετικού άρθρου) – Τι αλλάζει στην περάτωση της προανάκρισης και της κύριας ανάκρισης, Πως γίνεται η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, Ποινική συνδιαλλαγή

Δείτε το τρίτο (3ο) μέρος

Σε συνέχεια από το πρώτο μέρος συνεχίζουμε να παραθέτουμε τις αλλαγές στο κώδικα ποινικής δικονομίας.

Αλλαγές γίνονται στο χρόνο περάτωσης της προανάκρισης (από τους πταισματοδίκες για πλημμελήματα). Από την άσκηση της ποινικής δίωξης με διενέργεια προανάκρισης μέχρι την περάτωσή της πρέπει να μεσολαβούν μόνο 3 μήνες. Αν και δύσκολο να τηρηθεί στη πράξη με τον όγκο των δικογραφιών, δίδεται η δυνατότητα στον Εισαγγελέα Εφετών να εκδώσει πράξη που θα δικαιολογεί την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

243παρ.4 ΚΠΔ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγγελία για διενέργεια
προανάκρισης μέχρι την περάτωση της κατά το άρθρο 245 δεν μπορεί να υπερβεί
τους τρεις μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να
παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης
που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με
ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα εφετών


Το ίδιο ισχύει και για τους ανακριτές αμέσως μετά την άσκηση ποινικής δίωξης με διενέργεια κύριας ανάκρισης είτε για πλημμελήματα είτε για κακουργήματα. 8 μήνες περιθώριο και 2μηνες παραάσεις μετά από απόφαση των δικαστικών συμβουλίων δίνει ο νέος νόμος για την περάτωση της κύριας ανάκρισης στους ανακριτές ειδικότερα:

Ο ανακριτής οφείλει να περατώσει την κύρια ανάκριση μέσα σε οκτώ μήνες
και τη διατασσόμενη από το συμβούλιο συμπληρωματική ανάκριση μέσα σε δύο
μήνες, αφότου η δικογραφία περιέλθει σε αυτόν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι
προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν εφάπαξ μέχρι δύο μήνες με
αιτιολογημένο σε κάθε περίπτωση βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο
ο ανακριτής απευθύνεται πριν από τη συμπλήρωση των πιο πάνω προθεσμιών. Εάν η
φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, η κατά
τα ως άνω παράταση μπορεί να διαρκέσει για εύλογο χρονικό διάστημα.

Καθορίζεται πλέον από το νόμο σε ποιες περιπτώσεις διατάσσεται προανάκριση. Έτσι περιορίζεται ο όγκος των προανακρίσεων για αδικήματα κυρίως του μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Παραγγελία για προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 εδάφιο
πρώτο, δίνεται μόνο για πλημμελήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
τριμελούς πλημμελειοδικείου ή έχουν τελεστεί από πρόσωπο ιδιάζουσας
δωσιδικίας, όταν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή συντρέχουν ειδικά
μνημονευόμενοι στην παραγγελία του εισαγγελέα εξαιρετικοί λόγοι, που
επιβάλλουν τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων.

Καταργήθηκε η παρ. 4 και 5 του άρθρου 245 ΚΠΔ, οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα στον μηνυτή να προσφύγει (οιονεί ένδικο μέσο) κατά της απορριπτικής διάταξης του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που έθετε τη μήνυσή του στο αρχείο με απορριπτική διάταξη. Έτσι, η κρίση του κ. Εισαγγελέα πλημμελειοδικών θα είναι και η καταλυτική για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι παρ.4 και 5,οι οποίες είχαν προστεθεί με το άρθρο 12 Ν.3160/2003,
ΦΕΚ Α 165, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 34 περ.γ΄ Ν.3904/2010,
ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Αλλάζει όμως και ο τρόπος περάτωσης της προανάκρισης στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 245 ΚΠΔ.

Η προανάκριση είναι συνοπτική και, αφού κληθεί ο κατηγορούμενος να
απολογηθεί πριν από σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες, περατώνεται: α) με
απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του
εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη
παράγραφο, ή γ) με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή, εφόσον προκύπτει
τέλεση κακουργήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση μπορεί και να
διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο.

Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο
ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις σε βάρος μερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί
απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να
χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό
συμβούλιο. Πρόταση επίσης στο δικαστικό συμβούλιο γίνεται και όταν ο
εισαγγελέας εφετών, στον οποίο υποβάλλεται μετά την προανάκριση η δικογραφία,
που αφορά πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας, αρμοδιότητας τριμελούς εφετείου,
κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του
κατηγορουμένου στο ακροατήριο και παραγγέλλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Το ίδιο μπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραμένει άγνωστος
μετά από προανάκριση κατά το άρθρο 243 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο ή
προκαταρκτική εξέταση ή ένορκη διοικητική εξέταση ή πόρισμα ή έκθεση ελέγχου
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης
και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002.

Το ίδιο και στη περάτωση της κύριας ανάκρισης του άρθρου 308 ΚΠΔ

Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο
πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτόν, τα έγγραφα διαβιβάζονται
αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν
κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον ανακριτή για να συμπληρωθεί η
ανάκριση, μέσα σε δύο μήνες ή, εάν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει, μέσα σε
τρεις μήνες υποβάλλει πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για
να μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Στα εγκλήματα που προβλέπονται από
το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από
το συμβούλιο των εφετών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτόν η δικογραφία
διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα
εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, μέσα σε
δύο μήνες, ή εάν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει μέσα σε τρεις μήνες, την
εισάγει με πρόταση του στο συμβούλιο εφετών, το οποίο αποφαίνεται
αμετακλήτως, είτε να μη γίνει κατηγορία είτε εκδίδοντας παραπεμπτικό
βούλευμα, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα ή κακουργήματα, ανεξαρτήτως
της βαρύτητας των τελευταίων ή εάν γι’ αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος
περάτωσης της ανάκρισης και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης
κρίνει ότι δεν θεμελιώνεται προβλεπόμενο από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950
έγκλημα.

Το συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφαίνεται για τη συνέχιση ή όχι της
προσωρινής κράτησης, καθώς και για τη διατήρηση ή όχι των περιοριστικών
όρων.


Το άρθρο 308 Α του ΚΠΔ εισάγεται ως νέο και αφορά στη περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση. Δίδεται η δυνατότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας να εισάγονται σε δίκη με απευθείας κλήσεις οι κατηγορούμενοι για τα συγκεκριμένα απαριθμούμενα αδικήματα στη πρώτη παράγραφο με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου των εφετών και κατόπιν ακροάσεως με υπόμημα. ΔΕΝ επιτρέπονται προσφυγές και ένδικαμέσα κατά των αποφάσεων για τη παραπομπή. Σε περίπωτση διαφωνιών η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουργημάτων των νόμων 2168/1993,
2523/1997, 3386/2005, 2960/2001 και 3459/2006, του εμπρησμού δασών και των
άρθρων 374 και 380 του Ποινικού Κώδικα, μετά την περάτωση της ανάκρισης, η
δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα
εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την
παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί η
ανάκριση, προτείνει στον πρόεδρο εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, μαζί με τα
τυχόν συναφή εγκλήματα, απευθείας στο ακροατήριο.

Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας εφετών καταρτίσει τη σχετική πρόταση,
πριν την υποβάλει προς τον πρόεδρο εφετών, έχει υποχρέωση να ενημερώσει
αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, εφόσον αυτοί υπέβαλαν εγγράφως
σχετικό αίτημα, προκειμένου να λάβουν γνώση της και να ασκήσουν το δικαίωμα
ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους. Αφού παρέλθουν δέκα
ημέρες από την ειδοποίηση, για την οποία συντάσσεται έκθεση, η πρόταση του
εισαγγελέα εφετών διαβιβάζεται στον πρόεδρο εφετών. Εφόσον ο πρόεδρος εφετών
διατυπώσει σύμφωνη γνώμη, για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο
εισαγγελέας εφετών εκδίδει κλητήριο θέσπισμα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται
προσφυγή.

Σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου εφετών ή όταν από την αρχή ο
εισαγγελέας φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ο εισαγγελέας εφετών
διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, προκειμένου να
εισαχθεί στο συμβούλιο πλημμελειοδικών.

Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου ο πρόεδρος
εφετών αποφαίνεται με διάταξη του, κατά της οποίας δεν χωρεί προσφυγή, για τη
διάρκεια ισχύος του εντάλματος σύλληψης και για τη διατήρηση ή όχι της
προσωρινής κράτησης ή των περιοριστικών όρων.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι, το συμβούλιο εφετών
είναι αρμόδιο να αποφανθεί για όσους από αυτούς δεν προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις ή ως προς τους οποίους θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει
οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται. Επίσης, το
ίδιο συμβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να αποφανθεί και για τα συναφή
εγκλήματα είτε πρόκειται για έναν είτε πρόκειται για περισσότερους
κατηγορουμένους.

Η μεγάλη αλλαγή στο ποινικό δικαιικό μας σύστημα. Ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής. Ο τρόπος λειτουργίας του. Τι προβλέπεται και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση αυτών των νέων διατάξεων.

308 Β ΚΠΔ – Ποινική συνδιαλλαγή

Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα των άρθρων
375, 386, 386Α, 390 και 404 του Ποινικού Κώδικα ο εισαγγελέας
πλημμελειοδικών, μετά από αίτημα του κατηγορουμένου, που υποβάλλεται μέχρι
την τυπική περάτωση της ανάκρισης, καλεί τον κατηγορούμενο και τον παθόντα να
εμφανισθούν ενώπιον του μετά ή δια των συνηγόρων τους για συνδιαλλαγή. Ο
εισαγγελέας διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο στον διάδικο, που δεν έχει, από το
σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Ο εισαγγελέας τάσσει προθεσμία δεκαπέντε ημερών στους συνηγόρους των
διαδίκων για τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής, στο οποίο βεβαιώνεται η
απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος ή η εντελής ικανοποίηση του ζημιωθέντα.

Αν το πρακτικό συνδιαλλαγής συνταχθεί πριν από την απολογία του
κατηγορουμένου, η ανάκριση θεωρείται περατωμένη ως προς αυτόν και τους
συμμέτοχους που το αποδέχονται. Αν το πρακτικό συνταχθεί μετά την απολογία
του κατηγορουμένου, τα τυχόν επιβληθέντα για το συγκεκριμένο έγκλημα κατά το
άρθρο 282 μέτρα δικονομικού καταναγκασμού αίρονται υποχρεωτικά με διάταξη του
εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Αν δεν επιτευχθεί συνδιαλλαγή, η αίτηση θεωρείται ως ουδέποτε
υποβληθείσα, καταστρέφεται με το οικείο υλικό και τυχόν αντίγραφα τους δεν
λαμβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της δίκης.

Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση της παραγράφου 2 αφορά τη χρηματική
ικανοποίηση του παθόντος λόγω ηθικής βλάβης. Σε περιπτώσεις συμμετοχής, η
καταβολή του συμφωνημένου χρηματικού ποσού από ένα συμμέτοχο ωφελεί και τους
υπολοίπους. Αν κάποιος από τους συμμέτοχους δεν επιθυμεί την ποινική
συνδιαλλαγή, η υπόθεση χωρίζεται και ακολουθείται ως προς αυτόν η τακτική
διαδικασία. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επεκτείνεται στα συρρέοντα
εγκλήματα που δεν περιλαμβάνονται στα εγκλήματα της παραγράφου 1.

Μέσα σε πέντε ημέρες από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού ο εισαγγελέας
πλημμελειοδικών διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος
εισάγει αμέσως την υπόθεση στο τριμελές εφετείο, κλητεύοντας τον
κατηγορούμενο.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό συνδιαλλαγής, κηρύσσει ένοχο
τον κατηγορούμενο και επιβάλλει σε αυτόν, κατά το άρθρο 79 ΠΚ, ποινή που δεν
υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι
πρέπει να παραμείνει ατιμώρητος. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται.

Κατά της απόφασης του δικαστηρίου δεν χωρεί έφεση.

Η συνδιαλλαγή δεν εφαρμόζεται, αν τα κακουργήματα της παραγράφου 1
στρέφονται κατά του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Συνεχίζεται με το τρίτο μέρος των αλλαγών στον κώδικα ποινικής δικονομίας.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μπορείτε να το μοιραστείτε:
Facebook Twitter Email

Related Posts

1 Comments

    Leave A Reply